Nettmøte
Sentralbanksjefen svarer om renten

Sentralbanksjefen svarer om renten

Avholdt 20. juni 2019

Først presenterer han rentebeslutningen og pengepolitisk rapport. Og klokken 14.30 svarer sentralbanksjef Øystein Olsen på E24-lesernes spørsmål.

 • Sparing

  Innsendt av Simon

  Paavirker Norges Banks rentebane hva bankenes tilbyr sine kunder i innskuddsrente?

  Hei! Styringsrenten påvirker norsk økonomi via de rentene bankene setter. Styringsrenten får vanligvis gjennomslag både i utlånsrentene og innskuddsrentene. Med vennlig hilsen Øystein

 • Bitcoin

  Innsendt av Andreas N

  Hva tenker dere om bitcoin? Er det ikke mer bærekratig enn fiat? Kostnader med transaksjoner og hele teknologien går jo en vei , å det er fremover . Her kan det ikke "printes" mer som i fiat. Det er et tak.

  Hei.

  Mange av de ulike formene for kryptovalutaer, som bitcoin, er uegnet som pengeenhet. Hovedgrunnen er at verdien svinger voldsomt, og en grunnleggende viktig egenskap ved penger, er at man kan stole på at pengeverdien er den samme i morgen som i dag. Å sørge for en stabil pengeverdi er en viktig oppgave for en sentralbank.

  Med vennlig hilsen Øystein

 • Hva med dei store eksportbransjene som sliter?

  Innsendt av Sailor

  Selv om flere bransjer går godt i Norge, så er det flere bransjer som tradisjonelt har vært svært viktige mht eksport som sliter enormt med lønnsommhet, eksempelvis innenfor skipsbygging der det bortimot er ordretørke i 2019. Dette er gjere hjørnestensbedrifter som kan påvirke lokale arbeidsmarked og boligpriser enormt hvis ting ikke bedres innen noen måneder.

  Blir dette vurdert mht rentesetting?

  Hei

  Svaret er definitivt ja. Et vesentlig hensyn i rentesettingen etter at oljeprisen falt i 2014 har nettopp vært å understøtte en passe svak krone av hensyn til industri og annet konkurranseutsatt næringsliv.

  Med vennlig hilsen Øystein

 • Investor

  Innsendt av Pelle Pallesen

  Hvor anser du renten vil være om 3 år?

  Hei. Vi venter at boliglånsrenten vil være rundt 3,4 prosent i 2022. Men hvor raskt og hvor mye vi hever renten, kommer an på hvordan økonomien utvikler seg. Med vennlig hilsen Øystein

 • Arbeider

  Innsendt av Svein

  Har det klikka for dere nå? Greit at økonomi er i vekst men ikkje lønningene våres mange har jo ikkje fått lønnsvekst på mange år. Ta dere i sammen Norge har faktisk råd til å ha laver renter ,men ikkje høgere for oss stakkars arbeidere.

  Hei. Det går bra i norsk økonomi.Flere kommer i jobb og lønnsveksten er på vei opp. Holder vi renten lav for lenge, kan det oppstå ubalanser i økonomien. Det øker risikoen for et alvorlig tilbakeslag, med fare for at mange mister jobben. Vennlig hilsen Øystein

 • Hvorfor motsatt vei

  Innsendt av Tore

  Hvordan kan sentralbanken øke renten og signalisere enda en økning i 2019 når våre nærmeste går motsatt vei? Hadde det ikke vært lurt å avvente

  Hei. Det går godt i norsk økonomi og bedre enn i mange andre land. Ikke minst opplever vi høy aktivitet i oljesektoren, som gir impulser til resten av økonomien. Stadig flere kommer i jobb og prisveksten er over målet. Da er det ikke lenger behov for så lave renter. Samtidig påvirkes norsk økonomi av det internsasjonale bildet. Hvis usikkerheten forsterkes, kan også renteutsiktene endres. Vennlig hilsen Øystein

 • Hvorfor

  Innsendt av Optimera

  Hei,

  Hvorfor heves renten?

  Trenger vi å heve renten, er det noen som tenker på de negative effektene. eller er det bare de posetive som dras fram?

  Hei. Vi søker å avveie alle virkninger som renten har på økonomien. Når renten nå har kommet opp fra et veldig lavt nivå, er det et tegn på at det går godt i norsk økonomi. Hvis vi holder renten lav for lenge, kan det oppstå press i økonomien, og pris og lønnsveksten kan skyte fart. En lav rente kan også bidra til at boligpriser og gjeld stiger kraftig. Da øker risikoen for et alvorlig tilbakeslag i økonomien, med fare for at mange mister jobben. Vennlig hilsen Øystein

 • MMT

  Innsendt av Kasper Garshol

  Hei. MMT (Modern Monetary Theory) er ein teori som har fått oppsving i land med høg gjeld som; USA og Japan. Trur du at MMT er en teori som på sikt kan bli gjeldande i land med høg gjeld, eller vil Keynesian-modellen fortsatt være gjeldande?

  Har du noko håp i MMT?

  Mvh Kasper Garshol

  Ingen modell gir en perfekt beskrivelse av virkeligheten, det er vi fullt klar over når vi tar våre beslutninger. Vi bruker mange ulike typer modeller i vår utøvelse av pengepolitikken, inkludert modeller som tar hensyn til gjeldsnivå. Når vi tar våre beslutninger er modellene et hjelpemiddel i skjønnsutøvelsen.

  Vennlig hilsen Øystein

 • Reprise gjerdrem?

  Innsendt av Ola Nordmann

  Husker at forrige sentralbanksjef og sentralbankstyret feilvurderte situasjonen like forkant av finanskrisen og økte rentene noe voldsomt(haukete). Jeg får samme vibber nå. Er du ikke redd for at du kan gjøre samme feilen som din forgjenger gjorde for litt over 10 år siden?

  I Norges Bank gjør vi hele tiden avveininger ut fra den situasjonen vi står oppe i og hva vi tror om fremtiden. Samtidig lærer vi av historien vi har bak oss. Situasjonen Norges Bank sto oppe i i forkant av finanskrisen kan ikke direkte sammenliknes med den situasjonen vi står oppe i nå. Vi har bak oss finanskrisen og et tiår med svært lave renter. Renten er økt gradvis og forsiktig fra et veldig lavt nivå. Bakgrunnen for renteøkningene nå er at det går godt i norsk økonomi. Stadig flere kommer i jobb, og prisveksten er over målet på 2 prosent. Vi mener at de renteutsiktene som jeg har gjort rede for i dag, er de utsiktene som på best mulig måte vil hjelpe oss å utføre vår hovedoppgave, som er lav og stabil inflasjon og at flest mulig kommer i jobb.

  Vennlig hilsen Øystein

 • Informasjonsansvarlig

  Innsendt av Jan Harsem

  Hvilken betydning har det offentlige forbruket for fastsettelse av styringsrenten?

  Hei. Bruken av penger over statsbudsjettet betyr også noe for rentesettingen gjennom de virkningene det har på norsk økonomi. Vennlig hilsen Øystein

 • Prioritet

  Innsendt av Ola Normann Nilsen

  Hei,

  Hva vil bli MEST vektlagt ved setting av rente/rentebane, norsk boliggjeld eller internasjonale makroøkonomiske forhold?

  Hei! Vi avveier alle forhold mot hverandre og vi kan ikke peke på hva som betyr mest eller minst. Vennlig hilsen Øystein

 • Handelskrig

  Innsendt av Mads Hammer

  Hvilken innvirkning på rentebanen vil det ha om Jinping og Trump kommer til enighet under g20 møte?

  Den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina er et av de forholdene vi særlig påpeker i rapporten knyttet til risikobildet. Endringer i det bildet vil kunne påvirke renteutsiktene.

  Vennlig hilsen Øystein

 • Hussalg

  Innsendt av Egill Ulstein

  Dette betyr at det har blitt mye vanskeligere enn ventet å få solgt huset vårt. Vi flytter og kjøper derfor også. Men har ennå ikke fått solgt.

  Er det rettferdig at bl. a. vi skal måtte ta støyten? Fins det andre virkemidler?

  Vår jobb i pengepolitikken er først og fremst å sørge for lav og stabil inflasjon, det vil si at prisene på varer og tjenester ikke vokser for mye for fort - eller blir veldig varierende over tid. Samtidig skal vi sørge for at folk har jobber å gå til. Dette er et viktig samfunnsoppdrag. Renten er vårt instrument for å utføre denne oppgaven.

  Vennlig hilsen Øystein

 • Mann

  Innsendt av Anders Braathen

  Hvorfor solgte dere alt gullet i 2004?

  Hei. Gull har ikke lenger den rollen det tidligere hadde, som del av sentralbankens internasjonale reserver. Da vi solgte den siste delen av gullbeholdningen i 2004, utgjorde det bare 1 prosent av våre internasjonale reserver. Vennlig hilsen Øystein

 • Rentebanen, en ren best guess?

  Innsendt av Jan Hansen

  Er rentebanen en ren best guess over hva man tror vil skje eller blander det seg inn andre hensyn som ønske om å påvirke rentebanens utvikling, ønsket utvikling o.l.?

  Hei. Vi bruker renten for å stabilisere økonomien og holde prisveksten nær målet. Den rentebanen vi publiserer er den renteutviklingen vi anser som mest sannsynlig. Vennlig hilsen Øystein

 • selvstendig næringsdrivende

  Innsendt av Terje Olsson

  1.) Det er nå så å si allmenn kunnskap at om lag 95% av pengene skapes av de kommersielle bankene i form av lån. Er det Norges Banks offisielle syn at dette stemmer, eller holder dere fremdeles fast på den såkalte’ loanable funds’ modellen?

  2.) Ser sentralbanksjefen problemet med den private gjeldsveksten og hvor systemisk ustabilt en slik pengekreasjon er?

  3.) Skjønner sentralbanksjefen at kreditorvernet er for sterkt slik at bankene slipper unna i rettsvesenet med åpenbare saksbehandlings feil.

  4.) Har sentralbanksjefen et alternativ til pengekreasjon som sikrer en tilstrekkelig pengemengde i samfunnet uten at folk må ta seg gjeld over pipa?

  Det er riktig at det meste av penger i vid forstand, det vil si kontopenger, skapes av private banker når de yter kreditt. Slik fungerer en moderne økonomi. Sentralbankens oppgave er å være bankenes bank og sørge for tillit til penger og pengevesenet, blant annet ved å holde inflasjonen lav og stabil. Når det gjelder det høye gjeldsnivået i husholdningene, anser vi det som en sårbarhet for norsk økonomi. Samtidig observerer vi at kredittveksten har beveget seg nedover.

  Vennlig hilsen Øystein

Flere nettmøter