Anslag: 750 millioner kroner i årlig valutasmell for Forsvaret

Forsvaret ryker på en ekstra valutautgift på 750 millioner kroner per år fra og med 2021, anslår Forsvarsdepartementet. Og merkostnaden kan bli enda større.

  • NTB
Publisert:

Anslaget kommer fram i et svar til Stortinget om forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret og hvilke merkostnader som vil påløpe i årene 2021–2024.

– Ved en videreføring av gjeldende langtidsplan (nullalternativet) og valutaeksponering tilsvarende som for 2020, har Forsvaret, gitt valutakursene per mai 2020, estimert en merutgift på om lag 750 millioner kroner årlig, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Tiltakene i den nye langtidsplanen er ikke tatt inn som en del av budsjettprosessen ennå. Planen er nå til behandling i Stortinget.

Bakke-Jensen understreker at anslaget over den ekstra valutakostnaden er beheftet med «stor grad av usikkerhet», blant annet knyttet til tiltak i ny langtidsplan og innfasing av nye kampfly.

Ifølge Bakke-Jensen er det «sannsynlig at Forsvarets valutaeksponering vil øke i forhold til 2020-nivået.»

– Dette indikerer dermed en enda høyere merutgift enn angitt ovenfor, forutsatt at nivået på den norske kronen holder seg svakt gjennom neste fireårsperiode, skriver han.

I revidert nasjonalbudsjett peker departementet på «betydelige merutgifter til valuta» også i 2020. I forslaget tirsdag omdisponerer regjeringen derfor 206 millioner internt på forsvarsbudsjettet for å dekke merutgift knyttet til drivstoff og valuta.

Les også

Historisk underskudd i statens finanser

Publisert: