Dette er statens inntekter og utgifter i 2021

Statsbudsjettet har tusenvis av poster som viser statens inntekter og utgifter. Her får du de store tallene.

Publisert: Publisert:

Skatter, moms og oljepenger er statens viktigste inntekter. De blir brukt til å finansiere en uendelig lang liste med utgifter.

Utgiftene kan deles i to:

  • Rene pengeoverføringer til personer, næringer og bistand. Alderspensjoner er den største enkeltutgiften i statsbudsjettet.
  • Kjøp av varer og tjenester. Kjøp av nye jagerfly og lønn til sykehusansatte, politi og soldater er eksempler. Staten betaler indirekte for lærere og sykehjem ved at kommunene får store overføringer fra staten.

Statsbudsjettet går alltid i balanse. Differansen mellom samlede utgifter og inntekter fra fastlandet blir dekket med årets oljepenger. Oljepenger til overs blir overført Oljefondet. Hvis årets oljepenger ikke er nok, blir det hentet penger fra fondet.

Årets oljeinntekter

Dette er de direkte, løpende inntektene fra oljevirksomheten inn i statskassen. De omfatter skatter og avgifter fra oljeselskapene, utbytte fra Equinor og overskuddet i statens direkte eierandeler i olje- og gassfeltene.

Skatt på formue og inntekt på fastlandet

Personer og bedrifter betaler skatt på inntekter, formue og overskudd. Lønn er det desidert viktigste skattegrunnlaget.

Arbeidsgiveravgift

Alle arbeidsgivere betaler avgiften på grunnlag av utbetalt lønn og annen godtgjørelse til de ansatte. Satsene varierer geografisk, med høyest sats i sentrale strøk.

Trygdeavgift

Dette er å sammenligne med en skatt. Blir betalt av personer på grunnlag av brutto lønn, brutto pensjoner og næringsinntekt etter ulike satser for de tre inntektstypene.

Moms

Statens viktigste inntektskilde. Betales på nesten alle varer og tjenester folk kjøper. Den vanligste satsen er 25 prosent. Lavere sats på mat og en del andre varer og tjenester.

Avgifter på alkohol og tobakk

Har høye avgifter fordi staten trenger penger og fordi begge deler er skadelig for helsen. Bidrar til å redusere forbruket.

Avgifter på biler

En rekke avgifter på kjøp og bruk av bil. Skaffer staten penger og bidrar i tillegg til at bilistene betaler for kostnader de påfører samfunnet i form av forurensing, støy og veislitasje.

Andre inntekter

Er en stor sekkepost som blant annet inneholder renter på lån staten har gitt og aksjeutbytte fra statens eierandeler i næringslivet på fastlandet, for eksempel i Statkraft, Hydro og DNB.

Trygder og pensjoner

Mye av statsbudsjettet består i å overføre penger fra skattebetalerne til trygdemottagerne. Alderspensjonen i folketrygden er budsjettets største utgiftspost. I tillegg er uførepensjon, sykepenger og nærmere spesifiserte helsetjenester store utgiftsposter i folketrygden.

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Dette er ytelser som blir gitt til familier med barn. Foreldrepenger betaler for foreldrenes permisjoner etter fødsel. Barnetrygd er for barn under 18 år. Kontantstøtte blir gitt til barn mellom 1 og 2 år som ikke er i barnehage.

Statens utgifter til oljevirksomhet

Fordi staten har direkte eierandeler i oljefeltene må den også bidra til utgifter til investeringer og drift.

Rammetilskudd kommuner og fylker

Er en viktig del av kommunenes inntekter. Rammetilskuddet kan de benytte fritt. I tillegg får kommunene øremerkede tilskudd fra staten, og de har egne skatteinntekter og næringsinntekter.

Sykehusene

Sykehusene blir drevet gjennom de regionale helseforetakene, men blir finansiert over statsbudsjettet.

Samferdsel

En stor sekkepost. Omfatter blant annet utgifter til drift og investeringer i veier og jernbane.

Forsvaret

Forsvaret har sin egen langtidsplan som er en retningslinje for de årlige budsjettene. Pengene går til både investeringer og drift.

Høyere utdanning og politi

Høyere utdanning i Norge er i hovedsak gratis ved at studentene vanligvis ikke betaler på universitetet. Dermed må staten finansiere det aller meste.

Bistand

Norge er ett av landene i verden som gir den største andelen av landets inntekter i bistand til fattige land.

Andre utgifter

Resten av utgiftene i statens mangfoldige budsjett.


Publisert:

Her kan du lese mer om