Norwegian saksøker staten – nekter å betale 400 millioner kroner

Flyselskapet har varslet rettslige skritt for å slippe et klimagebyr på 400 millioner kroner. Nå har Norwegian sendt inn søksmålet til tingretten.

GÅR RETTENS VEI: Norwegian og toppsjef Geir Karlsen.
Publisert: Publisert:

I stevningenstevningenet dokument gitt til domstolen for å starte en rettssak til Oslo tingrett datert 9. januar 2023, går det frem at Norwegian saksøker staten ved Klima- og miljødepartementet.

Saken gjelder vedtak om overtredelsesgebyr etter klimakvotelovenklimakvotelovenDen aktuelle paragrafen er klimakvoteloven §19 om overtredelsesgebyr. Den sier at dersom den kvotepliktige ikke har overholdt sine forpliktelser, ilegger forurensningsmyndighetene et overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyret skal tilsvare 100 euro på forfallstidspunktet for hvert tonn rapporteringspliktig klimagassutslipp som det ikke er plassert kvoter for . Tingretten bekrefter å ha mottatt saken.

Klima- og miljødepartementet vedtok i desember i fjor at Norwegian må betale et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner for manglende levering av klimakvoter i 2020.

Norwegian mener departementets vedtak er ugyldig.

Selskapet har satt av 15 millioner kroner til gebyret, viser kvartalsrapporten for perioden juli-september. Norwegian ventet at en klage ville bli tatt til følge, men i stedet opprettholdt departementet vedtaket.

Rapporten for fjorårets fjerde kvartal blir etter planen lagt frem 16. februar.

Les på E24+

Widerøe lander nullresultat etter særdeles turbulent fjorår

Reagerer

Overtredelsesgebyret er ifølge stevningen så høyt at betaling vil kunne påvirke Norwegians forretningsdrift negativt.

Norwegian fikk 16. desember i fjor beskjed om å betale gebyret på 400 millioner kroner innen to uker, altså over julen.

Selskapet ba om å få utsatt betalingen, men fikk avslag. I et brev fra departementet datert 22. desember 2022 trekkes det blant annet frem at saken er grundig behandlet både hos Miljødirektoratet og departementet.

«NAS anser det problematisk og urimelig at KLD avslo anmodningen om utsatt iverksettelse med henvisning til at forvaltningen selv har vurdert saken grundig», står det i stevningen.

NAS er Norwegian, mens KLD er Klima- og miljødepartementet.

– Har dere betalt gebyret?

– Nei, men vi er i dialog med myndighetene om hvordan overtredelsesgebyret skal håndteres før domstolene har tatt stilling til om ileggelsen var gyldig, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Departementet har mottatt stevningen, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Kari Asheim i Klima- og miljødepartementet.

«Vi bekreftet dette på vanlig måte overfor Oslo tingrett den 11. januar og arbeider nå i samråd med Regjeringsadvokaten med å lage tilsvar – det vil si departementets kommentarer til stevningen. Fristen for å inngi tilsvar er 31. januar», skriver Asheim i en e-post til E24.

Regjeringsadvokat Knut-Fredrik Haug-Hustad bekrefter at de bistår Klima- og miljødepartementet i saken, men har ingen kommentarer til søksmålet på nåværende tidspunkt.

«Force majeure»

Advokat Atle Skaldebø-Rød i advokatfirmaet Bahr er prosessfullmektigprosessfullmektigskal føre saken for Norwegian for Norwegian. Skaldebø-Rød opplyser at han ikke kan kommentere saken nå.

Kommunikasjonsdirektør Tuman i Norwegian sier at bakgrunnen for saken er den finansielle rekonstruksjonenden finansielle rekonstruksjonengjeldsforhandlinger i retten for selskaper i krise av Norwegian i 2020 og 2021.

– Den norske rekonstruktørenrekonstruktørenen advokat som hjelper selskapet under forhandlingene var tydelig i sin vurdering om at alle kreditorer skulle likebehandles, og gjorde det også klart overfor Miljødirektoratet at Norwegian ikke hadde noen mulighet til å særbehandle kreditorer – heller ikke i dette tilfellet, skriver Tuman i en e-post.

Tuman sier de gjerne skulle vært foruten denne prosessen.

– Det er viktig å understreke at denne saken kun dreier seg om forpliktelsene i tiden da selskapet var under rekonstruksjon, sier Tuman.

Norwegian mener departementets vedtak er ugyldig fordi selskapet ikke har brutt plikten til å overføre kvoter.

Et eventuelt brudd skyldes uansett en «force majeureforce majeureEn mye brukt klausul i kontrakter, som fritar parten eller partene fra erstatningsansvar ved mislighold av kontrakten. Det må være en hindring utenfor partens kontroll, den må ikke kunne forutses ved kontraktsinngåelse og kan ikke med rimelighet overkommes.»-situasjon ettersom Norwegian var forpliktet til å følge rekonstruktørens instruks og fullt oppgjør ville vært straffbart, ifølge selskapet.

Norwegian hevder det ikke kan ilegges overtredelsesgebyr fordi gebyret utgjør straff, og straff uten skyld vil være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

– Fritar dem ikke

Flyselskapet er kvotepliktig og må hvert år levere klimakvoterklimakvoterKlimakvoter er omsettelige tillatelser til utslipp av klimagasser. for å gjøre opp for sine klimagassutslipp.

Klima- og miljødepartementet mener kvoteplikten gjelder «fullt til tross for rekonstruksjon».

– Vi opprettholder Miljødirektoratets vedtak om at Norwegian Air Shuttle må betale gebyr for manglende levering av klimakvoter. At Norwegian Air Shuttle ble rekonstruert i 2020 og 2021, fritar dem ikke for denne plikten, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en uttalelse i desember.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Departementet mener det er nødvendig med en streng håndheving av kvoteregelverket. Det begrunnes med at Norge risikerer å bryte med internasjonale klimaforpliktelser om man tillater kvotepliktig utslipp som ikke dekkes av kvoter.

Videre vil det å ikke gi gebyr gjøre at Norwegian kommer i en «gunstigere økonomisk situasjon enn regelverket tillater», ifølge departementet.

Ifølge vedtaket må Norwegian både betale gebyret på 400 millioner og skaffe de nesten 373.000 manglende klimakvotene. Kvotene vil koste Norwegian om lag 300 millioner kroner med en kvotepris på 800 kroner, ifølge departement.

Les på E24+

Nordmenn strømmer til risikoaksjer: – Folk skryter

Les på E24+

Sylvia (29) dropper finansjobb – nå satser hun for fullt på ultraløp

Publisert:
Gå til e24.no