Europeisk «priskartell» frifunnet – ble ikke bevist for høye priser for Postens lastebiler

Posten Norge mente de hadde betalt overpris for lastebiler i over et tiår, og krevde over 900 millioner kroner i erstatning, tapt avkastning og renter. Det var ikke Oslo tingrett enig i.

Volvo var blant aktørene som ifølge EU-kommisjonen utvekslet priser med europeiske konkurrenter i perioden 1997–2011. Derfor kunne Posten ta Volvo Norge til retten i Oslo. Her står en Volvo FH utstilt i Hanover i Tyskland i oktober 2008.
Publisert:

Det kommer frem i domsslutningen fra Oslo tingrett, som ble avsagt tirsdag.

Oslo tingrett har så langt kun offentliggjort oppsummeringen og konklusjonen etter det som har vært en omfattende saksbehandling.

I slutningen kommer det frem at lastebilprodusentene Daf, Volvo/Renault, MAN og Daimler frifinnes, uten at sakskostnader tilkjennes.

Det til tross for at retten finner det sannsynlig at kartellsamarbeidet har påvirket prisene ut til kundene.

Les på E24+

Posten krever 900 millioner fra europeisk lastebilkartell

Posten Norge gikk til søksmål mot de europeiske lastebilaktørene fordi de mente å ha betalt 264 millioner kroner for mye for over 1.900 lastebiler i perioden 1997 til 2011.

Overprisen skulle i tur ha ført til 637 millioner kroner i tapt avkastning på investert kapital i de aktuelle årene, mener Posten.

Det utgjorde et samlet krav mot produsentene på over 901 millioner kroner.

Partner Kari Sigurdsen i Advokatfirmaet Haavind har oversendt følgende kommentar på vegne av Posten Norge:

– Tingretten har i likhet med EU-kommisjonen lagt til grunn at de saksøkte lastebilprodusentene har drevet et ulovlig kartellsamarbeid over flere år, og at formålet har vært å skade konkurransen og oppnå høyere priser. Vi registrerer at tingretten likevel ikke har funnet det tilstrekkelig bevist at Posten faktisk har lidt et økonomisk tap som følge av kartellet.

– Posten vil nå sammen med oss som prosessfullmektiger bruke tid på å gjennomgå domspremissene og har ingen ytterligere kommentarer i denne omgang, sier Sigurdsen.

Posten vil nå bruke tid på å gjennomgå domspremissene før de tar stilling til spørsmålet om anke, opplyser hun.

Ikke grunnlag for å fastslå overpris

Retten skriver i konklusjonen at den finner det sannsynliggjort at lastebilprodusentenes listepriser indirekte påvirket transaksjonsprisene ut til kundene.

Likevel er det behov for å «undersøke kvantitativt empirisk hva transaksjonsprisene ville ha vært uten det ulovlige prissamarbeidet», slår retten fast.

Oslo tingrett har nemlig kommet til at hverken saksøkernes eller de saksøktes regresjonsanalyser kan legges til grunn som pålitelige.

«I mangel av pålitelige empiriske økonometriske analyser som underbygger bevisene som taler for at det ulovlige samarbeidet kan ha ledet til en overpris, finner retten det ikke sannsynliggjort at det ulovlige samarbeidet faktisk påførte saksøkerne økonomisk tap.»

De saksøkte – Daf, Volvo/Renault, Man og Daimler – blir dermed frifunnet, avsluttes oppsummeringen med.

Advokat Kaare Andreas Shetelig i Wikborg Rein, som representerer Volvo/Renault, kommenterer dommen slik:

– Volvo/Renault er fornøyd med at tingretten har kommet til at Postens erstatningskrav ikke fører frem, og mener dette er et riktig resultat.

Advokat Thomas G. Naalsund i samme firma representerer Man:

– Vi har gjennomgått dommen og mener resultatet er riktig. Utover det har vi ikke hatt anledning til å diskutere avgjørelsen med klienten, sier Naalsund.

De øvrige partenes advokater har så langt ikke besvart eller kommentert resultatet.

Kartellsamarbeid

Det var opprinnelig produsentene Volvo/Renault, Man, Daf, Daimler, Iveco og Scania som fra 2011 ble etterforsket av EU-kommisjonen, som mente at produsentene brøt EUs konkurranselover ved å samarbeide om prisene på lastebilene de solgte.

Kartellet, som EU-kommisjonen senere har kalt dem, møttes regelmessig og flere ganger i året, enten det var på messer, hoteller eller oftest på produktdemonstrasjoner. Formålet var å utveksle prislister og samkjøre bruttoprisene på lastebiler i EØS-området.

I juli 2016 inngikk samtlige utenom Scania et forlik med kommisjonen. Volvo/Renault, Daimler, Iveco og Daf ble ilagt en bot på totalt oppunder 28 milliarder kroner – den største boten i Kommisjonens historie.

Produsenten Man fikk full immunitet for selv å ha varslet fra om kartellvirksomheten, mens Scania på sin side nektet for å ha noe med samarbeidet å gjøre. I stedet ble sistnevnte ilagt en egen bot av EU-kommisjonen på rundt 8,2 milliarder kroner.

Denne boten er fortsatt ikke rettskraftig. Derfor er Scania kun partshjelper i rettssaken mellom Posten Norge og de øvrige, som ble behandlet over 11 uker i Oslo tingrett i fjor.

For selskapet Ivecos del ble saken begjært forlikt 6. september i fjor, viser en kjennelse fra Oslo tingrett.

Les også

Posten saksøker Volvo og 14 andre selskaper for kartellvirksomhet

Kan få ringvirkninger for Tine

Tvisten som Posten Norge nå har ført for Oslo tingrett, ble etterfulgt av et søksmål som Tine og datterselskapet Diplom Is tok ut mot de samme lastebilaktørene i 2021.

Denne saken skulle opprinnelig opp for retten i februar i år, men ble utsatt i påvente av dom i Postens sak.

– Det er snakk om betydelig beløp, men de endelige beregningene av erstatningskravet er fortsatt ikke ferdigstilt, sa juridisk direktør Nina Melandsø i Tine Gruppen den gang.

Avhengig av om Posten Norges dom ankes, kan dette bety slutten for Tines egen jakt på erstatning.

Gullfeber

Og det er ikke bare i Norge lastebilaktørene står overfor søksmål etter EU-vedtaket.

I sitt sluttinnlegg til tingretten beskrev Daimler et vell av tilsvarende saker i Europa etter at vedtaket fra EU-kommisjonen var fattet.

«Kommisjonsvedtaket har langt på vei skapt en «gullfeber» i Europa, hvor en rekke lastebilkjøpere og advokatfirmaer ønsker å gjøre mest mulig ut av Kommisjonens funn ved å fremme erstatningskrav for anført overpris», het det i Daimlers sluttinnlegg, ført i pennen av Selmer-advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen.

Eksempelvis forberedes et massesøksmål i Storbritannia mot de samme lastebilprodusentene, hvor rundt 18.000 små og mellomstore kunder hevder de har betalt til sammen 13 milliarder pund i overpris.

Også i Tyskland har kunder av prisliste-utvekslerne gått til sak.

Publisert: