Regjeringen legger frem ny krisepakke

Den nye krisepakken er verdt 16,3 milliarder kroner. Oljepengebruken anslås som følge av dette å øke til 363 milliarder kroner i 2021.

Statsminister Erna Solberg og regjeringen la frem den nye krisepakken fredag ettermiddag.
Publisert:

Regjeringens nye krisepakke er verdt 16,3 milliarder kroner.

Krisepakken legges frem på en pressekonferanse fredag klokken 12.

Med de nye tiltakene anslås det at oljepengebruken vil øke til 363 milliarder kroner i 2021.

Det er omtrent 50 milliarder kroner mer enn regjeringens forrige anslag, som kom i forslaget til statsbudsjett i oktober i fjor.

– Vi vil ha økonomiske tiltak så lenge krisen varer, men det er viktig at tiltakene tilpasses smittesituasjonen. Vi står fortsatt midt i krisen, og må fortsette å gi trygghet og forutsigbarhet til de som blir rammet økonomisk, sier finansminister Jan Tore Sanner i en uttalelse.

Dette er tiltakene som legges frem:

 • Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen ut juni, med en anslått kostnad på 4 mrd. kroner fra mars. Ordningen løp tidligere ut februar. Kompensasjonsgraden foreslås å økes til 85 prosent.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 milliard kroner til tilskudd til kommuner, slik at de kan kompensere lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av coronatiltakene. Her kan kommunene selv tilpasse utbetalingene.
 • Regjeringen foreslår også å bevilge 1 milliard kroner til å
  utvide omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen.
 • Videre foreslås det å bevilge 500 millioner kroner til innovasjonstilskudd, slik at små og mellomstore vekstselskaper kan gjennomføre utviklingsprosjekter gjennom pandemien.
 • Regjeringen foreslår en tilskuddsramme på 2,75 milliarder kroner til Avinor for første halvår. En ny vurdering om støttebehov kommer i revidert statsbudsjett.
 • 1,5 milliarder kroner til eventuell statlig deltagelse i et evigvarende lån (hybridlån) til Norwegian.
 • Målrettede tiltak på om lag 1 milliard kroner for studenter, med mål om å motvirke frafall og forsinkelser i studiene, herunder utvidede muligheter for tilleggslån gjennom Lånekassen med delvis omgjøring til stipend.
 • Forsterket innsats overfor langtidsledige og permitterte på over 1 milliard kroner, blant annet til opplærings- og oppfølgingstiltak, økt bevilgning til Nav, og arbeidsmarkedstiltak.
 • Midlertidige regler for sykepenger foreslås videreført til 30. juni. Kostnaden anslås på 660 millioner kroner. Reglene gjelder arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær.
 • Det foreslås 650 millioner kroner til å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september.
 • Det foreslås 500 millioner kroner til nye og utvidete sommerskoletilbud for barn og unge sommeren 2021, for å bidra til å ta igjen tapt progresjon.
 • Regjeringen foreslår å forlenge karantenehotellordningen ved grensen, og at egenandelen skal reduseres for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 millioner kroner, og tar høyde for mulig varighet ut juni 2021.
 • Integreringstiltak på om lag 320 millioner kroner til norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper.
 • Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 millioner kroner.
 • Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft foreslås forlenget til 30. april, med en anslått kostnad på 240 millioner kroner.
 • For å redusere risikoen for importsmitte foreslås det om lag 200 millioner kroner til testing ved karantenehoteller og grenseoverganger, samt 75 millioner kroner til et nasjonalt telefonsenter for å bistå kommunene med innreiseregistrering.
 • Den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger foreslås forlenget til 30. juni. Det gjelder ikke merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april . Forlengelsen gir et provenytap på 200 millioner kroner.
 • Det foreslås 140 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter, samt 100 millioner kroner til tiltak rettet mot lærlinger våren 2021.
 • Det foreslås 100 millioner kroner til kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene.

Vil ha fleksible tiltak

Statsminister Erna Solberg er til stede på pressekonferansen fredag. Det samme er finansminister Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Gjennom hele pandemien har vi sagt at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom krisen på en best mulig måte. Vi jobber etter ulike scenarier for hvordan smittebildet vil se ut fremover og ønsker tiltak som er fleksible og enkelt kan tilpasses utviklingen, sier statsminister Erna Solberg i en uttalelse.

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger frem i dag gjør situasjonen litt lettere for de som er hardest rammet, fortsetter hun.

På pressekonferansen trakk finansminister Jan Tore Sanner frem at regjeringen er bekymret over arbeidsledighet – spesielt blant unge.

– Vi er bekymret for ungdom og de med svak tilknytting til arbeidslivet. Økt langtidsledighet er også urovekkende. Derfor setter vi inn tiltak spesielt mot disse gruppene, sier Sanner.

– Det er viktig at permitterte og ledige bruker anledningen til å få ny kompetanse, slik at de lettere kan komme tilbake i jobb. Vi vil gjøre at det er flest mulig jobber.

Les også

Nye krisetiltak klokken 12.00: Her er «firerbandens» 32 krav til regjeringen

Les også

Ropstad varsler lockdown-lettelser neste uke

Les også

Møtte næringslivet etter innreiseforbudet: – Det kom brått på dem

Publisert: