Vil gi eksstatsråder lobbyforbud

Avgåtte statsråder kan få to års forbud mot å drive lobbyvirksomhet mot statsforvaltningen. Flere reagerer på forslaget som blir sett på som forskjellsbehandling.

KAN FÅ LOBBYFORBUD: I et nytt forslag overlevert statsråd Rigmor Aasrud, foreslås det blant annet et lobbyforbud for avgåtte statsråder på to år. Her er regjeringen avbildet på Thorbjørnrud hotel på Jevnaker under budsjettkonferansen i mars.
Publisert: Publisert:

For statssekretærer, politiske rådgivere og toppbyråkrater bør lobbyforbudet bli ettårig, foreslår et offentlig utvalg som har vurdert regjeringens karanteneregler.

Utvalget er delt på i synet på et lobbyforbud. Et flertall på åtte medlemmer går inn for et forbud, mens et mindretall på tre finner det unødvendig med slike regler.

– Erfaringene viser at karantenereglene som ble innført i 2005 i all hovedsak har fungert etter hensikten. Det kan bli vanskeligere å rekruttere til politiske stillinger dersom reglene blir for strenge, sier utvalgsmedlem Åse Gunhild Woie Duesund (KrF).

Sammen med representantene fra Frp og Høyre sier hun nei til forslaget om et lobbyforbud.

Kritisk til forskjellsbehandling

Stortingsrepresentant Trond Helleland i Høyre sier at partiet ennå ikke har tatt stilling til forslagene. Han er imidlertid skeptisk til det han kaller forskjellsbehandling.

- I utgangspunktet virker karantene mot lobbyvirksomhet på ett og to år veldig lenge. Man kan jo påvirke regjeringen og politikere ved å jobbe i frivillig sektor og andre interesseorganisasjoner, sier Helleland til E24.

Helleland sier at det er viktig å ha like regler uansett hvilken bransje man går til.

- Vi vil nok gå inn for et helhetlig regelverk som er likt for alle, og vi mener i utgangspunktet at regelverket med karantene som eksisterer, fungerer godt, sier Høyres mann i kommunal- og forvaltningskomiteen.

VIL HA HELHETLIG REGELVERK: Trond Helleland, stortingsrepresentant for Høyre mener forslaget bærer preg av forskjellsbehandling. Han peker på at det ikke bare er lobbyister som prøver å påvirke politikere.

Morten Woldsdal, leder i organisasjonen Norske Informasjonsrådgivere skriver i en e-post til E24 at han er glad for at det finnes et godt regelverk. Samtidig stiller han spørsmål til hvordan lobbyvirksomhet skal defineres.

- Vi etterlyser en klarere definisjon av hva som ligger i begrepet. Vil lovforslaget kun gjelde direkte kontakt med personer i regjering og departementer, eller rammes også mer «indirekte» myndighetskontakt av forslaget, spør Woldsdal.

Skjerper reglene

Utvalget, som ledes av jussprofessor Inge Lorange Backer, samler seg om en rekke skjerpelser i retningslinjene som regulerer politikernes og toppbyråkratenes jobbskifter.

For det første anbefaler utvalget at regelverket lovfestes, noe som åpner for tvangsmidler dersom reglene brytes. Mulkt, inndraging av inntekter eller krav om å trekke seg fra den nye jobben er aktuelle sanksjoner.

Utvalget går også inn for at politikere skal varsle om alle overganger til ny stilling i løpet av det første året etter avgang fra den politiske stillingen.

Et flertall på seks vil beholde dagens karantenetid på inntil seks måneder ved overgang til bestemte jobber, mens mindretallet på fem vil øke makstiden til ett år. Dette består av utvalgets ikke-politiske medlemmer samt Venstres Gunnar Kvassheim.

– Det er interessant at utvalgsmedlemmene som betrakter dette fra utsiden ser et behov for strengere regler som politikerne ikke ser. Etter min mening er det ikke tilstrekkelig med seks måneders ventetid dersom for eksempel en fiskeriminister går av og blir leder for Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, sier Kvassheim til NTB.

Det er regjeringens uavhengige karanteneutvalg som avgjør om en overgang kvalifiserer for karantene eller ikke. Siden 2005 har utvalget vurdert 201 saker der en toppolitiker har gått over til å jobbe utenfor statsforvaltningen.

Hanssen-kontrovers

Foruten lobbyforbud og karantenetid går utvalget inn for å skjerpe det såkalte saksforbudet som nekter en avgått toppolitiker å jobbe med bestemte saker. Utvalget mener det bør omfatte hele ansvarsområdet til det gjeldende departementet, uavhengig av om eksstatsråden jobbet med saken eller ikke.

Noe av bakgrunnen for gjennomgangen er daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssens overgang til kommunikasjonsbransjen som rådgiver i First House. Overgangen førte til en stor debatt rundt hvilken rolle avgåtte politikere kan ha.

Les mer:

Dersom utvalgets flertall får viljen sin, vil en framtidig statsråd Hanssen først bli ilagt en karantene på seks måneder før han kan starte i jobben. Forbudet mot å befatte seg med saker som faller inn under Helsedepartementet varer så i ett år. Det toårige lobbyforbudet vil hindre enhver direkte kontakt med regjeringsapparat og embetsverk.

Her er altså et vesentlig forbehold. Lobbyforbudet skal bare regulere direkte, personlig kontakt. Intern rådgivning vil være tillatt, hvilket åpner for at den tenkte helseminister fritt vil kunne instruere kolleger i PR-byrået og komme med innspill.

– Vi er nysgjerrige på hvordan dette skal håndheves og frykter at kommunikasjonsbransjen vil bli forskjellsbehandlet. Det sentrale spørsmålet blir hva som legges i begrepet lobbyvirksomhet, sier styreleder Astrid Mjærum i Kommunikasjonsforeningen til NTB.

Utredningen skal nå ut på høring og munne ut i en stortingsmelding, som ifølge administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) vil komme i løpet av året.

Les også:

Publisert: