Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer

For å skaffe inntekter til å hjelpe mennesker i nød, har norske hjelpeorganisasjoner investert i kontroversielle selskaper.

FÅR KRITIKK: Øverst til høyre: Neste Oil har fått kritikk for å ødelegge regnskogen med sin palmeoljeproduksjon. Nederst til høyre: Palmeoljegiganten Wilmar har blitt kåret til «Verdens verste selskap» av magasinet Newsweek. Nederst til venstre: Syv ansatte ble drept i en brann i tekstilfabrikk, som blant annet laget klær for H&M, i oktober 2013. Selskapet har blitt kritisert for dårlige arbeidsforhold hos sine underleverandører. Øverst til venstre: Gruvegiganten Glencore har fått kraftig kritikk for ansattes arbeidsforhold.
Publisert:

Til sammen har de seks største og mest profilerte hjelpeorganisasjonene i Norge 3,7 milliarder kroner i bank, aksjefond og verdipapirer, som de forvalter på vegne av de som trenger det mest.

Gjennom en omfattende kartlegging har VG og E24 gått gjennom økonomien og investeringene til Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og CARE Norge.

Se organisasjonenes investeringer her

Etter at E24 og VG i vinter først startet gjennomgangen og konfronterte flere av hjelpeorganisasjonene med våre funn, har flere av de omstridte investeringene blitt solgt.


Tips våre journalister her

Hjelpeorganisasjonene hevder å ha strenge retningslinjer for sine pengeplasseringer – men VG og E24s granskning avdekker at Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp alle har investert i selskaper som anklages for brudd på menneskerettigheter eller miljøødeleggelser:

** Kirkens Nødhjelp har fondsandeler hvor det er investert i selskap de selv har rettet flengende kritikk mot. Etter at VG stilte spørsmål om organisasjonens plasseringer i finansmarkedet, solgte de seg ut.

** Redd Barna og Norsk Folkehjelp har begge andeler i et fond som eier aksjer i Neste Oil, et selskap som har fått massiv kritikk for å bidra til nedhugging av regnskog.

**Hennes & Mauritz, kåret av Framtiden i våre hender til «Årets Etikkversting» i 2012, er ett av selskapene Kirkens Nødhjelp inntil nylig indirekte investerte i

** Til tross for at styret i Kirkens Nødhjelp har vedtatt at det ikke skal investeres i fossil energi, har organisasjonen investert i oljeaksjer gjennom sine fond.

** Røde Kors og Kirkens Nødhjelp har begge fondsinvesteringer som ender hos det franske oljeselskapet Total, som er svartelistet hos KLP fordi det driver virksomhet utenfor kysten av Vest-Sahara.

** Norsk Folkehjelp har fått hjelp av drevne finansfolk i Pareto til å satse 6 millioner på svært kompliserte aksjespekulasjoner.

Av de seks organisasjonene som VG og E24 har sett på, er det bare Flyktninghjelpen og CARE som ikke har investert penger på børsen. De fire andre har til sammen investert over 2,7 milliarder kroner i aksjefond og andre verdipapirer.

Protesterte – eide selv

Kirkens Nødhjelp er den organisasjonen som ifølge VG og E24s oversikt har hatt flest kontroversielle investeringer.

I 2009 gikk organisasjonen til kraftig angrep på Oljefondets investeringer i gruveselskapet Goldcorp. Kirkens Nødhjelp beskyldte selskapet for å stå bak alvorlige miljøødeleggelser og brudd på urfolks rettigheter, og krevde at Oljefondet skulle selge seg ut. E24 og VG kan i dag fortelle at Kirkens Nødhjelp selv på samme tidspunkt eide andeler i et aksjefond drevet av Kommunal Landspensjonskasse som hadde aksjer i gruveselskapet.

Gjennom det samme fondet eide Kirkens Nødhjelp også indirekte aksjer i en rekke andre etisk omstridte selskaper. Et av dem er palmeoljeprodusenten Wilmar, som to ganger er kåret til «Verdens verste selskap uansett bransje» av det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek.

Kirkens Nødhjelp solgte i februar sine andeler i KLP Aksje Global, og kvittet seg dermed med aksjene i begge disse kontroversielle selskapene.

Det skjedde først etter at E24 og VG begynte å stille spørsmål om organisasjonens pengeplasseringer.

- I strid med retningslinjene

Kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp sier at beslutningen om å selge KLP-fondet kom fordi fondet hadde investeringer «…som ikke er forenlige med Kirkens Nødhjelps arbeid og verdier».

Dette ble ifølge Haugsbø avdekket etter en undersøkelse av fondet, som Kirkens Nødhjelp iverksatte i vinter.

- Vi solgte fordi vi ble klar over at våre penger var plassert i strid med våre etiske retningslinjer, skriver Haugsbø i en e-post til VG og E24.

PROTESTER: En colombiansk kvinne holder en plakat i en demonstrasjon utenfor hovedkontoret til Glencore i 2011. Det sveitsiske gruveselskapet er en av de kontroversielle investeringene Kirkens Nødhjelp solgt seg ut av i vinter, etter at E24 og VG begynt å grave i hjelpeorganisasjonenes pengeplasseringer.

Han opplyser at organisasjonen nå også selger andelene i DNB Etisk Global, som blant annet har investert i flere oljeselskaper.

- I tillegg har styret nylig vedtatt å bytte kapitalforvalter over sommeren. Siden sist sommer har vi arbeidet med å bygge om hele Kirkens Nødhjelps aksjeforvaltning, noe som medfører en regelmessig manuell kontroll med investeringene, i tillegg til de etiske undersøkelsene som allerede gjøres.

Haugsbø mener det ikke er klokt å sette pengene i banken, fordi avkastningen da blir lavere.

- Avkastning er viktig, fordi vi har et ansvar for å forvalte pengene godt. Og best kontroll får vi med detaljert styring av investeringene. Vi ser blant annet på om vi skal investere mindre i fond og mer i enkeltaksjer.

Problematisk

Røde Kors er den desidert rikeste av organisasjonene, og står alene for drøyt to milliarder plassert i fond og verdipapirer.

Kommunikasjons- og markedsdirektør i Norges Røde Kors, Øistein Mjærum, sier at det er problematisk for organisasjonen hvis det viser seg at fond de har plassert penger i, ikke er i henhold til Røde Kors sine etiske retningslinjer.

– Vi følger løpende med på investeringene, og er kontinuerlig i dialog med de som forvalter pengene våre. Også i lys av informasjonen som nå har kommet fram, sier Mjærum.

Han påpeker at Røde Kors i utgangspunktet ikke har noen kategorisk motstand mot å investere i oljeselskaper, så lenge disse er i overenstemmelse med deres etiske retningslinjer.

– Vi gjør en grundig vurdering gjennom et eksternt selskap av alle bedrifter vi investerer i. Vi er opptatt av at selskapene gjør bærekraftige investeringer som er til nytte for vertslandene og innbyggerne.

Satser millioner på irsk hedgefond

VG og E24s granskning viser også at enkelte av hjelpeorganisasjonene er mer risikovillige enn andre.

Norsk Folkehjelp satt ved utgangen av 2012 – som er det siste året med offisielle regnskaper – med 6 millioner kroner investert i et irsk hedgefond, Nordic Alpha plc.

Fondet er drevet av Pareto.

Hedgefond er verdipapirfond som grovt fortalt foretar investeringer med større risiko enn tradisjonelle verdipapirfond. Hedgefond har vært kontroversielle, og Finanstilsynet åpnet ikke for slike fond i Norge før i 2010.

Mens flere andre hjelpeorganisasjoner VG har snakket med skyr unna slike investeringer på grunn av risikoen, forsvarer Norsk Folkehjelp dette.

- Over tid forventer vi en avkastning godt over nordiske aksjer med en risiko tilsvarende aksjefond, sier Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp til VG og E24.

Les også

Norsk Folkehjelp satser millioner på irsk hedgefond

- Ny vurdering

Norsk Folkehjelp har rettet hard kritikk mot Oljefondet for å ha investert i selskaper som beskyldes for å være uetiske. I dag kan VG og E24 avsløre at hjelpeorganisasjonen har gått i samme fella. Det samme har Redd Barna.

De har nemlig, via et Storebrand-fond, investeringer i et selskap, den finske bio-dieselprodusenten Neste Oil, som i 2011 fikk en pris av Greenpeace for det de betegner som «stinkende sosial og økologisk oppførsel».

Informasjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp sier at selv om Norsk Folkehjelps etiske retningslinjer ikke omtaler palmeolje spesifikt, er de enige i at en del av palmeoljeproduksjonen er en trussel for regnskogen og miljøet.

– Norsk Folkehjelp har ikke kapasitet til å vurdere hvert enkelt selskap som til en hver tid inngår i fondene vi er investert i, sier Ødegaard.

Les også

Norsk Folkehjelp har aksjer i omstridt biodiesel-selskap

Hos Redd Barna sier de at Storebrand-fondet ble valgt fordi det fremstod som det beste med hensyn til bærekraftig forvaltning.

- Da vi valgte fondet, framsto det som et fond med bærekraftig forvaltning i tråd med våre retningslinjer. Vi vil likevel ha en ny diskusjon på bakgrunn av VGs informasjon, skriver kommunikasjonssjef Monica Sydgård.

Etter utstrakt kritikk av deres aktiviteter i regnskogen, svarte Neste Oil i fjor vår med å inngå et partnerskap med organisasjonen The Forest Trust. Ifølge en pressemelding fra april i fjor, skal Forest Trust hjelpe Neste Oil med å begrense hugst og avskoging.

Publisert:
Gå til e24.no