Etterlyser bedre kontrollmekanismer hos Nav: 33 personer og bedrifter anmeldt for svindel

Nav har foreløpig ikke fått på plass tilstrekkelige kontroller for feilutbetalinger etter coronakrisen, mener Riksrevisjonen. Anmeldelsene dreier seg om svindel av lønnskompensasjonsordningen på til sammen 29 millioner kroner.

Publisert:

Riksrevisjonen har undersøkt bevilgningene til Nav-tiltak under viruskrisen.

«Tross store utfordringer, har etaten i all hovedsak levert i tråd med Stortingets vedtak,» skriver Riksrevisjonen om sin undersøkelse.

Samtidig står det at «Nav har foreløpig ikke etablert tilstrekkelige kontroller for å forebygge feilutbetalinger og avdekke eventuelle misbruk av de coronarelaterte ytelsene».

Ifølge rapporten er 33 personer og bedrifter anmeldt for svindel fra ordningen med lønnskompensasjon til permitterte. Dette beløper seg til 29 millioner kroner, skriver Riksrevisjonen.

Få kontroller i IKT-systemene

Da Stortinget vedtok å innføre nye coronaordninger i Nav den 16. mars, valgte etaten å utvikle IKT-løsningene sine raskt.

En konsekvens av dette er at det kun ble lagt inn et «avgrenset» antall kontroller i systemene, ifølge rapporten.

I den forbindelse har Riksrevisjonen avdekket at man kan få utbetalinger gjennom flere av IKT-løsningene samtidig, selv om de ikke skal kunne kombineres.

– Årsaken til dette er at etatens IKT-systemer mangler innebyggede kontroller som automatisk hindrer slike utbetalinger. En feilaktig utbetaling må eventuelt fanges opp gjennom manuelle kontroller av utbetalinger fra flere systemer, skriver Riksrevisjonen.

Les også

Riksrevisjonen stusser over coronastøtte til virksomheter

Men manuelle kontroller har vært under «sterkt press» på grunn av store saksmengder under pandemien, understrekes det.

Nav har samtidig ikke etablert systematiske etterkontroller for å kompensere for manglene i IKT-systemene. Årsaken er at etaten ikke har hatt kapasitet, ifølge rapporten.

Nav har fått på plass en arbeidsgruppe som skal vurdere hvilke systematiske etterkontroller som skal gjennomføres, skriver Riksrevisjonen.

Arbeids- og sosialdepartementet har også gitt føringer om at Nav skal følge opp svindel og feilutbetalinger, påpekes det.

Vil kreve tilbakebetaling «i lang tid»

Mens de fleste økonomiske tiltakene kom raskt på plass, var det lønnskompensasjonen til permitterte som tok lengst tid, ifølge rapporten.

For å redusere konsekvensen av dette, ble det besluttet å utsette å kreve inn forskudd på dagpenger. Men disse forskuddene skal betales tilbake.

Ved utgangen av 2020 gjensto det 3,4 milliarder kroner i forskudd som må kreves inn, og 136.000 personer hadde ikke begynt på nedbetalingen, ifølge rapporten.

– Det medfører at etatens arbeid med å følge opp tilbakebetaling av forskudd på dagpenger vil pågå i lang tid framover, står det.

Anbefaler oppfølging

Riksrevisjonen anbefaler Arbeids- og sosialdepartementet å følge opp at Nav etablerer tilstrekkelige etterkontroller for å avdekke feilutbetalinger og misbruk av coronaordningene.

Riksrevisjonen anbefaler også at Nav krever inn utestående forskudd på dagpenger.

– Regjeringen burde fått stryk

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen ikke har håndtert arbeidsmengden i Nav godt nok.

– Nav-ansatte gjorde en veldig god innsats under krevende forhold da coronakrisa rammet. Samtidig hadde regjeringa fortjent «ikke bestått» for sin håndtering av den eksplosive arbeidsledigheten, sier Moxnes.

– De brøt løfter om når permitterte skulle motta lønnskompensasjon og når dagpengesøknadene skulle være ferdig behandlet. Dette var også et samlet storting enige om for et år siden, og kalte det «ikke akseptabelt at mange tusen går sommeren i møte uten å ha den inntekten de har krav på».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om