Kamp om vann kan utløse krig

Minkende forekomster av ferskvann kan true verdens matproduksjon og øke faren for væpnede konflikter, ifølge en amerikansk etterretningsrapport.

FARLIG VANNKAMP: Elven Brahmaputra, som renner fra Tibet og gjennom India og Bangladesh, er en av elvene amerikansk etterretning frykter at kan bli gjenstand for væpnede konflikter.
Publisert: Publisert:

De mest alvorlige problemene ligger noen tiår fram i tid, men etter 2030 antas det at risikoen for konflikter vil øke.

Grunnen er at det globale vannbehovet vil overstige tilgangen til bærekraftige ressurser. Både matproduksjon, økonomisk vekst, energiproduksjon og politisk stabilitet kan bli truet dersom det ikke settes i verk tiltak for å bedre situasjonen.

– Det kommer an på hva de forskjellige landene gjør i dag for å håndtere spørsmål som angår forvaltning av vannressurser på tvers av landegrensene, sier en amerikansk tjenestemann som ikke ønsker å bli navngitt.

Israel og palestinerne

Uenighet om bruk av vannressurser har tidligere før til økt spenning mellom Israel og palestinerne, Syria og Irak, og atommaktene India og Pakistan.

I den amerikanske etterretningsrapporten, som nylig ble lagt fram i Washington, pekes det på at forvaltningen av elva Brahmaputra kan by på særlige utfordringer. Den renner fra Tibet, gjennom India og ender i Bangladesh.

Det er ventet at vannkilder som deles av flere land, i økende grad vil bli brukt til å legge press på nabostater. En annen risiko er at terrorister kan forsøke å ramme vannkilder eller infrastruktur som brukes til å frakte ferskvann.

Grunnvannet synker

Mens elver kan danne grobunn for konflikter mellom stater, fører minkende grunnvannsreserver i større grad til langsiktige nasjonale utfordringer.

Overforbruk av grunnvann er et økende problem i viktige jordbruksland som Kina, India og USA. Innen ti år kan overforbruket utgjøre en risiko for handelen med matvarer, ifølge den amerikanske etterretningsrapporten. Sosial uro kan oppstå i enkelte regioner hvis ikke tiltak iverksettes i tide.

Den viktigste årsaken til det økende vannbehovet de neste tiårene vil trolig være befolkningsvekst og økonomisk utvikling. Etter 2040 er det ventet at klimaendringene vil forverre situasjonen.

Dyrker i utlandet

Det finnes neppe noen enkel oppskrift på hvordan vannmangelen kan unngås. Men bøndene står for 70 prosent av verdens vannforbruk, så mer effektivt landbruk vil være avgjørende.

En del land satser på å kjøpe eller leie jordbruksland i utlandet fordi de har begrensede vannressurser selv. Siden årtusenskiftet er enorme landområder i Afrika og Asia blitt overlatt til utlendinger som dyrker mat og biodrivstoff.

Men forsøket på å løse ett problem kan lett skape nye, og FN advarer om overforbruk av vann i landene som selger og leier ut jordbruksjord.

Publisert: