Dette er de økonomiske tiltakene mot coronakrisen

Statens pengebok står tilnærmet på vidt gap i disse dager. Tiltakene kommer ofte, er mange og blir ofte endret av Stortinget. Her er får du oversikten over jungelen av tiltak.

Publisert:

Fredag kom en rekke nye forslag til tiltak for å avdempe de økonomiske konsekvensene av coronaviruset.

Regjeringen har sagt at tiltakene kommer i tre faser. Den første fasen er allerede gjennomgått, og nå går man inn i fase to.

Du finner tiltakene som tidligere er innført, og tiltak rettet mot enkeltnæringer lengre ned i saken.

Dette er tiltakene som ble lagt frem fredag:

Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet.

 • Tiltaket skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Ordningen er ifølge regjeringen antatt å koste 10–20 milliarder i måneden. Mange detaljer rundt dette forslaget er foreløpig uklare.

Tilskudd til unge vekstbedrifter

 • Ordningene innovasjonstilskudd og etablerertilskudd styrkes med totalt 2,5 milliarder kroner.

Økt ramme for innovasjonslån

 • Regjeringen foreslår å øke rammen på innovasjonslån med 1,6 milliarder kroner til tre milliarder. Slike lån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling internasjonalisering og utvikling. Den økte rammen skal ifølge regjeringens forslag øke rammen særlig mot likviditetslån.
Les på E24+

Disse gruppene blir hardest rammet av den økonomiske krisen

Rentestøttefond

 • Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån, ifølge Finansdepartementet. Et slikt fond er foreslått å få en ramme på 300 millioner kroner.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer

 • Støtteordningen på 50 millioner kroner skal bidra til at slike miljøer kan opprettholde tilbudet til oppstarts- og vekstselskaper.
Les også

Nær fem milliarder i ny gründerpakke

Næringsrettet forskning

 • Regjeringen vil med forslaget sikre at forskningsprosjekter- og aktiviteter i næringslivet ikke avsluttes. Det settes av 250 millioner kroner i økt ramme i forslaget.

Investinor får mer penger

 • Forslaget innebærer at investeringskapitalen i Investinor økes med en milliard kroner. Tiltaket gjennom det statlige investeringsselskapet skal bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Kutter ytterligere i lavmomsen

 • Det foreslås å kutte den lave satsen i merverdiavgiften fra 8 til 7 prosent. Tidligere er det vedtatt å kutte satsen fra 12 til 8 prosent. Den lave satsen gjelder for bransjer i reiseliv, kultur og noen deler av idretten. Om forslaget blir vedtatt vil satsen endres fra 1. april til 31. oktober i år.
 • Tidligere er fristen for innbetaling av merverdiavgift for første termin utsatt fra 14. april til 10.juni.

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte

 • Reglene for arbeidsledige og permitterte som var mottok dagpenger før 1. mars endres. For dem som nærmer seg maksgrensen på antall dager med dagpenger, vil man nå få grensen utvidet til 30. juni. Tiltaket avhjelper ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet i underkant av 4.500 personer.
 • For permitterte innebærer også forslaget at det blir en tilsvarende utvidelse gjennom en midlertidig forskrift som gjør at arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for dem som var permittert før 1. mars. Dette betyr at staten vil betale for dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker.

Forskutteringsordning for dagpenger

 • Nav skal kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Dette innebærer at de som har mistet inntektene sine skal få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at søknaden om dagpenger behandles. Ordningen vil gjelde for dem som har rett på dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere.

 • Betaling av andre termin i forskuddsskatten for personlige skattytere utsettes fra 15. mai til 15. juli. Tidligere har fristen for betaling av første termin blitt utsatt fra 15. mars til 1. mai.

Endrer verdipapirhandelloven

 • Regjeringen foreslår en endring som skal gjøre det mulig å gi forskriftsregler om pris i pliktig tilbud. Forslaget skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder.
 • Forslaget vil åpne for innhenting av kapital uten at tilbudsprisen er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon.

Endrer pakkereiseloven

 • Regjeringen foreslår at bedrifter som tilbyr pakkereiser skal få utvidet fristen for å tilbakebetale reiser til kunder ved kansellering på grunn av ekstraordinære omstendigheter. Denne fristen er i dag 14 dager. Det er foreløpig uklart hvor lang denne skal bli. Samtidig opprettes en ordning som gjør at reisearrangører kan tilby en tilgodelapp i stedet for å betale tilbake umiddelbart.

Tilfører penger til Reisegarantifondet

 • Reisegarantifondet får 100 millioner kroner for å sikre at garantimekanismene fungerer for de reisende. Samtidig får fondet muligheten til å overskride bevilgningen med 200 millioner kroner i år.

Det er tidligere også kommet en rekke andre tiltak både som en del av fase en og fase to av regjeringens forslag.

Disse forslagene er allerede vedtatt:

Kortere arbeidsgiverperiode for sykepenger

 • Arbeidsgiver for refundert sykepenger for fjerde dag for sykdom relatert til coronaviruset. Vanligvis betaler arbeidsgiver for de første 14. dagene av en sykdomsperiode.

Økt adgang til egenmelding

 • Arbeidstagere har nå rett til å egenmelding i 16 dager.

Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde sykedag under corona-relatert sykefravær. Sykefraværet for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende

 • Partiene på Stortinget har kommet til enighet om å sikre inntekten til selvstendig næringsdrivende fra dag 17 etter at inntektene har falt bort. Dette innebærer at selvstendig næringsdrivende skal få 80 prosent av tidligere inntekt under krisen.

Redusert arbeidsgiveravgift

 • Arbeidsgiveravgiften settes ned med fire prosentpoeng for to måneder. For bedrifter i Finnmark og Nord-Troms, hvor det er nullsats, vil det bli kompensert med 250 millioner kroner. Forslaget skal fremmes i revidert statsbudsjett i mai.

Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for selskaper

 • Forfallsfristen for andre termin for såkalte upersonlige skattytere er utsatt fra 15. april til 1. september. Kraftforetak vil ikke kunne utsette innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt.
Les også

Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter

Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter

 • Regjeringen arbeider med en lånegarantiordning for små- og mellomstore bedrifter. Dette ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut. Dette skal gi bedriftene lettere tilgang på penger og kan hjelpe dem å komme ut av krisen. Tidligere er ordningen godtatt av Eftas overvåkningsorgan, ESA.
 • Ordningen er fra fredag 27. mars klar til bruk. Men det arbeides enda med å utvide hvilke bedrifter som kan få lån under ordningen. Den foreløpige rammen for ordningen er på 50 milliarder kroner.

Statens obligasjonsfond

 • Folketrygdfondet har fått mandat til Statens obligasjonsfond, som gjør at Folketrygdfondet kan låne ut penger til selskaper ved å kjøpe obligasjonslån. Fondet ble første gang opprettet under finanskrisen og er opprettes etter samme modell. Likevel er fondet tilpasset utfordringene næringslivet nå står i.

Boliglånsforskriften

 • Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften er økt til 20 prosent for å gi bankene mulighet til å hjelpe sine kunder i en krevende periode. Regjeringen har også presisert at bankene har mulighet til å innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.
Les også

– Skjønner ikke hvordan dette kan kalles kompensasjon

Permittering

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G (rundt 600.000 kroner) fra dag tre til og med dag 20.
 • Arbeidsgiverperioden er redusert fra 15 til 2 dager. Innebærer at arbeidsgiver bare betaler ut lønn for de to første dagene etter permittering.
 • Dagpenger oppjusteres til 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
 • De nedre grensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste tolv måneder.
 • Regelen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalinger starter er opphevet
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, er endret fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.
 • Permitterte får også dagpenger gjennom påsken.

Omsorgspenger

 • Foreldre får nå 20 omsorgdager hver i 2020. Dette omtales også som «sykt-barn-penger». Har man tre eller flere barn får man 30 dager hver. De første tre dagene betales av arbeidsgiver. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere har tilgang til denne ordningen.

Utenlandske arbeidstakere på Svalbard

 • Regjeringen har kommet med en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidstakere som mister inntekt.

Kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

 • 50 millioner kroner er satt av til bedriftsintern opplæring. Målet med tiltaket er å bidra til at virksomheter kan bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, fremfor å permitterer eller si opp ansatte.

Kommunene får mer penger

 • Norske kommuner får 250 millioner kroner ekstra for å håndtere situasjonen.

Studentpakken

 • Studenter får utbetalt stipend og lån for resten av semesteret (27.550 kroner for de fleste) i april.
 • De som har mistet arbeidsinntekt på grunn av krisen kan ta opp et ekstra lån på 26.000 kroner via Lånekassen.
 • Fristen for å søke studiestøtte er utvidet til 15. april
Les også

– Viser bare hvor dramatisk dette har blitt

Forslag til spesifikke næringer

Gjennom de siste ukene har det blitt lagt frem en rekke tiltak rettet spesifikt mot enkeltstående næringer. Her kommer oversikten over disse.

Luftfarten

 • Lånegarantiordning på 6 milliarder kroner rettet mot norske flyselskaper. Norwegian har mulighet til å sikre seg tre milliarder, SAS 1,5 milliarder, mens Widerøe og andre kan få 1,5 milliarder.
 • Fritak fra flypassasjeravgiften i en periode
 • Fritak fra lufthavnavgiftene til Avinor
 • Flyselskapene skal sikre et minimumstilbud innenlands i Norge. Tiltaket har en foreløpig ramme på inntil en milliard kroner.
 • Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt. Tiltaket har en foreløpig ramme på inntil 100 millioner kroner.
 • Flyselskapene har fått midlertidig unntak fra konkurranselovens forbud mot å samarbeide.

Transport

 • Midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsreglementet for all transport i 30 dager. Statens vegvesen har innført unntaket for all transportvirksomhet som er omfattet av reglementet.

Kultur og idrett

 • Kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre rundt 300 millioner kroner.
 • Tilsvarende ordning for idretten og frivilligheten for øvrig på rundt 600 millioner kroner.
 • Ordningene er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter på grunn av at arrangementer på avlyses eller utsettes.

Skogindustrien

 • Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på 2 proner per skogplante våren 2020. Tiltaket har en totalramme på inntil 60 millioner kroner.

Fiskere

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til garantilott med 5 millioner kroner. Garantilott skal sikre minsteinntekt til de ulike fiskeriene.
Publisert: