Ville hindre innsyn

Grossisten Norsk Medisinaldepot (NMD) forsøkte å hindre at Statens legemiddelverk fikk korrekt prisinformasjon fra legemiddelindustrien. NMD tilbød fiks ferdige klagebrev.

Statens legemiddelverk (SLV) fikk våren 2003 mistanke om at legemiddelgrossistene trikset med prisinformasjonen de sendte inn til myndighetene. Grossistene rapporterte inn kunstig høy pris for å utløse høyere statlig refusjon, mener SLV. Som Aftenposten skrev torsdag har Økokrim nå startet etterforskning av mulig prisjuks.

Aftenposten har ved innsynskrav overfor SLV fått frigitt en rekke, til nå hemmeligstemplede, dokumenter som avdekker bakgrunnen for politianmeldelsen fra SLV.

Legemiddelverket krevet innsyn overfor legemiddelindustrien i alle avtaler for å avdekke skjulte rabatter og det de mente var en ulovlig pengestrøm tilbake fra leverandør til grossist.

Da engasjerte NMD advokatfirmaet BA-HR i et forsøk på å stanse legemiddelfirmaets innsending av avtalene.

I en e-post fra daværende BA-HR-advokat Kari Lunde til NMD-toppene Helge Fauskrud og Arne Killingmo, går det frem at BA-HR utarbeidet en juridisk betenkning om SLVs adgang til å innhente informasjon. BA-HR laget også et standardbrev som NMDs leverandører kunne bruke som et avslag på å sende inn informasjonen.

I standardbrevet heter det blant annet. "Pålegget fra SLV er svært omfattende. (FIRMA) kan ikke se at SLV har hjemmel til å kreve de opplysninger som er omfattet av pålegget, . . ".

Videre heter det: "Pålegget omfatter opplysninger som er å betrakte som forretningshemmeligheter, samt opplysninger som er underlagt avtalebasert taushetsplikt. Det vil dessuten ta tid å fremskaffe de opplysninger SLV har bedt om. På denne bakgrunn finner vi ikke å kunne imøtekomme pålegget."

I mailen til NMD skriver advokat Lunde at NMD bør "tenke nøye gjennom om det er ønskelig å sende et slikt standardbrev til aktuelle leverandører, siden det etter vår vurdering kan bli oppfattet negativt fra Legemiddelverkets side."

Etter det Aftenposten kjenner til, ble brevet aktivt brukt av legemiddelfirmaene da de forsøkte å nekte SLV innsyn i de omstridte avtalene. Legemiddelindustriforeningen (LMI) gjorde ifølge SLV felles sak med NMD for å hindre at Legemiddelverket fikk tilsendt de omstridte rabattavtalene.

- Vi opplevde et betydelig press fra grossistene om ikke å sende inn materialet, sier LMI-direktør Pål Christian Roland.

Legemiddelleverandørerne valgte likevel til slutt å levere inn avtalene, men først etter et pålegg fra SLV der firmaene trues med dagbøter. 19. mai 2003, 12 dager etter pålegget, anbefalte LMI sine medlemmer å levere inn avtalene til myndighetene.

Legemiddelfirmaenes grossistavtaler bekreftet et omfattende system av skjulte rabatter, og i juni 2003 skriver SLV til Helse- og omsorgsdepartementet:

"Det er vanskelig å komme til noen annen konklusjon enn at grossistene systematisk har forsøkt å villede offentlig myndighet om prisnivået på indekslegemidler i den hensikt å holde utbetalingene fra Rikstrygdeverket på et høyere nivå enn de ellers ville vært."

På forsiden nå