STATSBUDSJETTET: Statens inntekter stuper

Statens inntekter faller kraftig fra 2009 til 2010.

VANSKELIG Å KUTTE: Aldri tidligere har en finansminister brukt så mye oljepenger som Kristin Halvorsen.
Publisert:

Skatteinntektene faller videre neste år, etter et kraftig fall i år. Totalt er inntektsfallet på nesten 50 milliarder kroner fra 2009 til 2010. Fallet tilsvarer om lag 5 prosent av statens totale inntekter.

Særlig oljeinntektene faller kraftig. I 2008 - det absolutte toppåret - lå disse på 438 milliarder kroner. For 2010 regner Finansdepartementet med inntekter på 245 milliarder kroner fra Nordsjøen.

Men også Fastlands-Norge bidrar mindre. Skatteinntektene fra i år til neste år anslås en ørliten vekst, før prisjustering. Andre inntekter, blant annet utbytte fra aksjer i statens selskaper, anslås å falle med 6 milliarder kroner.

Samtidig venter regjeringen at de fleste utgiftene skal øke.

Dermed faller overskuddet, inkludert oljefondet, til 172 milliarder kroner. Regjeringen venter at den bare skal sette av 67 milliarder kroner til fondet neste år - det laveste beløpet på mange år.

Inntekter i 2010 - mrd. kroner
Inntekter fra oljesektoren Skatt på formue og inntekt Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift Merverdiavgift Avgift på bil, bensin mv. Avgifter på tobakk og alkohol Elektrisitetsavgift Tollinntekter og andre avgifter Inntekter av statens forretningsdrift Direktorater mv. Renter og aksjeutbytte Andre inntekter SUM INNTEKTER 244,8 174,9 221,3 189,6 43,2 20,1 7,4 20,5 2,1 7,5 25,0 17,6 974
Utgifter i 2010 - mrd.
Utgifter til oljesektoren Folketrygden, alderspensjon Folketrygden, sykepenger Folketrygdens øvrige sosiale formål Folketrygdens helsedel Folketrygden, stønad ved fødsel og adopsjon Folketrygden, arbeidsliv Regionale helseforetak Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner Universitets- og høyskolesektoren Direktorater mv. Forsvaret Vei og jernbane Internasjonal bistand Barnehager Barnetrygd Jordbruksavtalen Kompensasjon for merverdiavgift Tilskudd til Statens pensjonskasse mv. Politi og påtalemyndighet Kulturformål Arbeidsmarkedstiltak Renter på statsgjeld Andre utgifter SUM UTGIFTER 24,4 117,4 37,5 103,1 22,1 14,2 14,0 98,8 81,7 23,4 17,3 34,9 24,2 27,0 26,8 14,8 12,9 15,3 9,1 11,6 5,9 7,3 20,4 143,1 907
Publisert:
Gå til e24.no