Nettmøte
Spør skatteekspertene om statsbudsjettet

Spør skatteekspertene om statsbudsjettet

Avholdt 12. oktober 2017

Hvordan påvirker statsbudsjettet meg og min økonomi? Fagsjef Rolf Lothe og advokat Bård Erlend Hansen i Skattebetalerforenigen svarer på dine spørsmål om statsbudsjettet for 2018.

 • Pensjonist

  Innsendt av Svein

  Hei,

  Er det noe nytt omkring kildeskatt for pensjonister som flytter til sverige?

  Mvh

  Hei,

  Det er ingen forslag til endringer om dette i Statsbudsjettet.

  Det vil si at dersom du flytter til Sverige, og mottar pensjon eller uføreytelse fra Norge skattlegges ytelsen fullt ut i Norge. Når du etter en tid anses skattemessig emigrert, er det kildeskatt på 15 % av brutto ytelse.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater

 • Airbnb

  Innsendt av Øystein

  Vi som leier ut på airbnb i sommer månedene , og må skatte for det , kan vi no skrive av utgifter ( strøm , utgifter til oppussing av utleiedelen ? Vi skal skatte kapitalinntekter , hvormye er det? Er dette fra 01.01.18?

  Se tidligere svar om Airbnb/utleie på korttidsbasis

 • Lønnsarbeider

  Innsendt av Skattebetaler T

  Blir bankinnskudd definert som arbeidende kapital ?

  Hei,

  Se tidligere svar - bankinnskudd regnes ikke som arbeidende kapital dersom det eies privat.

  Eies derimot bankinnskuddet av et selskap, inngår bankkontoen i selskapsverdien - slik at verdsettelsesrabatten på 20 % får anvendelse.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater

 • Noe positivt?

  Innsendt av kim deinboll

  Kan dere fortelle noe positivt om det nye statsbudsjettet?

  Fin forside:-)

  Neida, her er det tenkt mange fornuftige tanker, selv om vi ikke er enige i alt.

 • Airbnb

  Innsendt av Maria

  Hei, hva innebærer skatten som nå blir innført på Airbnb? Hvis man leier ut for 5000,- hvor mye skal da betales i skatt?

  Hei,

  Regjeringen foreslår nå å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. I dag kan du leie ut inntil halvparten av egen bolig (regnet etter utleieverdi) skattefritt, og dersom du leier ut mer en halvparten av boligen er leieinntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er mindre enn kr 20 000 i løpet av inntektsåret.

  Forslaget nå er at leieinntekter fra kortvarige utleieforhold (mindre enn 30 dager) skal skattlegges som kapitalinntekt (23 % i 2018). Det er da 85 % av inntekten utover kr 10 000 som skattlegges. Ved omfattende utleie gjennom f eks Airbnb kan inntekten bli skattlagt som næringsinntekt, med marginalt opp mot 50 %, og slik er det også i dag.

  Dersom utleieforholdet overstiger 30 dager, er inntekten fortsatt skattefri forutsatt at i) du benytter minst halvparten selv, eller ii) leieinntektene ikke overstiger kr 20 000 i løpet av året.

  Dersom du har mange kortvarige utleieforhold, kan en løsning kanskje være å leie ut boligen på en lenger kontrakt til eget selskap, som igjen kan fremleie på kortere basis. Men dette bør vurderes helt konkret.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater

 • Firmabilbeskatning

  Innsendt av Kim

  Hvordan vil avvikling av rabatt for elbil som firmabil påvirke elbil kjøpt før 2018? Står lite om det, men ville dette slå likt ut for både eksisterende el-firmabiler og nye?

  Hei,

  Denne endringen vil nok gjelde alle - også dem som allerede hadde elbilen som firmabil før endringen vedtas.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Eiendomsansvarlig

  Innsendt av Eiendom

  Endringer i sats på salg/utbytte av feks salg av hyttetomter

  Hei,

  Skattesatsen for kapitalinntekt reduseres fra 24 til 23 prosent. Er aktiviteten så stor at inntekten regnes som næringsinntekt, reduseres høyeste marginalskattesats med 0,1 prosent.

  Dette var det siste spørsmålet vi rakk å svare på i dag. Takk for mange interessante spørsmål.

  Mvh Bård og Rolf

 • Skatteklasse 2

  Innsendt av Jan E

  Hei. Hva er egentlig de "gode" argumentene for å fjerne skatteklasse 2? I en slik situasjon hvor en ektefelle er aleneforsørger for en part som ikke jobber eller har lav inntekt virker for meg totalt meningsløst.

  Hei,

  Enig i at fjerning av klasse 2 har uheldige konsekvenser. En skatteøkning på 6.000 kroner er mye for mange av oss - og spesielt for familier med bare en inntekt. Begrunnelsen som blir brukt er at klasse 2 er et insentiv til ikke å jobbe, fordi dersom en går ut i jobb vil ektefellen miste klasse 2 og dermed få økt skatt. Regjeringen fremholder også i sin begrunnelse at klasse 2 fjernes av hensyn til likestilling, integrering og bekjempelse av barnefattigdom.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Pensjonist

  Innsendt av Oddvar Mo

  Hei, vil avvikling av skatteklasse 2 også få betydning for et pensjonistpar der den ene ektefellen har en forholdsvis høy pensjon og den andre er minstepensjonist ?

  Hei,

  Nei, her kan jeg ikke se at avvikling av skatteklasse 2 vil ha betydning. Disse lignes nok i dag i klasse 1 fordi begge har inntekt.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Rådgiver

  Innsendt av I.Johnsen

  Den nye pensjonsspareavtalen: Hvis man driver et enkeltmannsforetak, kan man spare 40.000 i året i pensjon, slik vanlige lønnsmottakere kan?

  Hei,

  Ja, det kan du. De nye (og gunstige) reglene om IPS som får virkning fra 1. november 2017, vil gjelde uavhengig av om du er lønnsmottaker eller næringsdrivende. Reglene innebærer at du kan spare 40.000 kroner, får fradrag i nettoinntekten ved innbetalingen, slipper formuesskatt for innestående beløp i ordningen og at avkastningen ikke skattlegges før utbetaling. Ved utbetalingen skattlegges inntekten bare med satsen for nettoinntekt.

  Reglene om frivillig pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende kommer i tillegg. Her kan du spare en andel av personinntekten i næring og få fradrag også i brutto næringsinntekt.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • statsbudsjett for Uføre - 2018

  Innsendt av Tom

  Hei, hva betyr det nye statsbudsjettet for de som er uføre?

  Hei,

  For de fleste vil skatten for 2018 bli ca. den samme som for 2017. Dette vil også være tilfelle for de som mottar uførepensjon. Trygdeavgiften er den samme, men du vil få litt høyere minstefradrag.

 • Gjennomsnittlig Normann

  Innsendt av Andre antonsen

  Hei.

  Hva vil statsbudsjettet ha å si på økonomien til "folk flest"? Slik jeg ser det etter kjapp skumlesing vil netto være ca uendret?

  Hei,

  Enig med deg - de fleste kommer omtrent uendret ut. De som kommer klart dårligere ut er pendlere, personer med skatteklasse 2 og de som har elbil som firmabil. Skal en trekke frem en gruppe som kommer bedre ut, er kanskje det de som har store verdier i arbeidende kapital.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Airbnb

  Innsendt av JSL

  Hei,

  Vil inntekter over 10.000 kroner ved korttidsutleie beskattes som kapitalinntekt også dersom man leier ut mindre enn 50% av egen bolig?

  Mvh

  Hei,

  Se tidligere svar om dette.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Gründer og entreprenørskap

  Innsendt av Some

  Hvilke konkrete tiltak er foreslått for å tilrettelegge for mer teknologisk innovasjon og nyskaping for de som er gründere? Hva kan en oppstartsbedrift forvente fra statsbudsjettet i 2018?

  Hei,

  Skattemessig er det forslaget om ny ordning for skattlegging av opsjoner i oppstartsselskaper som er særlig rettet inn mot gründere.

  I dag er reglene slik at opsjoner i arbeidsforhold skattlegges når opsjonen innløses. Fordelen (differansen mellom evt. premie og verdien av den underliggende aksjen på innløsningstidspunktet skattlegges som arbeidsinntekt, og senere verdistigning på aksjen som aksjeinntekt (men dersom det er særlige vilkår knyttet til aksjeinnehavet er det risiko for at også senere gevinst på aksjen skattlegges som arbeidsinntekt). Problemet med dagens regime er at det er ofte vanskelig å verdsette fordelen på innløsningstidspunktet - og det gjør at skatten kan slå hardt ut for den ansatte (og for selskapet som må betale arbeidsgiveravgift).

  For å avhjelpe dette foreslår Regjeringen å endre reglene, slik at fordelen først skal skattlegges når de underliggende aksjene senere realiseres. Når aksjene selges skal da gevinsten skattlegges som en kombinasjon av aksjeinntekt og lønnsinntekt, avhengig av verdiutviklingen. Det er foreslått at reglene skal gjelde fra 2018, men ordningen forutsetter godkjennelse hos ESA (fordi det er statstøtte). Etter det jeg er kjent med foreligger ikke slik godkjennelse ennå.

  Det er for øvrig ganske strenge vilkår for å omfattes av ordningen; opsjonsfordelen kan maks være kr 30 000 i løpet av ansettelsesforholdet, og det er kun ansatte i ganske små selskaper som omfattes.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater

 • Skatteklasse 2

  Innsendt av BB

  Hei!

  Skatteklasse 2 er foreslått fjernet. Et spørsmål om dagens regler. Den som forsørger ektefellen med lav eller ingen inntekt, er kvalifisert til å skatte i skatteklasse uansett hvor mye forsørgeren tjener? Eller må det være en viss inntektsgrense til forsørgeren?

  Mvh Bjarte

  Hei,

  Etter dagens regler er det ingen øvre inntektsgrense for hvor mye "forsørgeren" tjener.

  Generelt er det slik at ektepar hvor bare én har inntekt eller der inntekten til den andre er under 55 000 kroner i året, vil være tjent med beskatning i klasse 2 (gitt at begge ektefeller kun har standard fradrag).

  Mvh Bård Erlend Hansen, SBF Skatteadvokater

 • Elbil som firmabil

  Innsendt av Dag

  Hei! Betyr det foreslåtte bortfallet av den gunstige skattefordelen for elbiler som firmabil også at fordelsbeskatning av arbeidstaker også øker?

  Hei,

  Ja, det betyr det - se tidligere svar om dette.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Pensjonist

  Innsendt av Åge Pettersen

  Vil skatteklasse 2 opprettholdes for enslige forsørgere?

  Vil fødselspenger i permisjonsperioden inngå i grunnlaget for dagpenger?

  Hei,

  Enslige forsørgere har i dag ikke tilgang til skatteklasse 2 - den gjelder kun for ektefeller.

  Enslige som forsørger barn under 18 år får i stedet et særfradrag som erstatter skatteklasse 2, og det ligger ingen forslag til endringer i dette i Statsbudsjettet som nå er lagt frem. Fradraget for enslige forsørgere vil for 2018 være uendret, det vil si kr 51 804.

  Mvh Bård Erlend Hansen, SBF Skatteadvokater

 • Kapitalinntekter

  Innsendt av Simon Hammerstad

  Blir det noen forskjell mellom å eie aksje- og fondskonto hos tilbydere av Aksjesparekonto, framfor å opprette et investeringsselskap for utsatt skatt?

  Hei,

  Prinsippene er stort sett de samme, ved at gevinster på aksjesparekonto kan reinvesteres ubeskattet. Dette gjelder også når en investerer via holdingselskap, så lenge en er innenfor fritaksmetoden.

  En forskjell er imidlertid at for aksjesparekontoer beskattes utbyttet fortløpende. Det er også store begrensninger i hva en kan investere i via aksjesparekonto. For eksempel kan en ikke investere i ikke-børsnoterte selskaper.

  For aksjesparekonto er det en gunstig overgangsregel ved at du innen utgangen av 2018 skattefritt kan overføre aksjer du eier privat til kontoen. Slik er det ikke ved overføring til holdingselskap.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Mr

  Innsendt av Marius m

  Hei, er det endring i fondskonto/investeringskonto fra 2018? I 2017 betaler man 24 prosent skatt. Hva blir det neste år, 32 prosent eller 23 prosent?

  Hei,

  Regjeringen foreslår å endre beskatningen av fondskonto (kombinert investerings- og forsikringsprodukt, typisk markedsført som Unit Link, Investeringskonto eller Ekstrapensjon). Idag skattlegges slike investeringer annerledes enn direkte investeringer i aksjer eller andeler i aksjefond: Hovedforskjellene er at aksjeutbytte- og gevinster på kontoen først skattlegges ved uttak fra kontoen, og uttaket skattlegges som kapitalinntekt (24 % i 2017) - ikke som eierinntekt (29,76 % i 2017).

  Forslaget går i hovedsak ut på at investering i fondskonto der forsikringselementet er lite, skal skattlegges som investeringer i verdipapirfond. Avhengig av aksjeandelen i fondet vil det blant annet si at gevinst og utbytte beskattes som eierinntekt (30,59 %).

  NB! Endringene som er beskrevet over er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret 2019. Det vil si for 2018 skattlegges investeringer i fondskonto som kapitalinntekt med 23 %.

  Mvh

  Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater

 • Formueskatten

  Innsendt av Erling Rørhus

  Hva er det nye i formuesskatten? Hva er minstefradraget?

  Hei,

  Hovedtrekkene i forslaget når det gjelder formuesskatt er som følger:

  - Satsen (0,85 %) og bunnfradraget (kr 1,48 millioner) beholdes uendret

  - Verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler ("arbeidende kapital") foreslås økt til 20 %. Det innebærer si at det kun er 80 % av verdien på aksjeporteføljen som blir lagt inn i formueskattegrunnlaget, men baksiden er at gjeld tilordnet slike eiendeler reduseres tilsvarende til 80 %.

  - Verdsettelsesrabatten for sekundærboliger og næringseiendom videreføres fra 2017 til 2018 (henholdsvis 10 % og 20 %), men for å unngå dobbel rabatt foreslår Regjeringen å avvikle verdsettelsesrabatten for næringseiendom som eies gjennom selskap).

  Minstefradraget (standardfradrag i inntekt som alle som har arbeidsinntekter og/eller pensjon får) foreslås økt fra 44 % i dag til 45 % i 2018. Det maksimale minstefradraget foreslås økt fra kr 94 750 i dag til kr 97 610 i 2018.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater

 • Rabatt på "arbeidende kapital"

  Innsendt av Elisabeth Schaumburg

  Det er ikke likhet for loven når man får skatterabatt for oppsparte midler i et aksjefond men ikke for oppsparte midler i banken. Begge deler er vel såkalt arbeidende kapital? All kapital arbeider.

  Hei,

  Det er ingen tvil om at reglene om verdsettelse i formuesskatten har mange skjevheter. Rabatten på såkalt arbeidende kapital skaper nye skjevheter, for eksempel ved at bankinnskudd verdsettes høyere enn aksjer. Dette siste er vel en villet skjevhet fra lovgiver for å gjøre det lettere for næringslivet å tiltrekke seg kapital.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • El-bil

  Innsendt av Håvard

  Hei

  Vi har vurdert en anskaffelse av EL bil en stund. Hvilke endringer ligger i statsbudsjettet iforhold til avgifter og fordeler med EL bil?

  Hei,

  Elbilfordelene fortsetter omtrent som før, men tyngre elbiler vil få noe høyere engangsavgift.

  En viktig endring gjelder likevel dem som har elbil som firmabil - dette vil bli mye dyrere. Skattepliktig fordel for firmabil beregnes ut i fra bilens listepris som ny. For elbiler har imidlertid fordelen blitt beregnet bare ut i fra halvparten av listeprisen. Denne gunstige ordningen foreslås fjernet fra 2018.

  Et eksempel illustrerer hva dette kan bety i kroner og øre: Hvis elbilen har en listepris på 500.000 kroner,fikk en i 2017 et inntektspåslag på omtrent 75.000 kroner. I 2018 øker dette til omtrent 130.000 kroner. Har man en marginalskatt på f.eks 45 prosent, øker skatten med knapt 25.000 kroner.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Pensjonist

  Innsendt av Nils Nedland

  Hvordan vil den økte bruttoskatten på pensjon virke inn,får vi mindre utbetalt på pensjon også nå.

  Hei,

  De siste årene har bruttoskattene økt på arbeidsinntekt og pensjon. Bruttoskatt betyr at en betaler skatt av inntekten, før fradrag. Økningen har imidlertid blitt kompensert ved lavere skatt på nettoinntekt. Dette betyr at de fleste får omtrent det samme utbetalt som før.

  Vridningen fra netto- til bruttobeskatning er etter mitt syn likevel uheldig, fordi fradragene får mindre verdi. Økt bruk av bruttoskatter rimer dårligere med at en skal betale skatt etter evne.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Hva skjer?

  Innsendt av EGIL

  Jeg er en ganske gjennomsnottlig mann på 25 år. Jobber som elektriker bas i oslo, tjener ca. 520.000 i året, har ca. 300.000 i billån, og står som ukependler, kjører i snirt 1400km i uka med en bomavgift som tilsvarer 500kr t/r. Har ingen formue av betydning

  Kommer jeg bedre eller værre ut av det nye statsbudjettet?

  Hei,

  I utgangspunktet kommer de fleste omtrent ut som før. En gruppe som kommer klart dårligere ut er imidlertid pendlerne.

  Hvis en bor borte på grunn av arbeidet, har en vanligvis krav på fradrag for kostnader til reise, kost og losji. Nå vil regjeringen blant annet fjerne kostfradraget for dem som har kokemuligheter i pendlerboligen. Kostfradraget er i dag omtrent 200 kroner per døgn, og det kan derfor dreie seg om store beløp.

  Det foreslås også at en fra 2020 ikke skal få fradrag for losji ut over 24 måneder.

  Vær klar over at arbeidsgiver fortsatt kan dekke pendlerkostnadene skattefritt, og dette vil naturligvis da bli enda mer lønnsomt enn i dag.

  Jeg synes for øvrig endringen ikke er rimelig, fordi pendlerkostnader er en inntektstilknyttet kostnad og derfor burde gi fradragsrett. Fradrag er også med på å fremme mobiliteten i arbeidsmarkedet.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Pensjon

  Innsendt av Torbjørn Saltnes

  Hva skjer med skatten for oss pensjonister?

  Hei,

  Her skjer det ikke mye - skatten for pensjonister blir omtrent som før, kanskje marginalt lavere for de flest. Trygdeavgiften beholdes på 5,1 prosent, mens skattefradraget for alderspensjon og minstefradrag beholdes omtrent uendret. Reduksjonen i skatt på nettoinntekt fra 24 til 23 prosent blir i stor grad spist opp av økningen i trinnskatten.

  Mvh Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

Flere nettmøter