Starter utredning av sammenslåing av Vy og Flytoget

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter at han tar initiativ til en utredning for å slå sammen Vy og Flytoget.

– VIL HENTE HJELP UTENFRA: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier de vil hente eksterne krefter for å utrede en sammenslåing av de to selskapene.
Publisert:

– Vi har startet et arbeid for å se på hvor mange togselskaper vi skal ha. Det er naturlig å gjøre i etterkant av direktetildelingen. Vi vil gi best mulig jernbanetilbud til innbyggerne i Norge, sier Nygård til VG.

Han legger til:

– Det er er helt i tråd med Hurdalsplattformen å se på om Norge skal ha ett statlig togselskap i stedet for to.

Direktetildelingen han viser til, dreier seg om at Jernbanedirektoratet har innledet en prosess med Flytoget, for å se om de bør overtar seks av Vys togstrekninger på Østlandet eller om Vy fortsatt skal være operatør.

RØDE LINJER: Det er disse røde strekningene det forhandles om at Flytoget kan overta fra Vy før jul neste år.

Om det blir Vy eller Flytoget som skal få ansvaret for de seks strekningene skal være avklart våren 2023 og i drift før jul 2023.

Det ha vakt heftig politisk debatt internt i Ap, hvor også LO har vært kritisk til en slik oppsplitting av Vys togtilbud.

Både LO og SV har sagt at de er for en sammenslåing.

Vil hente eksterne utredere

Nygård sier at de parallelt vil utrede en sammenslåing.

– Ved siden av direktetildelings-prosessen, tar jeg initiativ til å utrede den fremtidige organiseringen av selskapene Vy og Flytoget, hvor en sammenslåing av de to selskapene er et tydelig alternativ.

– Dere rekker ikke å få til en slik sammenslåing før julen 2023, så avklaringen og iverksettelsen om Flytoget skal overta de seks Vy-strekningene, vil skje før en eventuell sammenslåing er klar?

– Ja, en eventuell sammenslåing vil først kunne skje senere, men de to prosessene vil gå ved siden av hverandre. Målet må være at en mulig sammenslåing skjer på smidigst mulig måte.

Konsernsjef

PROPP: Nygård sier det er en propp som er hovedutfordringen.

Han viser til at Vy er underlagt hans departement, mens Flytoget er underlagt Næringsdepartementet.

Han sier seg det er en propp som er den store utfordringen.

– Selv om vi gjør alt for å bedre kapasiteten, så er det en propp i systemet, som heter Oslo-tunnelen – eller rikstunnelen – som vi kaller den nå. Hovedutfordringen er at Flytoget tar ut mye av den kapasiteten. Tunnelen er full.

– Flytoget argumenterer for å få de seks strekningene, at de kan redusere noe på Flytogets avganger, som vil kunne gi økt kapasitet til andre tog?

– Ja, det er noe av det som prosessen med dem vil avklare.

Kritisk Flytog-sjef

Flytog-sjef Philipp Engedal sa til VG fredag formiddag at en sammenslåing, som Nygård nå skal utrede er en dårlig idé.

– Å tenke at det er en god idé å slå sammen et rendyrket togselskap, som er veldrevet og populært – Flytoget – og Vy, som også er en økonomisk suksess, men som er mindre populært og et konglomerat av selskaper, som driver med tog, buss og reiseliv, det tenker jeg er spesielt.

– Hva sier du til den analysen, Nygård?

MER STAT: Samferdselsministeren sier de vil gi Vy eller andre fremtidige statlige togselskapsstrukturer togstrekningene som private i dag driver i Norge, når deres kontrakter utløper.

– Vi har to gode statlige togselskaper og må sørge for å ta med oss det beste fra de to i en slik prosess. Vi ønsker både å styrke togtrafikken på Østlandet og at det fortsatt skal være et dedikert togtilbud til Gardermoen.

– Foreslår du en utredning om å slå sammen de to selskapene, for å dempe kritikken fra kritikerne i Ap og LO?

– Jeg har sagt dette i 14 dager.

– Du går lenger nå, fordi du starter en formell prosess?

– Ja, det er riktig.

Mer stat

Solberg-regjeringen gikk løs på Vy-forløperen NSBs dominerende posisjon i tog-Norge, hvor private og utenlandske selskaper fikk operatøransvar.

Nygård gjør det klart at det vil de sette en stopper for, når kontraktene utløper.

– Vi vil ikke stanse inngåtte avtaler, men når enkeltkontraktene utløper mener vi det er riktig at vi skal bruke statlige togselskaper.

Vy sterkt kritisk

Konsernsjef Gro Bakstad i Vy sier det er opp til Regjeringen,som eier av de to selskapene, å vurdere en sammenslåing.

Men hun har klare innvendinger.

– Dersom Jernbanedirektoratet holder fast ved at Vys nåværende togvirksomhet skal splittes i to, oppstår det store direkte kostnader ved selve oppsplittingen, knyttet til oppbygging av en ny organisasjon, nye systemer med videre - i tillegg til risiko for kvalitetsproblemer.

Hun advarer:

– En oppsplitting vil etter Vys beregninger også gi tapte stordriftsfordeler på om lag to milliarder i kontraktsperioden. Dette vil være bortkastede penger dersom selskapene senere fusjoneres, i tillegg til at gevinstene av en fusjon i så fall skyves ut i tid. Man bør altså ikke først splitte opp for deretter å slå sammen, sier konsernsjef Gro Bakstad.

Tror ikke på sammenslåing

Flytog-sjef Philipp Engedal er mer forsiktig i sine formuleringer, men sier også at han mener en sammenslåing er feil.

– Vi tenker at det er fornuftig med en utredning og at man bruker både tid og fageksperter på å vurdere om en sammenslåing av Vy og Flytoget er den beste løsningen på utfordringene med togtrafikken på Østlandet. Vi tror ikke det, men en faglig fundert utredning av dette er likevel klokt.

TODELT VURDERING: Flytogsjef Philipp Engedal ønsker å få deler av Vys strekninger og siden unngå fusjon med dem.

Han håper at de får anledning til i drifte de seks Vy-strekningene som nå er i spill.

– Flytoget oppfatter at den prosessen som nå pågår med Jernbanedirektoratet handler om å bruke vår jernbanefaglige kompetanse til å tenke nytt, få en bedre utnyttelse av Oslo-tunellen og få et bedre tilbud til de reisende i Oslo-området. Det vil ikke gi et bedre tilbud til de reisende å stoppe dette arbeidet.

– Henger ikke på greip

SV er også veldig kritisk til Nygårds plan.

– Dette blir som å først splitte opp en kommune men like etterpå utrede å slå den sammen. Dette henger ikke på greip, sier SVs samferdselspolitiske talsperson, Mona Fagerås.

Hun krever at Nygård stanser oppsplittingen av jernbanen på Østlandet. SV har selv tatt initiativ overfor Stortinget for å stanse det og i steden slå sammen Vy og Flytoget.

Får Rødt-støtte

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen er enig.

– Det er lurt å utrede sammenslåing av Vy og Flytoget, slik samferdselsministeren nå tar initiativ til.

Men han ber regjeringen samtidig sette oppsplittingen på pause.

– Hvorfor har regjeringen hastverk med å dele opp dagens tilbud på Østlandet mellom to togselskaper? La Vy kjøre togene, slik de allerede gjør. Da kan vi i ro og fred utrede en sammenslåing av Vy og Flytoget, sier Jørgensen.

Han legger til:

KRITISK: Rødts Geir Jørgensen advarer mot oppsplitting før sammenslåing.

– Det gir ikke mening å starte en stor prosess hvor Flytoget overtar masse ansatte og må bygge opp et helt ny organisasjon for å kjøre bytog, hvis alt kan bli kastet rundt på enda en gang om to-tre år.

– Dumt

Venstres Ola Elvestuen mener Nygård rir håpløse prinsippielle hester.

– Vi har en regjering som ikke bryr seg om de reisende og hvordan vi  skal få et bedre togtilbud. I stedet for å bygge videre på suksessen med jernbanereformen - med flere avganger og flere passasjerer - er dette en regjering som bare er opptatt av at det kun er staten som skal få kjøre tog, sier Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre og tidligere statsråd i Solberg-regjeringen.

VIL HA MER KONKURRANSE: Ola Elvestuen (V) ber om at Vy og Flytoget får konkurrere.

Han ber om mer konkurranse, ikke mindre.

– Dette understreker hvor dumt og urettferdig det er med direktetildelinger. Regjeringen må slutte med denne ideologisk drevne planøkonomien. Gjør det heller enkelt - la Vy og Flytoget konkurrere seg imellom og med andre selskap om å lage det beste togtilbudet. Det vil være best for selskapene - og definitivt best for passasjerene, sier Elvestuen.

Publisert: