Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet og administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

Vil medføre større forskjeller – ikke mindre

Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet å avvikle ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer. Beslutningen baseres på en antagelse om at avviklingen vil bidra positivt til omfordeling. Forskning peker imidlertid på det motsatte. Samtidig som et viktig redskap for omstilling av Norge går tapt.

  • Vigdis Mathisen
    Leder i Finansforbundet
  • Øystein Eriksen Søreide
    Administrerende direktør i Abelia
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Skal vanlige arbeidstakere kunne eie aksjer? I dag kan ansatte kjøpe aksjer i arbeidsgiverselskapet med rabatt, uten å skatte av fordelen innen en grense på 25 prosent av aksjeverdien og opp til kr 7 500. Den utgående regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2022 å øke den skattefrie rabatten til 30 prosent. Et viktig vilkår i ordningen er at den bare kan anvendes, dersom alle ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer. Det er bra fordi det sikrer at flere vanlige arbeidstakere skal kunne eie aksjer, ikke bare toppledelsen.

Kuttet vil gjøre det dyrere for ansatte å eie. Regjeringen foreslår nå å avvikle ordningen og begrunner dette blant annet med en antagelse om at ordningen i størst grad kommer høyinntektsgrupper til gode, og at avviklingen derfor bidrar til omfordeling. Det er synd for de over 40 000 vanlige ansatte, som per i dag er medeiere i de hundre største selskapene i Norge. Her er bygg og anleggsbransjen sterkt representert, men også oljenæringen, klassisk industri, logistikk, fiskeoppdrett, varehandel, finansinstitusjoner og konsulentvirksomhet har mange eksempler på bedrifter der ansatte på alle nivåer eier en betydelig andel i bedriften.

Medeierskap bidrar til mindre forskjeller.

Det skulle man tro bidro til likere fordeling i samfunnet. En avvikling av ordningen vil derimot øke de ansattes kostnader ved kjøp av rabatterte aksjer – når staten krever skatt – og dermed redusere deres mulighet til å kjøpe aksjer. Da blir det færre aksjer i ansattes hender og mer til de som er eiere fra før av.

Forskjellene øker. En rekke studier peker på at ulikhetene i Norge øker i det kapitaleiere rykker fra vanlige arbeidstakere, en global trend som den franske økonomen Thomas Piketty gjorde kjent i boken Capital in the 21st century. Nyere forskning fra SSB finner at ulikhet i inntekt før skatt har nådd historisk høye nivåer. SSB-forskerne har beregnet at økningen i inntektsulikheten fra 2001 til 2018 er fire ganger større enn det som fremkommer i den offisielle statistikken, når det tas hensyn til tilbakeholdte eierinntekter i selskapene. Tallene viser at inntekter fra å være eier spiller en stadig større rolle i utviklingen av ulikheten.

Medeierskap bidrar til mindre forskjeller. En nylig publisert studie i Harvard Business Review peker til det betydelige potensialet som ansatteierskap har for å redusere ulikheten, særlig for grupper på bunnen av inntektsfordelingen. De arbeidstakerne som har dratt minst nytte av gevinster i arbeids- og aksjemarkeder den siste tiden ville ifølge studien fått et betydelig løft. Ved ansattes medeierskap skjer det en omfordeling før skatt - på arbeidsplassen - som direkte bidrar til å redusere ulikhet. En nylig fremlagt rapport som NyAnalyse har utarbeidet på vegne av Finansforbundet peker på en rekke studier som finner at ansatte med medeierskap i gjennomsnitt har større finansformue enn liknende ansatte uten medeierskap i egen bedrift.

Istedenfor å avvikle dagens ordning bør det heller vurderes nye virkemidler for å stimulere til at flere vanlige ansatte blir medeiere.

Et viktig grep for å styrke omstillingsevnen. Når staten stimulerer til ansattes medeierskap ved skattefrie rabatter så er det ikke bra for fordeling av verdiskapingen i samfunnet, det er også en god investering i fremtiden. Forskning viser at ansattes medeierskap øker produktiviteten, omstillingsevnen og motstandsdyktighet i krisetider. Dette henger sammen med at ansatte som eier en liten del i sin egen arbeidsplass er mer motiverte og dedikerte til bedriftens innovasjonsmål.

Det kommer godt med når Norge skal omstilles fra en svært lønnsom oljedrevet økonomi til et kunnskapssamfunn som er i sterk internasjonal konkurranse. Veksten fremover vil skapes i sektorer og bransjer, der de ansattes motivasjon, initiativ og kreativitet har avgjørende betydning for bedriftens resultater. Den viktigste råvaren for denne økonomien er en produktiv og kompetent arbeidsstyrke. Økonomiens behov for å styrke seg i årene som kommer vil derfor i mye større grad være avhengig av å øke effektiviteten i arbeidsstyrken.

Mulighetsrom for skatteinsentiver. Istedenfor å avvikle dagens ordning bør det heller vurderes nye virkemidler for å stimulere til at flere vanlige ansatte blir medeiere. Derfor har Finansforbundet bedt KPMG å se på alternative skatteinsentiver, med særlig fokus på kollektive ordninger. I dette arbeidet har KPMG innhentet synspunkter fra en referansegruppe bestående av representanter fra Tankesmien Agenda, Finansforbundet og Abelia. Funnene skal legges frem over nyttår og bør kunne gi inspirasjon til utforming av treffsikre insentiver.

Ved å stimulere til at flere ansatte blir eiere på egen arbeidsplass kunne regjeringen få i pose og sekk: når ansatte kommer inn på eiersiden skapes det mer og fordelingen blir likere. Det skulle man tro de var interessert i?

Publisert:
Gå til e24.no