Utvalg vil verne statsbudsjettet fra verdens børser

Finansdepartementets utvalg skroter dagens handlingsregel for å bruke oljepenger.

Professor Steinar Holden og ett av hans mange utvalg la torsdag frem nye råd til finansministeren.
Publisert: Publisert:

Finansdepartementet har oppnevnt et utvalg på ti økonomer som hvert år skal gi råd om pengebruken på statsbudsjettet. Det vil si «finanspolitikken».

Torsdag kom utvalget for første gang med sin uttalelse om pengebruken. Som så mange andre utvalg om økonomi er også dette ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

«Det vil bli behov for å justere handlingsregelen», sto det øverst på ett av Holdens lysark.

Diagnose for dagens regel

Dagens regel for å bruke oljepenger på statsbudsjettet går ut på å bruke 3 prosent av fondets verdi ved inngangen til året.

Først stiller Holden diagnosen for dagens regel.

– Den handlingsregelen vi har nå, der vi skal bruke forventet realavkastning, vil gi for stor risiko for finanspolitikken fremover. Når vi i mindre grad kan regne med påfyll av oljeinntekter, så blir vi veldig utsatt hvis fondsverdien faller kraftig, sier han.

Kan bli en belastning

Holden er «nokså sikker» på at et stort fall i fondets verdi vil komme, men vi vet ikke når.

– Da vil dagens regel være en stor belastning for finanspolitikken, sier han.

Denne belastningen består i at bruken av oljepenger i utgangspunktet må kuttes i takt med fallet i fondets verdi. Dette kan gripe inn i mulighetene til å finansiere mange gode formål. Et fall i fondets verdi på 25 prosent, vil i utgangspunktet bety et kutt på 90 milliarder i statsbudsjettet. Dette vil være svært smertefullt og politisk umulig.

I dagens regel er det åpning for å holde oppe pengebruken ved et kortvarig fall i fondets verdi. Men hvis fallet på børsene blir langvarig, vil dette tære på fondet. Det bryter med handlingsregelens grunnprinsipp om å bevare den reelle verdien av fondet inn i fremtiden.

De siste årene har fondet økt raskt. Et fall i fondets verdi ved børsfall blir derfor motvirket av nye penger i fondet. Denne effekten mener Holden blir svakere fremover, i takt med at utvinningen av olje og gass flater ut og etter hvert synker.

Utrede alternativ

Et stort flertall i utvalget vil utrede en handlingsregel der fondets årlige kontantinntekter er grunnlaget. Disse er over tid mye mer stabile enn fondets verdi.

– Dette vil si at man tar utgangspunkt i de løpende inntektene fondet får: renteinntekter, husleie og aksjeutbytte, sier Holden.

Med andre ord håndfaste kontanter Oljefondet får utbetalt hvert år. Fordelen med denne størrelsen er at den er mye mer stabil enn fondet samlede verdi.

De siste årene har fondets kontantinntekter ligget mellom 200 og 240 milliarder kroner. Fondets verdi har variert mye mer.

Men Holden vil ikke legge seg slavisk på de årlige kontantinntektene. Det finnes selskaper med store overskudd som ikke betaler ut utbytte i enkeltår. De kan utsette utbetalingene i mange år.

– Man må ta høyde for hvordan man tror kontantstrømmen vil endre seg over tid. Det er grunn til å tro at den kommer til å øke over tid, og at man derfor kan bruke noe mer enn kontantstrømmen i det enkelte år.

Dette betyr at noe av fremtidens kontantstrøm kan brukes på forhånd.

Ser faren ved å utrede

Regel med kontante inntekter og andre alternativer vil et flertall i utvalget utrede. Ett av utvalgsmedlemmene støtter ikke slik utredning. Hun mener «utvalgets flertall ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til den politiske risikoen ved å sette handlingsregelen i spill».

Sagt på en annen måte: Ved å åpne for utredninger kan politikerne finne på å vedta en regel som er dårligere enn dagens.

Les også

Én viktig regel styrer hvor mye oljepenger som kan brukes. Men er regelen utdatert?

Naturlig å være stram

Utvalget har vurdert pengebruken på statsbudsjettet 2020–2022, sett bort fra de særskilte pandemitiltakene. Holden sier den «står i kontrast til det stramme handlingsrommet fremover». Det går ikke an å fortsette slik.

Aftenposten/E24 spurte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på pressekonferansen om det i lys av utvalgets vurdering gjør vondt å være stram i pengebruken. Han svarte:

– Det er helt naturlig. Hva er poenget med økonomisk politikk? Det er å skape gode liv for deg og meg. Det er hele poenget.

Les på E24+

Tangen prater ned fremtiden for Oljefondet

Les også

Tidenes nest høyeste avkastning for Oljefondet

Publisert: