Høyesterett skjerper straffen for strandsonebygging i Grimstad

En kvinne i slutten av 40-årene er i Høyesterett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for bygging i strandsonen.

En kvinne i slutten av 40-årene som blant annet bygde tennisbane i strandsonen i Grimstad, er i Høyesterett dømt til 45 dager ubetinget fengsel.
Publisert: Publisert:

Først ble Princess-arvingen Hanne Madsen dømt til 45 dagers betinget fengsel i Aust-Agder tingrett. Begge parter anket saken videre til Agder lagmannsrett som mente 21 dager ubetinget og 24 dager betinget fengsel var passende, skriver Rett24.

Høyesterett landet også på 45 dager, men skjerper straffen slik at hele straffen gjøres ubetinget. Det er klart etter at retten har avgjort straffutmålingsanken i saken.

«Som uttalt av lagmannsretten, ble det foretatt flere tiltak over en lengre byggeperiode, hvor A og medhjelperne tok seg til rette etter eget forgodtbefinnende», heter det blant annet i dommen.

Også entreprenøren og en underentreprenør dømmes til henholdsvis 45 dager ubetinget fengsel, og bot og inndragning på 350.000 kroner.

Les også

Høyesterett tar opp strandsone-dom mot Princess-arving

Tennisbane og kjeller

Retten viser til at utsprengningen av en kjeller og anleggelsen av en tennisbane er store terrenginngrep, som begge er foretatt i strandsonen.

At kjelleren i ettertid er blitt godkjent av kommunen, skal ikke trekke i formildende retning, fastslår dommerne. Det samme gjelder flere andre ulovlige tiltak som var gjort. Retten peker på at dette var tiltak kvinnen uansett hadde plikt til å rette.

Ifølge Økokrim er dette første sak som Høyesterett har behandlet straffutmålingen for, etter at plan- og bygningsloven i 2010 fikk hevet strafferammen til to års fengsel.

Av nasjonal betydning

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, som leder Økokrims avdeling for miljøkriminalitet, har vært aktor i saken.

– Det er av nasjonal betydning å ta vare på strandsonen av miljøhensyn og for å sikre allmenn ferdsel. Det er viktig at de som vurderer å gjøre inngrep i strandsonen, ser at det reageres strengt ved denne type miljøkriminalitet. Videre understrekes det også at entreprenører som utfører oppdrag i strandsonen, må undersøke om det foreligger tillatelse til inngrepene, sier han i en pressemelding fra Økokrim.

Advokat Anders Brosveet prosederte saken for Høyesterett på vegne av tiltalte.

– Jeg synes det er nokså vanskelig å forstå at man skal reagere så sterkt i en sak som ikke har medført noen permanent skade, sier han til Dagens Næringsliv med henvisning til at tennisbanen er fjernet og terrenget tilbakeført.

Publisert: