Ferskt forslag fra Siv: Vil at en egen pengepolitisk komité skal sette styringsrenten

Regjeringen foreslår at Norges Bank skal få en egen komité som setter renten, og at Oljefondet skal få sitt eget styre.

STORE ENDRINGER: Regjeringen vil endre sentralbankloven for første gang på 33 år, og foreslår store endringer i måten Norges Bank styres på. Dette er dagens sentralbanksjef Øystein Olsen.
Publisert:

Dette kommer frem i regjeringens forslag til ny sentralbanklov, som skal modernisere loven fra 1985.

Den nye pengepolitiske komiteen skal ifølge forslaget ledes av sentralbanksjefen og ha begge visesentralbanksjefene som medlemmer, sammen med to eksterne medlemmer, ifølge regjeringen.'

− Regjeringen foreslår en ny og mer moderne styringsstruktur for Norges Bank. Med dette legger vi til rette for en god styring av sentralbanken og Statens pensjonsfond utland, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Regjeringen vil at Oljefondet fortsatt skal være en del av sentralbanken, etter at Gjedrem-utvalget foreslo å flytte det ut av banken.

− Etter en samlet vurdering mener regjeringen at Norges Bank fortsatt bør ha ansvaret for å forvalte Statens pensjonsfond utland, sier Jensen.

– Det er samtidig behov å styrke styringsstrukturen for hele bankens virksomhet. Vi må ta høyde for at både forvaltningen av SPU og arbeidet med pengepolitikken og finansiell stabilitet kan bli mer krevende fremover, legger hun til.

«Regjeringen fraråder at det opprettes et eget styre for Statens pensjonsfond utland i Norges Bank» skriver regjeringen i forslaget til ny sentralbanklov.

Les også

Slik vil Gjedrem endre Norges Bank

Ifølge en pressemelding går regjeringen inn for å:

  • Beholde forvaltningen av SPU (Oljefondet) i Norges Bank
  • Opprette en fagkomité for pengepolitikk og finansiell stabilitet
  • Videreføre representantskapet, Stortingets kontroll- og tilsynsorgan for Norges Bank
  • Styrke sentralbankens uavhengighet i loven
  • Fastsette en ny formålsbestemmelse for sentralbanken

I etterkant av dagens forslag fra regjeringen skal Stortinget nå ta stilling til saken.

− Regjeringen er opptatt av at viktige veivalg for Norges Bank og forvaltningen av våre felles sparepenger i SPU forankres bredt i Stortinget før vi legger frem en lovproposisjon om saken til våren, sier finansminister Siv Jensen.

Fra NBIM til NGIM

I fjor foreslo lovutvalget ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem at Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) burde ledes som eget særlovsselskap utenfor sentralbanken, med eget styre.

Forvalteren burde også skifte navn fra NBIM (Norges Bank Investment Management) til NGIM (Norwegian Government Investment Management), foreslo Gjedrem-utvalget.

Begrunnelsen var at både sentralbanken som virksomhet og forvaltningen av fondet krever mer av ledelsen, styret og organisasjonen i banken enn tidligere.

Les mer: Slik vil Gjedrem endre Norges Bank

Olsens dobbeltrolle

Mens mange bedrifter skiller rollene som styreleder og konsernsjef, ledes Norges Banks administrasjon og styre i dag av én og samme person, nemlig sentralbanksjefen.

Styret i sentralbanken har blitt styrket med en ekstra visesentralbanksjef med ansvar for Oljefondet, men har fortsatt fem eksterne medlemmer som har styreansvar men jobber fullt ved siden av.

Mange andre sentralbanker har fulltidsansatte styremedlemmer.

Les mer: Ønsker egen pengepolitisk komite velkommen

Les også

Ønsker egen pengepolitisk komite velkommen

Har vokst betydelig

Styret i Norges Bank setter styringsrenten, men har også en hånd på rattet i Oljefondets forvaltning. Blant annet bestemmer hovedstyret om fondet bør trekke seg ut fra selskaper.

Oljefondets forvaltning har også langt flere ansatte enn selve sentralbankvirksomheten.

Den delen av sentralbanken som jobber med pengepolitikk, betalingssystemer og finansmarkeder har kuttet antallet ansatte fra 1.200 i 1997 til 340 i dag, mens forvaltningen av Oljefondet nå har rundt 600 ansatte, rundt halvparten av disse i Oslo.

Fondet har vokst fra et innskudd på 1,8 milliarder i 1996 til over 8.000 milliarder kroner, og det har nå eierskap i over 9.000 selskaper verden over og er en innflytelsesrik investor.

Norges Banks hovedstyre hevdet i et høringssvar at sentralbanken er i stand til å fortsatt forvalte Oljefondet som tidligere, men var også åpen for å opprette en egen rentesettende komité.

Les mer: Olsen: Norges Bank godt rustet til å forvalte Oljefondet

Publisert: