Økonomien hentet seg kraftig inn i 2021, men dabbet av mot slutten

Veksten dempet seg i fjerde kvartal, men totalt for 2021 kom økonomien seg godt opp etter coronaknekken i 2020. Det peker mot videre renteoppgang, sier sjeføkonom.

Selv med nye restriksjoner i desember, var det ventet at veksten i økonomien fortsatt i fjerde kvartal.
Publisert:

Veksten i den norske fastlandsøkonomien dempet seg til 1,4 prosent i fjerde kvartal fra 2,8 prosent (opprevidert fra 2,6) kvartalet før, ifølge ferske BNP-tall fra Statistisk sentralbyrå.

På forhånd var det ventet en vekst i fastlands-BNP på 1,3 prosent i kvartalet, ifølge Bloomberg.

For hele 2021 ble det en vekst på 4,2 prosent, opp fra minus 2,3 prosent i 2020. Den norske fastlandsøkonomien har dermed hentet seg godt inn etter coronaknekken.

‒ Det var høyt smittetrykk og smitteverntiltak i starten og slutten av året, men de hadde mindre omfattende økonomiske konsekvenser i 2021 enn i 2020. I april startet den gradvise gjenåpningen av samfunnet, og aktiviteten i fastlandsøkonomien vokste hver måned fra april til og med november, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Total BNP endte på 3,9 prosent i 2021, opp fra −0,7 prosent.

Fall i desember

I desember var det et fall på 0,4 prosent i fastlandsøkonomien. Denne måneden ble det innført en ny runde med innskjerpinger i smittevernrestriksjonene, men den ble mindre omfattende enn tidligere.

‒ Nye tiltak ble innført i desember og vedvarte inn i januar. Dette påvirker den økonomiske utviklingen ved årsskiftet. Samfunnet har imidlertid blitt gjenåpnet nå, og forholdene for videre normalisering er dermed til stede, sier Sletten.

Tjenestenæringene har vært den store driveren bak ned- og oppgangene under pandemien, men næringer som har vært lite preget av pandemien ga også betydelige bidrag til årsveksten, skriver SSB.

Byrået påpeker at det gjennom pandemien har det dannet seg et bilde av en todelt økonomi.

– Tjenestenæringer med mye én-til-én kontakt, næringer som benytter mye utenlandsk arbeidskraft, samt turisme, reiseliv og kultur har blitt særlig hardt rammet av pandemien og smitteverntiltak.

– Varehandelen derimot, har hatt et stort oppsving som følge av husholdningenes endrede konsummønster og stengte grenser. Ikke-konjunkturelle næringer som tradisjonelt fiske og kraftproduksjon har også klart seg bra gjennom pandemien, og bidratt til veksten i fastlandsøkonomien.

Norsk økonomi har hentet seg kraftig inn etter pandemiknekken.

Viktig for videre renteoppgang

Til tross for at husholdningenes økonomi falt 2,9 prosent fra november til desember, endte kvartalet med en vekst på 3,1 prosent. Samlet sett steg husholdningskonsumet 4,8 prosent fra 2020 til 2021.

Antall sysselsatte økte med 1,4 prosent i fjerde kvartal (sesongjustert). Forretningsmessig tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet samt undervisning bidro mest til oppgangen. Den foreløpige årsveksten i antall sysselsatte for 2021 er på 1,2 prosent.

Gjeninnhentingen i økonomien, med økt privat konsum og sysselsetting, er en viktig forutsetning for Norges Banks planlagte rentehevinger fremover.

I desember løftet sentralbanken renten til 0,5 prosent og så sent som i januar varslet den ny heving i mars, hvis utviklingen ble som ventet.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov merker seg at fastlandsveksten var høyere enn Norges Banks forventning på 1,3 prosent, og at det forsterker inntrykket av at det har gått bedre enn ventet.

– Med helgens siste lettelser er det også grunn til å tro på en desto mer positiv utvikling fremover, skriver han i morgenrapporten.

– Dette, kombinert med en kjerneinflasjon som fortsetter å holde seg over prognosene til sentralbanken, i tillegg til at internasjonale styringsrenteforventninger har trukket klart opp, er viktige argumenter for at Norges Bank vil kunne oppjustere rentebanen ved det kommende rentemøtet i mars, tilføyer han.

Her finner du BNP-tallene hos SSB
Publisert:
Gå til e24.no