SSB tror Norge trosser verden – venter tre nye rentehevinger mot 2022

I Australia har de allerede kuttet renten, og flere venter at Den amerikanske sentralbanken også vil gjennomføre rentekutt i år. SSB tror ikke Norges Bank følger etter.

NYE PROGNOSER: SSB-forsker Thomas von Brasch presenterer utsiktene for norsk økonomi torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

  • Camilla Knudsen
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) venter tre rentehevinger fra Norges Bank innen utgangen av 2022. Den første rentehevingen tror de kommer nå i juni, og den neste i løpet av andre halvår.

I et slikt scenario vil Norges Bank skille seg fra en rekke andre vestlige land, der det er ventet at rentene holdes i ro, og i noen steder kuttes.

Det kom frem da SSB torsdag la frem sine økonomiske prognoser for norsk og internasjonal økonomi de nærmeste årene.

– Det er så mange områder i økonomien som er i mer balanse nå, både aktiviteten generelt og i arbeids- og boligmarkedet. Da er det ikke naturlig at renten skal være så unaturlig lav som den er nå, sier forsker Thomas von Brasch under fremleggelsen av rapporten.

Den vanlige lånerenten vil komme opp i 3,6 prosent etter de tre rentehevingene, sier forskeren videre.

I mars ventet SSB fire rentehevinger fra Norges Bank, inkludert den i mars. De hadde da justert ned sitt tidligere anslag på fem rentehevinger.

Les på E24+

Det store krone-mysteriet: Derfor er Norges valuta så svak

Handelsuro

Eskalering av handelskrigen, økende global usikkerhet og oljeprisfall har imidlertid medført at investorene ikke lenger er så skråsikre på at Norge kan skille seg ut og heve renten før sommeren.

«Den internasjonale oppgangskonjunkturen er trolig over for denne gang. Med utsikter til en opptrapping og sågar utvidelse av konflikten mellom USA og Kina, ser vi for oss at de internasjonale konjunkturene vil svekkes ytterligere fremover. Det vil gi svakere vekstimpulser til norske eksportorienterte bedrifter», skriver SSB om verdensøkonomoen.

Den globale handelskrigenhar ført til at flere norske banker venter rentekutt i USA de neste månedene. I markedet prises det nå inn opptil tre rentekutt i år, med stor sannsynlighetsovervekt for kutt allerede i juli, ifølge MarketWatch. Renten ligger nå i intervallet 2,25-2,50 prosent.

Les også

Sentralbanken i Australia kutter renten til rekordlave 1,25 prosent

Går greit i Norge

Tross uro i verden, mener SSB at norsk økonomi går greit, med en moderat og bredt basert oppgangskonjunktur.

«Fra 2020 vil økte renter og lavere vekst internasjonalt legge en demper på veksten, og norsk økonomi ventes å være nær konjunkturnøytral i årene fram mot 2022», skriver SSB om norsk økonomi.

De oppjusterer fastlandsveksten marginalt for i år, men nedjusterer vekstanslagene de tre neste årene

«Veksten i BNP Fastlands-Norge har i mer enn to år vært gjennomgående høyere enn anslått trendvekst på i underkant av 2 prosent årlig, ifølge de foreløpige tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). I inneværende år ser det ut til at oppgangen fortsetter, og vil bli drevet av høye olje- og industriinvesteringer», skriver SSB.

Norsk økonomi har nytt godt av en svak kronekurs. Fremover mener de uro kan gjøre kronen enda svakere.

«Det er stor usikkerhet rundt valutakursutviklingen fremover og vi har, som i vår forrige konjunkturrapport, forutsatt uendrede valutakurser gjennom prognoseperioden», skriver SSB.

De forventer også at finanspolitikken, altså hvor mye penger som brukes over statsbudsjettet, hverken skal øke eller senke aktiviteten i norsk økonomi.

Les på E24+

Finanstilsynet: Dette skjer med Norge under en økonomisk krise

Boligmarkedet mer balansert

Et argument for å øke rentene er å bremse prisveksten i boligmarkedet. SSB venter at mye boligbygging bidrar til å holde prisveksten i tøylene.

«Økte inntekter til husholdningene bidrar til å løfte boligprisene fremover, men ettersom rentene er ventet å ta seg opp og befolkningsveksten avtar, ser det ut til at realboligprisveksten i årene fremover blir beskjeden», skriver de videre.

De forventer at lønnsveksten skal ta seg opp, fra det de mener har vært et unormalt lavt nivå. I år forventer de at lønnsveksten blir 3,3 prosent, og i 2020 venter de at lønnsveksten skal stige til 3,5 prosent. I fjor ble lønnsveksten på 2,8 prosent.

SSB forventer at arbeidsledigheten holder seg er på rundt 3,6 prosent de nærmeste årene.

Les også

Dagligvarer og byggevarer ga uventet shoppehopp

Les også

Oljeselskapene venter investeringer på 172,4 milliarder i 2020

Les også

Nordea om Trump-toll mot Mexico: – Vil merkes i høyere priser

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

  1. SSB tror rentetoppen er nådd

  2. SSB: Oppturen i norsk økonomi nærmer seg slutten

  3. SSB spår boligprisvekst på ni prosent i år

  4. SSB venter renteheving neste år

  5. Betalt innhold

    Har boligen din blitt mye mer verdt det siste tiåret? Da kan du takke denne mannen, mener SSB.