Nettmøte
Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017

Avholdt 6. oktober 2016

Hvordan slår statsbudsjettet 2017 ut for din lommebok? Hvilke forslag får betydning for din personlige økonomi? Hvilke skatteendringer kommer, og hva betyr de for deg? Skattebetalerforeningen stiller med eksperter og svarer på spørsmål fra E24s lesere i et nettmøte klokken 14.00 torsdag - fire timer etter at finansminister Siv Jensen har lagt frem sitt budsjettforslag. Er det noe du lurer på? Send inn dine spørsmål - og advokatene og rådgiverne i Skattebetalerforeningen svarer på så mange de rekker!

 • Arbeidsgiver avgift

  Innsendt av Frank Trones

  Ble det endring i arbeidsgiveravgiften?

  Hei,

  Nei, det er ikke foreslått endringer her, annet enn endringen for finansnæringen (se eget svar om dette).

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Hvilken prosent på formuesskatten og innslagspunkt

  Innsendt av kari

  Hva b lir innslagspunktet for formuesskatten og hva blir prosentsatsen?

  Hei,

  Innslagspunktet er foreslått økt med 80.000 kroner, til 1.480.000 kroner. Satsen er foreslått beholdt uendret på 0,85 prosent.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Skatt ved utleie

  Innsendt av Aleksander Hellum

  Hei!

  Er det blitt noen endring i skattesatsen ved utleie av bolig?

  Hei,

  Ja, her er satsen redusert fra 25 til 24 prosent. Samtidig er gjeldsfradraget redusert, se annet svar om dette.

  Fortsatt er det slik at en kan leie ut inntil 50 prosent av egen bolig skattefritt.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • utleie

  Innsendt av charlotte

  Hei!

  Hvis man eier en utleie leilighet, blir d noe endring på skatten ift til det? eller er d fremdeles 28% skatt?

  Hei,

  Se annet svar om dette.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Formueskatt

  Innsendt av Thorund Hirsch

  Hei.

  Prosentsatsen er den samme (0,85%), men hva blir bunnfradraget

  i klasse 1 og klasse 2?

  Hei,

  Bunnfradraget er foreslått økt til 1.480.000 kroner.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Selvstendig næringsdrivende

  Innsendt av Tore

  Regjeringen foreslår en verdsettelsesrabatt på 10% på aksjer og driftsmidler. Vil dette også gjelde aksjefond?

  Hei,

  Ja, det er foreslått at verdsettelsesrabatten også skal gjelde for aksjeandelen i verdipapirfond.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Feil svar

  Innsendt av Tomas Farrell

  Svaret på spørsmålet til "Arne Arnesen" er feil. I hele 2017 vil det være overgangsregler som gjør det mulig å flytte verdipapirene skattefritt.

  "Hei

  Innsendt av arne arnesen

  Vil det være mulig å flytte aksjer til den nye aksjesparekontoen, uten å måtte selge/kjøpe på nytt?"

  Takk for våkent innspill!

  Det er korrekt som du skriver at det gjelder overgangsregler i 2017 som gjør at aksjer kan overføres uten umiddelbar beskatning. I det tilfellet gjelder et kontinuitetsprinsipp, slik at skatteposisjoner (inngangsverdi og skjerming) på aksjene videreføres på innskuddet.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Særfradrag store sykdomsutgifter

  Innsendt av Kari

  Hei, hva skjer med særfradrag store sykdomsutgifter, de siste årene har det kun gjaldt de som har fått særfradrag i 2010 og 2011, er det noe nytt der?

  Hei,

  Her videreføres tidligere regler. Dette betyr at en må ha kostnader på minst 9.180 kroner, og en må også ha hatt fradraget i både 2010 og 2011 for å kunne få det i 2017. Jeg synes det er en lite rimelig forskjellsbehandling.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Rentefordel

  Innsendt av Øivind Holm

  Er det noen endring i sats for fordelsbeskatning av rente på lån fra arbeidsgiver

  Hei,

  Denne satsen fastsettes ikke i statsbudsjettet, men fastsettes på bakgrunn av det til enhver tid gjeldende rentenivået. For 2016 har normrenten vært 2,5 prosent i januar og februar, 2,3 prosent fra mars til juni og 2,2 prosent fra juli og ut året.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Tap ved realisasjon av aksjer

  Innsendt av Oddmar

  Vil oppjusteringsfaktoren på akjsegevinster også gjelde ved tap ?

  Hei,

  Det er symmetri her, slik at oppjusteringsfaktoren på 1,24 også gjelder ved tap på aksjer og andeler mv. Tapet oppjusteres altså med 1,24.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Forfatter

  Innsendt av Harald Queseth

  Noe forslag om skattestimulert pensjonssparing?

  Hei,

  Nei, her er det skuffende nok ingen forslag. Riktignok kan en utsette skatten på aksjegevinster gjennom aksjesparekonto, men det er ingen forslag som går direkte på pensjonssparing. Dagens ordning, hvor en kan spare inntil 15.000 kroner med skattefradrag, fungerer ikke. Vi hadde forventet at det ble foreslått en styrket ordning.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Pensjonist

  Innsendt av Arne Ommundsen

  Jeg går utifra at korrespodanseprinsippet fortsatt gjelder. Hva blir fradraget for aksjetap i 2016 og 2017?

  Hei,

  Se tidligere svar om effekten av fradraget for aksjetap.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Skatt bankansatte

  Innsendt av VM

  Hvordan blir skatten når en jobber i finanssektoren?

  Hei,

  Du har fått med deg at Regjeringen foreslår å innføre en "finansskatt". Det er to elementer i dette: i) ekstraskatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren med 5 % og ii) videreføring av 25 % skattesats (den reduseres til 24 % for andre).

  Dette får ingen direkte skattekonsekvenser for den ansatte - det er arbeidsgiver som er skattesubjekt (selskaper med ansatte som driver aktivitet innenfor finansierings- og forsikringsområdet).

  Men det er klart at denne innstrammingen også ramme den ansatte mer direkte ved at arbeidsplassen blir mer usikker.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Fluebinder

  Innsendt av Terje Andersen

  Ved formuesberegningen av fritidsboliger, hva blir fradregsprosenten av gjelden her?

  Hei,

  For primærbolig og fritidseiendom får man fullt gjeldsfradrag. Du får kun redusert gjeldsfradraget dersom du eier sekundærbolig (eller aksjer mv. - se tidligere svar om dette).

  Formuesberegningen for fritidsbolig endres foreløpig ikke, men det er varslet en gjennomgang, slik at det kan bli endringer fra 2018.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Pensjonist

  Innsendt av Olav Aamoth

  Er det slik at "arbeidende-kapital" skal ha en reduksjonsfaktor før formuesskatt beregnes?

  Gjelder dette ev. også bankinnskudd for privatpersoner?

  Hei,

  Det er foreslått en verdsettingsrabatt på 10 prosent på aksjer (inkludert aksjeandel i verdipapirfond), andeler i deltakerlignede selskaper, grunnfondsbevis og driftsmidler. Samtidig skal verdien av gjelden som tilordnes eiendelene som omfattes av rabatten, reduseres med 10 prosent. Rabatten vil ikke gjelde for privatpersoners bankinnskudd.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • konsulent

  Innsendt av Karin H Østensen

  Blir det endring i minstefradraget ?

  Blir det noe nytt i økonomien for enslige ?

  Hei,

  Minstefradraget i lønnsinntekt øker noe, både satsen og maksimalt fradrag. Satsen øker fra 43 til 44 %. Dette har betydning for de med lavere lønnsinntekter, omtrent opp til 215.000 kroner. Maksimalt fradrag øker med 3,6 prosent, til 94.750 kroner. For pensjonister øker maksimalt minstefradrag bare med 1,9 prosent.

  Jeg kan ikke se at det er lagt opp til skatteendringer som spesielt rammer eller tilgodeser enslige.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Leder

  Innsendt av harald

  Blir det endringen i Statens regulativ for kjøregodtgjørelse?

  Hei,

  Jeg kan ikke se at det er foreslått å endre den skattefrie satsen på 3,80 per kilometer. I fjor ble denne løsrevet fra satsen i Statens reiseregulativ (som fortsatt er på 4,10 per km). Sistnevnte sats fastsettes ikke i Statsbudsjettet.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Foreldrefradrag

  Innsendt av Anders

  Hei!

  Ikke nødvendigvis relatert til budsjettet, men spør allikevel.

  Mitt barn begynte i bhg 1 August i år. Utgiftene til dette vil bli i underkant av 15 000 totalt i slutten av året. Jeg lurer på da om jeg får skrevet opp hele denne summen, eller om det er gradert i forhold til at ungen begynte i August.

  Hei,

  Du har krav på fradrag for hele summen, selv om barnet ditt begynte i august.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Hei

  Innsendt av Hege

  Hvordan blir skatten om man tar ut utbytte i et ans?

  Hei Hege,

  Skattesatsen for utbytte (er mer presist; utdeling) fra ANS og andre deltakerliknede selskaper er den samme som for utbytte fra aksjeselskaper.

  Regjeringen foreslår å øke oppreguleringsfaktoren til 1,24, og det innebærer at skattesatsen blir 29,76 % på utdelingen.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Hei

  Innsendt av arne arnesen

  Vil det være mulig å flytte aksjer til den nye aksjesparekontoen, uten å måtte selge/kjøpe på nytt?

  Hei,

  Dette med aksjesparekonto er jo nytt og er en ordning vi i utgangspunktet er positive til. Det gjør at man unngår realisasjonsbeskatning ved reinvestering.

  Men så er det også slik at dersom du flytter privat eide aksjer til en slik konto, så regnes det som realisasjon (salg) av aksjene. Du blir da skattlagt for gevinst (og har fradrag for tap). Samtidig anses overføringen (verdien av aksjen eller fondsandelen) som et innskudd på kontoen, som danner grunnlag for skjerming senere.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Skjermingsfradrag

  Innsendt av Tomas Farrell

  Scheel-utvalget foreslo at skjermingsfradraget bare skulle være gjeldende for aksjeinntekter innenfor EØS. Finansdepartementet uttalte at det kunne bli vanskelig å implementere, men at de skulle se på saken. Har det kommet noe nytt på denne fronten i statsbudsjettet?

  Hei,

  Jeg kan ikke se at det er foreslått endringer i virkeområdet for aksjonærmodellen. Skjermingsrenten foreslås imidlertid økt med 0,5 prosent for ENK. Samme økning kommer også for AS og DLS, men her må økningen nedjusteres med skattesatsen på alminnelig inntekt.

  Dette var det siste spørsmålet vi hadde anledning til å svare på i dag, og Bård og jeg sier tusen takk for oss.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Airbnb skatt

  Innsendt av Kari

  Jeg har en leilighet jeg leier ut til korttidsutleie via bl.a airbnb og hotells.com hva vil nå skatten min være på?

  Hei,

  Det gjelder i utgangspunktet ingen særlige skatteregler for utleie av bolig gjennom plattformer som Airbnb mv. Det vil si at utgangspunktet er at leieinntektene er skattepliktige som kapitalinntekt (25 % sats i år, 24 % til neste år etter forslaget i statsbudsjettet).

  Så vet du sikkert også at egen bolig kan leies ut skattefritt på visse betingelser:

  - Utleieinntekter er skattefrie når eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk (regnet etter utleieverdien).

  - Utleieinntekter er skattefrie når hele eller større del av boligen leies ut for inntil kr 20 000 i inntektsåret.

  Er det snakk om omfattende utleie, kan det også bli tale om at inntektene skal skattlegges som personinntekt (virksomhetsinntekt). Du finner mer stoff om dette på Skattebetalerforeningen sine hjemmesider: http://www.skatt.no/2016/09/05/airbnb-utleie-gi-skattesmell/

  Det er ingen endringer i de overordnede reglene her, utover generelle satsendringer.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Sekundærbolig

  Innsendt av Pendler

  Jeg er gift og har sammen med ektefelle primærbolig. Jeg er også pendler med sekundærbolig på arbeidsstede. Min gjeld også til primærbolig er sikret med pant i sekundærbolig. Betyr forslaget at jeg flytte gjelden over til primærboligen?

  Hei

  Om fordeling av gjeld mellom sekundærbolig og primærbolig, se tidligere svar fra min kollega Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen - hvilken bolig lånet er sikret med pant i spiller altså ingen rolle.

  Det samme gjelder fordeling mellom ektefeller: Ektefeller lignes sammen og kan normalt fritt fordele eiendeler og gjeld mellom seg. Grunnlaget for beregning av gjeldsreduksjonen vil derfor være deres samlede

  eiendeler og gjeld, uavhengig av hvem av dere

  som har ført boligen i sin selvangivelse

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • overgangsperiode

  Innsendt av ole hansen

  Hvordan fungerer overgangsperioden nå for aksjekonto for privat investor?

  Vil selskapsinvestor og privat investor med aksjeportefølje kunne overdra aksjen over til en aksjekonto skattefritt eventuellt?

  Kan en privat investor benytte seg av overgangsperioden til å overdra aksje fra privat over til selskap skattefritt?

  Se tidligere svar.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Barnehage og pendlerfradrag

  Innsendt av Kaja

  Hei.

  Er det noe nytt i forhold til oss med barnehage/SFO?

  Og hva vil en som pendler ca 62 km. daglig til jobb regne med å sitte igjen med?

  Hei Kaja,

  Rent skattemessig er det jo foreldrefradraget som er mest interessant for de med utgifter til barnehage og SFO. Regelen i dag er man kan kreve fradrag for slike kostnader med inntil kr 25 000 for ett barn og kr 15 000 i tillegg for hvert barn utover det første barnet. Det foreslås ingen endringer her.

  Regjeringen foreslår å øke kilometersatsene i reisefradraget (se tidligere svar om dette), men så er det jo slik at når skattesatsen på alminnelig inntekt settes ned, reduseres også effekten av fradragene.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Skattelette for ungdom

  Innsendt av Helene Nilssen

  Hei! Stemmer det frikort grensa blir auka med 5000kr? I såfall kva tid trer dette i kraft?

  Mvh. Helene Nilssen

  Hei Helene,

  Ja det stemmer, Regjeringen foreslår å øke grensen for frikort med kr 5 000, det vil si fra kr 50 000 slik den er i dag til kr 55 000. Ikrafttredelse er i tilfelle fra 1. januar 2017. Dersom forslaget overlever stortingsbehandlingen kan du altså tjene kr 55 000 neste år uten at det trekkes skatt av lønnen.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Pendlerfradrag

  Innsendt av Martin Nordvik

  Hei! Ble det sånn at pendlerfradraget ble satt noe ned?

  Mvh

  Martin Hole Nordvik

  Hei Martin!

  Forslaget til endring i reglene om pendlere er at reisefradraget skal økes noe:

  I dag gis det fradrag med kr 1,50 pr. kilometer for reiseavstand inntil 50 000 kilometer og med kr 0,70 per kilometer for reiseavstand mellom 50 000 og 75

  000 kilometer. Regjeringen foreslår å øke satsene til hhv. kr 1,56 og kr 1,76.

  Samtidig øker jo drivstoffavgiftene, så hvordan regnestykket slår ut for deg må vurderes helt konkret.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Dagl. leder

  Innsendt av JAN rUMMELHOF

  Hva blir skattesats på aksjegevinst?

  Hei,

  Skattesatsen for alminnelig inntekt foreslås satt til 24 % og oppjusteringsfaktoren (for utbytte og gevinst) til 1,24. Det gir en effektiv sats på 29,76 %.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Sekundærbolig

  Innsendt av Fredrik

  Hvordan fordeles gjeld mellom primærbolig og sekundærbolig?

  Vil man legge til grunn hva som er stilt som sikkerhet for lånet, eller vil man fordele all gjeld basert på relativ verdi til primær- vs sekundærbolig? Dersom det siste er tilfellet, hvordan fastsettes verdien til boligene? Bruker man ligningsverdiene vil verdien til sekundærboligen bli vektet forholdsvis mye mer enn primærboligen. Hvordan innvirker fritidsboliger (og gjeld på disse) i regnestykket?

  Hei,

  Se tidligere svar om dette.

  med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Utbytteskatt

  Innsendt av Tasya

  Hei,

  vil skatt på aksjeinntekter og utbytte økes tilsvarende når regjeringen velger å redusere skatt på alminnelig inntekt til 24%.

  Hva vil effektiv skatt på utbytte være for 2017?

  Mvh

  Tasya

  Hei Tasya,

  Ja, det ligger i skatteforliket at selskapskatten skal reduseres på sikt (mot 23 % i 2018), og skattesatsen på alminnelig inntekt følger samme mønster.

  For å kompensere for nedsettelsen, økes skatten på aksjegevinst og aksjeutbytte. Dette skjer ved at utbytte og gevinst oppjusteres med en faktor på 1,24 (1,15 i 2016). Effektiv skattesats vil da være 29,76 %.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Sekundærboligen er sikkerhet for lån til primærboligen

  Innsendt av Boligdelfinen

  Hei,

  Jeg lurer på hvordan det slår ut for rentefradraget når jeg har tatt opp lån til kjøp av primærbolig som er sikret i sekundærboligen. Vil rentefradraget bli beregnet ut fra hvor lånet er sikret eller ut fra hva lånet er brukt til?

  Hvis det er slik at det er hvor lånet er sikret som bestemmer rentefradraget, -vil lånet da kunne tas med i beregningen av skattbart overskudd ved et eventuelt salg av sekundærboligen?

  Hei,

  Rentefradraget blir det samme som i år, men effekten reduseres fra 25 til 24 prosent.

  Gjeldsfradraget reduseres imidlertid i 2017 for dem som har sekundærbolig. Dette har betydning for formuesskatten. En får ved formuesberegningen bare fradrag for 80 prosent av den gjelden som tilordnes sekundærboligen.

  Tilordningen av gjeld skjer forholdsmessig etter forholdet mellom verdien av sekundærboligen og skattyters samlede formue. Det har altså ingen betydning hvor lånet er pantesikret. Et eksempel illustrerer virkningen:

  Sekundærbolig: Virkelig verdi 4 mill. kr, ligningsverdi 3,2 mill. kr.

  Samlet skattemessig verdi av bruttoformue: 8 mill. kr

  Gjeld: 4 mill. kr.

  Gjeld tilordnet sekundærbolig blir 1.818.181 kr

  (4 mill. kr * 4 mill. kr/8,8 mill. kr). (sekundærboligen er i regnestykket før opp med 100 %)

  Fradraget for denne gjelden skal reduseres fra 100 til 80 prosent:

  Fradragsberettiget gjeld tilordnet sekundærbolig utgjør 1.454.544 kroner (1.818.181 x 0,8), dvs en reduksjon i gjeld på 363.637 kroner. Dette gir en økt formuesskatt på 3.091 kroner.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • AS ?

  Innsendt av Anita Henriksen

  Vil det lønne seg å endre et enkelfortak til AS , nå som selskaps skatten reduseres?

  Hei,

  I utgangspunktet skal alle selskapsformer være skattenøytrale; det skal altså ikke lønne seg mer å drive i f.eks AS enn ENK. Slik er det imidlertid ikke. Veldig generelt kan en si at jo høyere inntekt du har, jo mer lønnsomt er det å drive i selskapsformene AS eller DLS. De foreslåtte satser for 2017 endrer ikke dette bildet vesentlig. Maksimale marginalskattesatser går hele veien ned med 0,2 prosent (unntatt for utbytte, hvor den er konstant).

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Økonom

  Innsendt av Svenn

  Hei.

  Jeg syns det er veldig positivt at regjeringen nå anekjenner at vi pendlere gjør en viktig samfunnsmessig "jobb" ved å øke pendlerfradraget. Jeg kjører stabilt 30000 km pr år og pendler ca 22000 km pr år. (Intet alternativ til bil) Endringen i drivstoffavgiften og årsavgift er lett å beregne, men hvor mye vil pendlerfradraget øke?

  Hei,

  Det er riktig at satsen for pendlerfradrag øker noe, fra 1,50 kr/km til 1,56 kr/km - og fra 0,70 kr/km til 0,76 kr/km for årlig distanse over 50.000 km. Den nedre grensen for fradraget holdes uendret på 22.000 kroner. For deg betyr økte satser at fradraget øker med 1.320 kroner. Samtidig vil imidlertid effekten av fradraget reduseres fra 25 til 24 prosent.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Pensjonist

  Innsendt av Per Henrik kistelfjord

  Hvortdan blir skatten for meg, jeg er eneforsørger og har forsørgeransvar for min kone. Min kone har ikke inntekt. Jeg har en brutto pensjon på kr 350000.-

  Hei,

  For de aller fleste vil skatten gå noe ned fra 2016 til 2017, og det vil den gjøre også for deg. Trygdeavgiften holdes uendret, trinnskatten øker noe, mens nettoskatten reduseres fra 25 til 24 prosent. Bra for deg er at skatteklasse 2 beholdes. I tillegg øker minstefradraget, personfradraget og skattefradraget for alderspensjon omtrent i takt med inntektsutviklingen. Samlet sett betyr det altså en liten skattelettelse for deg.

  Med vennlig hilsen Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen

 • Skatt på gevinst aksjefond.

  Innsendt av Bengt O. Pettersen

  Blir det virkelig slik at skatt på avkastning på " vanlige" aksjefond beskattes med 28-30 % , mens aksjefond i mer eller.mindre spekulative selskapsordninger blir 22-24 % ?

  Hei,

  Regjeringen foreslår å redusere selskapskattesatsen til 24 % for 2017, men etter dagens regler så er jo allerede aksjeselskaper fritatt for skatt på aksjeinntekter (med noen unntak). Avkastning kommer da først til beskatning når den tas ut på personlig hånd, og da skattlegges den som utbytte/gevinst (29,76 % fra neste år).

  Statsbudsjettet inneholder ingen forslag til endringer her, men det som er nytt er forslaget til en aksjesparekonto som innebærer at personlige skattytere kan opprette slik konto og dermed unngå beskatning ved reinvestering/bytte av fond. Etter det nye forslaget oppstår skatteplikt først ved uttak fra kontoen, og slikt uttak skattlegges da med 29,76 %.

  Mvh Bård Erlend Hansen, advokat SBF Skatteadvokater

 • Daglig leder

  Innsendt av Frank Hansen

  Hvordan er utbytte skatten?

  Vil det være spart skattekroner med å avstette maks utbytte på AS nå ? Ligger det forslag om overgangsregler på tidligere opptent EK

  Hei,

  Dagens skattesats på utbytte er 28,75 %. Med forslaget idag om å senke skattesatsen på alminnelig inntekt til 24 % og øke oppjusteringsfaktoren til 1,24 %, blir skattesatsen i 2017 29,76 %. Det innebærer at det kan være fornuftig å maksimere utbyttet i år (på samme måte som i fjor).

  Dessverre ligger ingen forslag inne om overgangsregler på tidligere opptjent egenkapital - det ville jo vært fornuftig gitt at den er skattlagt med høyere sats.

Flere nettmøter