Nagell-Erichsen tapte i Høyesterett

Schibsted-arvingene Wibecke og Einar Nagell-Erichsen har tapt sin kamp mot Skattedirektoratet.

Schibsted-arvingene Wibecke (46) og Einar (48) Nagell-Erichsen stevnet staten ved Finansdepartmentet allerede i oktober 2002 for å få kjent et vedtak fra Skattedirektoratet ugyldig.

De to arvingene mener staten har krevd inn 24 millioner kroner for mye, men tapte saken mot staten i tingretten og lagmannsretten. Nå har de også tapt saken i Høyesterett.

Unngikk arveavgift

Saken gjelder et lån på 200 millioner kroner som moren Cathrine Nagell-Erichsen tok opp i 1995 en måned før hun døde. Lånebeløpet ble skutt inn som egenkapital i hennes heleide selskap Timothy AS. Skattefogden mener lånet og disposisjonene hun gjorde, ble gjort for å unngå arveavgift.

Det sentrale spørsmålet i saken var om det kan foretas såkalt ulovfestet gjennomskjæring på arveavgiftsrettens område. Høyesterett har fastslått at arveavgiftsvedtaket er gyldig. Dette innebærer at avgiftsmyndighetene kan foreta ulovfestet gjennomskjæring. Dommen innbærer også at vilkårene for en gjennomskjæring var oppfylt i denne saken, og at gjennomskjæringen var korrekt utført.

- Klart signal

Advokat Amund Noss hos Regjeringsadvokaten representerte staten i Høyesterett.

- Dette er første gang Høyesterett har behandlet spørsmålet om ulovfestet gjennomskjæring på arveavgiftsrettens område. Dommen gir et klart signal om at det også på dette området er grenser for hvor langt man kan gå i å foreta tilpasninger, sier Noss til Næringsliv24.

Dommen i Høyesterett var enstemmig.

Reitan-familien

Wibecke Nagell-Erichsens advokat, Harald Willumsen, vil foreløpig ikke kommentere dommen.

- Vi har så langt bare mottatt slutningen, men ikke fått domspremissene. Vi vet derfor ikke hva den bygger på, og kan ikke kommentere den ennå, sier Willumsen.

Statens advokat i saken representerer også Skattedirektoratet i en lignende sak som involverer Reitan-familien. Saken skal inn for Oslo tingrett i januar.

Hver sin vei

I 1995 arvet Wibecke og Einar Nagell-Erichsen, Schibsted-aksjer og andre eiendeler for tilsammen 525 millioner kroner. Året etter solgte Wibecke sine Schibsted-aksjene og startet selskapet Armadillo.

De siste tre årene er verdiene i Armadillo mer enn fordoblet, og det private investeringsselskapet har ingen gjeld.

- Jeg arvet store verdie og et stort ansvar. Min største oppgave er å ta vare på formuen, skape nytt og få til noe. Jeg er stolt over det vi har oppnådd, sier Wibecke Nagell-Erichsen til Dagens Næringsliv.

Broren kollapset

Broren har ikke hatt like stor hell med sine plasseringer. I 2004 ble Einar dømt i Borgarting lagmannsrett for innsidehandel i Finansbanken. Straffen var på ett år, hvorav 11 måneder var betinget.

I 2003 kollapset selskapet til Einar, Meridian. Selskapet ble satt under administrasjon av kreditorene, og Einar Nagell-Erichsen fikk kun lommepenger fra selskapet. I september i år ble Nagell-Erichsens aksjer i selskapet solgt for en ukjent pris til eiendomsinvestor og entreprenør Knut Roald og hans familie.

På forsiden nå