Industriveksten begrenses av ressursknapphet og prisvekst

SSBs industriundersøkelse antyder fortsatt vekst fremover, men høyere priser kan true lønnsomheten.

LITT FÆRRE OPTIMISTER: Industriens generelle bedømmelse av utsiktene for årets første kvartal er klart positiv, men andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet faller marginalt fra forrige kvartal.
Publisert:

Konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gir en pekepinn på stemningen blant norske industriledere.

Totalt sett meldes det om positive utsikter for første kvartal, men industrilederne ser også utfordringer knyttet til ressursknapphet og prisvekst.

– Den generelle bedømmelsen av utsiktene for første kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting, skriver SSB i undersøkelsen for fjerde kvartal.

Den sammensatte konjunkturindikatoren for industrien er marginalt lavere på 8,6 i fjerde kvartal fra 8,8 i tredje kvartal. Det er likevel fortsatt godt over det historiske snittet på 3,1, og indikerer dermed vekst i produksjonsvolumet for første kvartal 2022.

Tall over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tall under null antyder fall.

Bedømmelsen av utsiktene for årets første kvartal er klart positiv, men andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet faller marginalt fra forrige undersøkelse.

Lavere veksttakt, fallende lønnsomhet

Barometeret viser at den samlede industriproduksjonen vokser videre, men i en noe lavere takt enn i tredje kvartal.

– Det er fortsatt en økende andel industriledere som melder at manglende tilgang på arbeidskraft, råstoffer og andre innsatsfaktorer har bidratt til å begrense produksjonsvolumet i fjerde kvartal, skriver SSB.

Mangelen på råstoff og innsatsfaktorer har sammenheng med logistikkutfordringer, såkalte flaskehalser, på verdensmarkedet.

Svært mange industriledere melder også om tiltagende vekst i innsatspriser mot slutten av fjoråret. Det var samlet sett meldt om sterkere vekst i innsatsprisene enn i produktprisene, noe som underbygger at det rapporteres om fallende lønnsomhet i industrien samlet i fjerde kvartal, ifølge SSB.

Litt færre optimister

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for årets første kvartal er klart positiv, men andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet faller marginalt fra forrige undersøkelse.

Selv om produsenter av alle varetyper har positive forventninger, er det produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer som viser mest optimisme fremover.

Industrilederne forventer videre klar vekst i totalt produksjonsvolum i første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal, og det ventes også sysselsettingsvekst.

Det rapporteres at ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet forventes å øke, og det ventes også videre vekst i den samlede ordrebeholdningen. Gjennomgående ventes det sterkest vekst for produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer, mens forventet vekst er noe svakere for produsenter av konsumvarer.

Industrilederne rapporterer at vedtatte investeringsplaner oppjusteres noe for industrien som helhet, men samtidig oppgir en økende andel industriledere at prisene på investeringsvarer er en begrensende faktor på investeringene.

SSB: Ressursknapphet og prisvekst i industrien
Publisert: