KONTANTSTØTTE: Regjeringen har lagt frem sin kompensasjonsordning for næringslivet. Her ser vi finansminister Jan Tore Sanner og næringsminister Iselin Nybø under en pressekonferanse.

Kronikk: Hakk i plata for næringslivets kompensasjonsordning

Har regjeringen tenkt nok på revisors rolle når bedriftene skal søke corona-«kontantstøtten»?

 • Ørjan Ravna Rørmoen
  Ørjan Ravna Rørmoen
  Advokat/manager i KPMG Norge
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Fra regjeringen presenterte kompensasjonsordningen for næringslivet 27. mars gikk det under fire uker til de første bedriftene fikk utbetalt midler under støtteordningen.

Allerede tre dager etter at søknadsportalen åpnet hadde over 10 000 bedrifter søkt om kompensasjon. Det vitner om en støtteordning som er effektiv og virker raskt.

Til tross for enkelte uklarheter og svakheter, både når det gjelder hvilke selskaper som er omfattet og hvilke kostnader som dekkes, er det generelle inntrykket at næringslivet også er tilfreds med kompensasjonsordningen.

Søknadsportalen er enkel å bruke, majoriteten av søknadene behandles hurtig og utbetalinger for godkjente søknader kan mottas så raskt som tre virkedager etter at søknaden er innvilget. Dette bidrar til å sikre en effektiv ordning for næringslivet. Politikere og embetsverket har således rettmessig fått ros for evnen til å utarbeide en bred støtteordning til store deler av næringslivet på rekordtid.

Omfanget av kompensasjonsordningen er uten sidestykke i norsk næringsliv og enkelte har anslått at så mange som 140.000 norske selskaper kan komme til å benytte seg av ordningen.

Fått med deg denne kronikken? – Hvor er dere, Sanner og Nybø?

Finansdepartementet har estimert at kostnadene ved å etablere kompensasjonsordningen kan nå 50 milliarder kroner. Et sentralt moment ved ordningen er derfor at Skatteetaten, som forvalter ordningen, har tilstrekkelige kontrollmekanismer for å sikre kontroll og etterlevelse av regelverket.

Én av disse kontrollmekanismene innebærer at søkere må bekrefte at erklæring fra revisor, eller registrert regnskapsfører, som bekrefter de oppgitte beløpene kan fremlegges ved forespørsel fra Skatteetaten. Det er her utfordringene starter.

Det er nå gått snart fem uker siden søknadsportalen åpnet og det foreligger fremdeles ingen retningslinjer fra Skatteetaten eller Finansdepartementet vedrørende erklæringens innhold. Dette er naturlig nok svært uheldig.

Blant annet er det utfordrende for søkere å bekrefte at en slik revisorerklæring kan fremlegges når innholdet ikke er kjent. Dette er imidlertid en utfordring som kan la seg overvinne ved dialog med revisor eller regnskapsfører.

Mer utfordrende er det for søkere som av ulike årsaker er plukket ut til manuell behandling og i den forbindelse er bedt om å fremlegge en erklæring fra revisor.

I brevet flere søkere har mottatt fra Skatteetaten er det opplyst om at søknaden om kompensasjon ikke vil bli behandlet før en erklæring foreligger.

Konsekvensen for disse bedriftene, som materielt oppfyller vilkårene for kompensasjon, er at søknadsbehandlingen settes på vent i ubestemt tid. I ytterste konsekvens kan dette føre til at ellers levedyktige bedrifter går konkurs. Ikke fordi bedriftene ikke oppfyller kriteriene for støtte, men fordi innholdet i revisorerklæringen ikke er klarlagt.

Kronikk fra næringsministeren, svarer på kronikk: – Tunge løft

Skattedirektoratet erkjente tirsdag delvis at situasjonen er uholdbar.

Revisorforeningen opplyser at skattedirektør Hans Christian Holte i en e-post bekrefter at Skattedirektoratet stopper nye pålegg om revisorbekreftelse frem til kravene til erklæringens innhold er klarlagt.

For de pålegg som allerede er utsendt er det gitt frist til 14. juni for å sende inn revisorerklæringen. Dette medfører at flere av de bedriftene som har størst behov for likviditet, og av denne grunn tidlig søkte om kompensasjon, må vente enda lengre før søknaden behandles.

Når man tar effektiviteten som ble utvist i forbindelse med innføringen av ordningen i betraktning fremstår tiden som er brukt på å klargjøre innholdet i revisorbekreftelsen som et pinlig paradoks.

E24-kommentar: Et kriserevidert budsjett som ikke tåler fremtiden (+)

Revisorer er godt vant med å avgi erklæringer og har et omfattende kartotek av ulike erklæringer som kan avgis avhengig av hva som skal bekreftes.

Næringslivet burde derfor kunne forventet at dette ble løst på et langt tidligere tidspunkt.

For å sikre forutberegnelighet for de virksomhetene som ikke allerede har søkt støtte under kompensasjonsordningen bør Finansdepartementet og Skatteetaten komme raskt på banen for å klargjøre innholdet i revisorerklæringen.

For de bedriftene som har fått pålegg om å fremskaffe revisorbekreftelse, bør søknaden behandles nå – uten hinder av manglende revisorbekreftelse.

Oppfølgning av disse søkerne kan enkelt foretas når innholdet til erklæringen foreligger, uten at de går på bekostning av kontrollhensynene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Coronaviruset
 3. Skattedirektoratet
 4. Skatteetaten
 5. Finansdepartementet

Flere artikler

 1. Vurderer å utsette søknadsfristen for krisestøtte

 2. Sanner anslår at opp mot 100.000 kan søke om bedriftsstøtte

 3. Slik skal Skatteetaten hindre svindel med koronamilliardene til næringslivet

 4. Snart får bedrifter søke om «kontantstøtte»: – Bør være sterkere kontrollmekanismer

 5. Nå har over 2.700 bedrifter fått penger på konto