Ølen Betong tapte søksmålet mot staten

Ølen Betong Gruppen krevde 136 millioner i erstatning fra staten etter påståtte vervingsforsøk av ansatte ved en betongfabrikk i Murmansk fra norsk E-tjeneste og PST, som skal ha skapt store problemer for bedriften. De fikk ikke medhold i Oslo tingrett.

SAKSØKER: Administrerende direktør Atle Berge fra Ølen Betong i rettssalen i forbindelse med saken firmaet har anlagt mot staten.
Publisert:

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet er frifunnet av Oslo tingrett. Retten har kommet til at det ikke er grunnlag for ansvar for E-tjenesten eller PST, verken objektivt eller på grunnlag av uaktsomhet, heter det i dommen VG har fått tilgang til.

– Ølen Betong Gruppen AS og Ølen Betong LLC registrerer at Oslo tingrett har valgt ikke å holde staten ansvarlig for de økonomiske tapene som våre klienter mener oppstod på grunn av opptredenen fra PST og E-tjenesten. Sammen med våre klienter vil vi nå vurdere om dommen skal ankes, skriver saksøkers advokat Per Magne Ristvedt i en kommentar til VG.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier at de tar til etterretning at staten har vunnet frem på alle punkter, på juss og faktum.

– Dommen er grundig og god. Det viktigste for oss, er at retten ut fra bevisførselen så tydelig slår fast at de norske tjenestene hverken har handlet uaktsomt eller på noen måte kritikkverdig, skriver Sejersted i en kommentar til VG.

– Tvert imot understreker retten at de har opptrådt forsvarlig, og innenfor sitt lovpålagte og legitime samfunnsoppdrag. Det gjelder både E-tjenesten og PST. Dommen viser at det ikke har vært grunnlag for noen av de mange beskyldningene og spekulasjonene som har vært fremsatt mot tjenestene i denne saken, fortsetter regjeringsadvokaten.

Ifølge dommen, som først ble omtalt av NRK, mener retten at årsaksbildet fremstår som ganske uklart, og at det neppe er tilstrekkelig sannsynliggjort at det ene møtet mellom E-tjenesten og Ølen Betong-sjef Atle Berge i 2013 var en nødvendig betingelse for den senere utvisningen av Berge i 2016.

STATENS REPRESENTANTER: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og advokat Ingrid Skog Hauge under siste dag i Ølen Betong-saken.

Økt press etter 2014

Retten viser blant annet til seksjonsleder Hanne Blomberg i PST, som forklarte at forhold av mer overordnet politisk art virker å ha påvirket Russlands holdning til borgere fra vestlige land. Hun forklarte også at bruken av pågripelser og press fra FSB og bruken av utvisninger har økt etter 2014. Blomberg viste blant annet til at slike handlinger kunne være en konsekvens av sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim.

Også Jonas Gahr Støre forklarte seg om tilsvarende, og at russiske og kinesiske myndigheters reaksjoner overfor enkeltpersoner i en del tilfeller kan tolkes inn i et større perspektiv.

Retten påpeker at bevisførselen tyder på at russisk etterretning har nokså god oversikt i Kirkenesområdet. At situasjonen er slik kan imidlertid ikke være et argument mot at PST utfører sitt lovpålagte forebyggings- og sikkerhetsarbeid i området - snarere tvert imot. Kontakt med befolkningen vil være et nødvendig ledd dette arbeidet, heter det i dommen.

Retten mener det må legges til grunn at FSB forutsetter at det er slik kontakt, noe som også tilsier at det ikke er avgjørende at enhver kontakt mellom PST-ansatte og befolkningen holdes skjult.

STEILE FRONTER: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (t.h.) og saksøkers advokat Per Magne Ristvedt.

Det er blitt forklart for retten at enkeltpersoner i Kirkenesområdet som reiser til Russland frykter å bli utsatt for slik skremmende og brutal opptreden fra FSB som Atle Berge og Kurt Stø har forklart om, og mulig utvisning uten reelt grunnlag.

Retten understreker at den russiske sikkerhetstjenesten FSBs opptreden overfor nordmenn i Russland ikke er noe norske myndigheter har kontroll over.

«Det ville være et paradoks dersom en aggressiv holdning fra russisk etterretningstjeneste skulle føre til at PST avsto fra å utføre forebyggende arbeid og sikkerhetsarbeid», heter det i dommen.

Retten mener at kontakten som har vært mellom PST og Stø ikke har vært uaktsom, men tvert imot en legitim og forsvarlig utøvelse av PSTs lovpålagte oppgaver.

Idømt saksomkostninger

Retten peker til slutt på «at det under enhver omstendighet ikke kan ha vært påregnelig for E-tjenesten at et etter alt å dømme normalt gjennomført møte med Berge skulle kunne få som konsekvens at selskapene han var daglig leder for flere år senere skulle lide tap i hundremillionersklassen», heter det i dommen.

Ølen Betong Gruppen er dømt til å betale sakskostnader på 551.000 kroner til staten.

Forsøkt rekruttert

Betongkonsernet Ølen Betong saksøkte staten for det de hevdet var amatørmessige rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Selskapet hevdet de var blitt påført store økonomiske tap og svært ubehagelige avhør hos russisk sikkerhetstjeneste som en konsekvens.

Konsernet krevde minimum 136 millioner kroner i erstatning av staten.

Regjeringsadvokaten har hele tiden ment at det ikke er noen årsakssammenheng mellom sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som Ølen Betong krever dekket.

Spiondømte Frode Berg, Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, tidligere E14-sjef Ola Kaldager og PST-seksjonsleder Hanne Blomberg var blant vitnene som ble innkalt i den fem dager lange rettssaken som pågikk i begynnelsen av februar.

Publisert: