Feilaktig avgift holdt på å koste Flytoget over 100 millioner

Bane Nor må fortsatt tilbakebetale «urettmessig innkrevd» avgift, slår en fersk tingrettsdom fast.

Flytoget har betalt over 100 millioner kroner i avgifter til Bane Nor, som nå må tilbakebetales. Her på vei mellom Oslo S og Oslo lufthavn Gardermoen i 2015.

Fredrik Varfjell / NTB scanpix
  • David Bach
Publisert:

Jernbanetilsynet bestemte i fjor at Bane Nor skulle betale tilbake ulovlig innkrevde avgifter til Flytoget. Nå har Oslo tingrett sagt seg enig.

Totalt var det snakk om over 100 millioner kroner i innkrevde avgifter, kommer det frem i tingrettsdommen.

Statseide Flytoget AS var ikke selv part i saken, som altså sto mellom de statlige aktørene Jernbanetilsynet og Bane Nor.

Vedtaket, som ble fattet i mai i fjor, omfattet avgifter krevd inn fra Flytoget siden 2017. Bakgrunnen for avgiften er en ny jernbaneforskrift som kom det året, og som har blitt tolket ulikt av partene.

Bane Nor var uenig i vedtaket fra Jernbanetilsynet, og anførte blant annet at tilsynet ikke hadde hjemmel til å kreve at pengene måtte tilbake til Flytoget.

De mener også at vedtaket «er uproporsjonalt – målt opp mot de feilene Bane Nor angivelig har begått», og at Flytoget kommer til å få en «uberettiget berikelse» dersom dette står seg.

Les også

Mener fartshumper er for høye - krever millioner av kommune

Slo opp i leksikon

Oslo tingrett konkluderer imidlertid med at innkrevingen av avgiften har vært urettmessig alle de tre årene, men at den ikke trenger å betales tilbake for 2019.

Bakgrunnen redegjøres i løpet av den 59 sider lange dommen, som ble avsagt tirsdag 21. juli.

«Spørsmålet», skriver retten, «er om tilsynet har kompetanse til å pålegge tilbakebetaling av urettmessig innkrevd avgift overfor andre private rettssubjekter.»

Så langt går tolkningen av jernbaneloven at tingretten trekker inn Store norske leksikons ordforklaring av «korrigere» for å begrunne at Jernbanetilsynet kan «forbedre», «rette» eller «befri for feil» de avgifter som Bane Nor feilaktig har krevd inn fra Flytoget, også bakover i tid.

«Samlet sett har retten under noe tvil kommet til at jernbaneloven § 11 femte ledd om at tilsynet «kan gi pålegg om korrigerende tiltak» omfatter både pålegg om stans i oppkreving av avgifter og pålegg om tilbakebetaling av uriktig innkrevde avgifter.»

Retten konkluderer til slutt med at Bane Nor manglet hjemmel for å kreve inn påslagene for 2017 og 2018, «idet de materielle vilkårene for å innkreve påslag ikke var oppfylt».

Når det gjelder 2019 er situasjonen imidlertid annerledes, fordi «[i]nnkrevingen av påslag var fortsatt i gang da vedtaket ble truffet, men var gjennomført for en kortere periode. [...] Etter rettens syn var det adekvat og forholdsmessig å stanse videre innkreving av avgifter i 2019. Det er imidlertid ikke samme behov for å kreve tilbakebetaling i lys av at det er en kortere periode og i lys av at det er foretatt en del vurderinger og analyser som gir et godt utgangspunkt.»

«En slik reaksjon vil for øvrig ikke hindre at Flytoget, eller andre jernbaneforetak som mener å ha betalt for mye i påslag i 2019, fremmer eventuelle tilbakebetalingskrav overfor Bane Nor», legger retten til.

Les også

Postnord saksøker Bane Nor for avtalebrudd i Bergen

Leser nøye

Tilsynet ønsker ikke å kommentere dommen før den er rettskraftig, opplyser de. Foreløpig har de heller ikke konkludert med om de skal anke dommen.

– Statens jernbanetilsyn har ikke tatt stilling til dette da vi nå vil gå nøye gjennom dommen og premissene for dommen først, skriver avdelingsdirektør Janne Brenne i Jernbanetilsynet i en e-post.

Pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor sier at de nå skal sette seg grundig inn i dommen, og ikke kommer heller til å kommentere den inntil videre.

Flytoget har så langt, på grunn av ferieavvikling, ikke kommentert dommen.

Da vedtaket ble fattet i fjor, sa Flytogets administrerende direktør Philipp Engedal til TV 2 at de var svært fornøyd.

– Vi er en avtalepart der vi og Bane Nor ikke ble enige om tolkningen av avtalen, og det er viktig for vårt forhold til Bane Nor at vi nå har fått avklart dette, sa Engedal den gangen.

Nå er det altså også avklart i retten, selv om dommen ennå ikke er rettskraftig.

Fordi begge parter kan anses å ha fått medhold, blir ingen av dem tilkjent sakskostnadene.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Flytoget
  2. Statens jernbanetilsyn
  3. Bane NOR
  4. Oslo tingrett
  5. Lov og rett

Flere artikler