Statsbudsjettet på 1–2–3

Oljepengebruken blir lavere enn i år, formueskatten senkes og milliarder bevilges til satsingen på karbonlagring. Her er de viktigste forslagene for neste års statsbudsjett.

Publisert:

Etter at coronapandemien har gitt det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden, spår regjeringen bedre fart i norsk økonomi neste år.

I Statsbudsjettet for 2021 legger de til grunn at fastlandsøkonomien faller med 3,1 prosent i år, og stiger med 4,4 prosent neste år.

Regjeringen foreslår å bruke 313,4 milliarder oljepenger neste år, tilsvarende 3,0 prosent av Oljefondet. Det er lavere enn i år, men fortsatt 61 milliarder kroner høyere enn i 2019, regnet i 2021-kroner.

Les på E24+

Statsbudsjettet 2021: Her er en guide til å gjennomskue skrytelistene

Corona preger fortsatt

Coronaregningen har blitt mindre enn først ventet. Summen av de økonomiske tiltakene er nedjustert med over 42 milliarder kroner.

Regjeringen varslet på forhånd at det neste år er det satt av 25 milliarder kroner til coronatiltak, derav 10,6 milliarder satt av til opprustning av helsetjenesten.

Frie inntekter: Kommuner og fylker får 2 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen, som lover å dekke alle ekstrautgifter til coronapandemien.

Arbeidsliv: Regjeringen vil neste år bruke 825 millioner kroner ekstra på arbeidsmarkedstiltak. I tillegg kommer 500 millioner mer til Navs coronahåndtering.

Les også

Her møter Sanner pressen på budsjettdagen: – Krisen er ikke over

Olje og energi

Det blir ingen oljebase på Veidnes i Nordkapp kommune og dermed ingen økonomiske utgifter til basen.

Equinors store oljeprosjekter Martin Linge, Johan Castberg og Njord Future går på nye milliardsmeller. Det gjør også gjenopplivningen av Yme-feltet i regi av Repsol og Okea.

Til sammen anslås investeringene i felt som er under bygging til totalt 302 milliarder. Det er en økning fra de 258 milliardene som ble anslått i utbyggingsplanene.

Slik så man for seg omlastningsanlegget på Veidnes.

Klima og miljø: Satser på teknologi

Karbonfangst: Regjeringen foreslår å bevilge 2,7 milliarder kroner til arbeidet med karbonfangst- og lagring i 2021. Pengene vil gå til prestisjeprosjektet «Langskip,» Teknologisenter Mongstad og Gassnova SF.

Nysnø: 700 millioner kroner er satt av til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

Hydrogen: Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner av statsbudsjettet for å styrke hydrogensatsingen. Pengene skal gå til utvikling og etablering av infrastruktur for å legge til rette for bruk av hydrogen.

Vannkraft: Regjeringen foreslår å senke vannkraftskatten som vannkraftverk i dag må betale på linje med oljeselskap, fordi de utnytter felles naturressurser for å tjene penger.

Les også

Varsler spissere coronastøtte i «ekspansivt» statsbudsjett

Skatter og avgifter

Formuesskatten: Regjeringen foreslår å senke formueskatten ved å øke rabatten av verdien på arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent. Den økte aksjerabatten vil koste Norge 1,37 milliarder.

Bolig: Regjeringen foreslår å redusere verdsettelsesrabatten for de dyreste primærboligene for den delen av verdien som overstiger 15 millioner kroner. Rabatten reduseres fra 75 til 50 prosent.

BSU: Regjeringen foreslår å fjerne skattefradraget på BSU-kontoen etter boligkjøp dersom det fremdeles står penger igjen på kontoen. Samtidig vil de øke den årlige sparerammen fra 25.000 til 27.500 kroner. Den samlede sparerammen på 300.000 kroner opprettholdes.

Flypassasjeravgiften: Som ventet er den tilbake fra nyttår. Regjeringen budsjetterer med å få inn 1,6 milliarder kroner på avgiften i 2021.

Næringsliv

Reiselivsbransjen: Regjeringen foreslår å sette av 680 millioner til særskilte tiltak rettet mot reiselivsnæringen i 2021.

Eksport: Regjeringen lanserte tirsdag eksporthandlingsplanen «For og med norsk næringsliv» og har satt av 100 millioner til å styrke norsk eksport. 75 millioner kroner er satt til strategisk satsing på eksport, 20 millioner til å styrke klyngeprogrammet og 5 millioner til å fremme norsk kultureksport.

Dagligvarehandel: Regjeringen vil bevilge 6,5 millioner kroner til et nytt dagligvaretilsyn som skal etableres til neste år.

Regjeringen vil senke avgiften på lettbrus med 30 prosent fra og med 1. juli neste år. Forslaget anslås å gi et bokført tap på om lag 150 millioner kroner i 2021, men helårsvirkningen er anslått til 350 millioner kroner.

Helseminister Bent Høie (H) og landbruksminister Olaug Bollestad (Krf) forslår å senke avgiften på lettbrus.

Bil, vei og jernbane

Biodrivstoff: For 2021 foreslår regjeringa å øke CO2-avgifta med 5 prosent og å øke kravet til biodrivstoff til 24,5 prosent, med et delkrav om 9 prosent avansert biodrivstoff.

Bompenger: Tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene foreslås til 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på over 850 millioner kroner fra saldert budsjett 2019.

Elbil: I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å innføre lik sats i trafikkforsikringsavgiften for elbiler som for motorsykler. Innføring av trafikkforsikringsavgift for elbiler vil utgjøre 2135 kroner i året for eiere av elbiler.

Vei og jernbane: Regjeringen foreslår å bevilge totalt 32,1 milliarder kroner til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag.

Kollektivtransport: Det er foreslått å bruke 6,5 milliarder kroner til å følge opp byvekstavtalene og belønningsavtalene. Sammenlignet med 2020-budsjettet, er det 20 prosent økning av satsing på kollektivtransport i de store byområdene.

Diverse

Støtte til HRS: Organisasjonen Human Rights Service (HRS) får videreført statsstøtten på 1,8 millioner kroner. Organisasjonen HRS driver blant annet det innvandrings- og islamkritiske nettstedet rights.no.

Nytt tak på egenandeler: Det nye egenandeltaket foreslås økt til 3183 kroner. I dag er egenandeltak 1 på 2460 kroner, mens tak 2 er 2176 kroner. De to skal slås sammen. Besparelsen for folketrygden er 332 millioner kroner.

Arbeidskriminalitet: Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet foreslås styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner kroner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år. 14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.

Ekstra politi: 500 millioner kroner er satt av til politiet slik at de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronapandemien, kan gjøres permanente.

Forskning: Regjeringen setter av 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling. Pengene skal finansiere alt fra grønn innovasjon til forskning på kvinners helse.

Barn og unge: Regjeringen foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måned fra september neste år. Det utgjør en økning på 3.600 kroner årlig. Økningen gjelder for barn opp til fylte seks år og det er foreslått 413 millioner kroner til tiltaket i statsbudsjettet for 2021.

Publisert: