Enighet om ny avtale: Billigere for elbiler i bompengeringen i Oslo

Bompengesatsene for elbiler skal ned i Oslo. Det går frem av en avtale som skal gjøre slutt på den betente bompengestriden i hovedstaden.

I FARTA: Samferdselsminister Knut Arild Hareide på elsparkesykkel i Oslo. Han forteller at det nå er enighet om en avtale som er i tråd med bompengeavtalen fra 2019.
Publisert:

Denne uken ble styringsgruppen for byvekstavtalen i Oslo enige om et utkast til en avtale som innebærer at staten bevilger et tilskudd på 5,6 milliarder kroner over ni år.

Pengene skal brukes til bedre kollektivtilbud, reduserte bompenger og reduserte billettpriser i hovedstadsområdet.

– Jeg er glad for at det nå foreligger et utkast til tilleggsavtale for Oslo-området som partene er enige om – og som er i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Det er en god avtale, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til VG.

Styringsgruppen er sammensatt av representanter for Oslo, Viken, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo. Veidirektøren representerer staten.

– Nå mangler politisk behandling i de aktuelle kommunene og fylkeskommunene, og endelig behandling i regjeringen. Jeg tror vi kan ha en signert avtale i boks til høsten, sier Hareide.

Totalt skal det brukes 2,6 milliarder kroner for å finansiere reduserte bomsatser over en periode på ni år.

LAVERE TAKSTER: Elbiler kan passere billigere, men for bensin- og dieselbiler blir takstene uendret, ifølge en avtale som nylig er inngått.

Ifølge avtalen skal bomprisen for lette elektriske personbiler reduseres fra ti til seks kroner utenom rushtiden i Osloringen. Ved bygrensen går taksten ned fra ti til seks kroner utenom rushtiden, og fra 14 til 11 kroner i rushtiden.

I indre ring reduseres taksten fra åtte til fem kroner utenom rushtiden, og fra ti til ni kroner i rushtiden. Miljøvennlige lastebiler får en reduksjon på fem kroner, mens takstene for diesel- og bensinbiler blir uendret.

PROTESTERTE: Motstanden mot bompenger preget valgkampen foran stortingsvalget i 2019. Bildet er tatt under en demonstrasjon foran Stortinget.

I 2019 preget et landsomfattende bompengeopprør den politiske debatten i Norge.

Samme år vedtok regjeringen – som Fremskrittspartiet var en del av – at det statlige bidraget til de såkalte bypakkene skulle økes fra 50 til 66 prosent. Dette gjaldt prosjekter som ble finansiert 50 prosent av staten, og resten lokalt.

Av økningen på 16 prosentpoeng skulle åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging.

Byrådet i Oslo nektet lenge å godta denne koblingen, fordi politikerne fryktet at lavere bompenger ville bety økt biltrafikk. Men nå har Oslo godtatt en avtale som innebærer en bompengereduksjon for elbiler og nye lastebiler med moderne renseteknologi.

– Fordi byrådet lenge nektet å redusere bomtakstene, som var en forutsetning for utbetaling av midler i tråd med bompengeavtalen i 2019, gikk Oslo glipp av over 600 millioner kroner i 2020. Disse pengene var satt av på statsbudsjettet i fjor, men er altså tapt for Oslo, sier Hareide.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) sa dette til NRK i mai om hvorfor partiet nå godtar reduserte bomtakster.

– Det er fordi denne avtalen ikke krever det Frp krevde, nemlig et kutt for alle bilister. Takstene for forurensende privatbiler kuttes ikke i det hele tatt, sa MDG-byråden til NRK.

Hareide legger ikke skjul på at forhandlingene har vært vanskelige.

– Det har vært uenigheter i enkeltsaker. Men nå har vi fått en reell enighet.

Avtalen som det nå er enighet om innebærer også at det gis et statlig tilskudd til bedre kollektivtilbud på 2,6 milliarder kroner (målt i 2021-verdi). Midlene skal blant annet brukes til å delfinansiere Fornebubanen og nytt signalsystem for T-banen i Oslo.

Videre skal det gis en statlig tilskudd til reduserte kollektivtakster på 464,4 mill. 2021-kroner over ni år, tilsvarende 51,6 millioner per år.

I avtalen pekes det på at coronapandemien har medført en ekstraordinær situasjon for kollektivtrafikken, med kraftig redusert etterspørsel etter reiser, og et stort fall i billettinntektene.

Midlene som nå bevilges av staten skal blant annet brukes til å delfinansiere Fornebubanen.

– De lokale parter er derfor i prosess med å vurdere nye billettprodukter tilpasset behov etter pandemien og nye reisemønstre samt mer fleksibilitet og valgmuligheter for de reisende, heter det.

Dette er de takstreduserende tiltakene som vurderes:

  • Ungdomskort tilsvarende som tilbys av Brakar og ØKT.
  • Utvide grupperabatten (familierabatten) alle dager utenfor rush.
  • Redusere prisen på enkeltbilletter med 20 prosent.
  • Unngå prisøkning.
  • Nytt billettprodukt tilpasset nye reisemønstre.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om