- Nullskatt for «arbeidende» kapital koster 9 milliarder

Regjeringen endrer ikke formuesskatten.

BETENKT: Finansminister Sigbjørn Johnsen like ikke effektene av forslagene om å fjerne formuesskatten på «arbeidende» kapital.
Publisert: Publisert:

Regjeringen gir ikke etter for presset om å gjøre endringer i formuesskatten.

Både fra opposisjonen og fra næringslivet har det ofte kommet krav om at formuesskatten fjernes for såkalt «arbeidende» kapital

I sin evaluering av skattereformen fra 2006 gjør Finansdepartementet en vurdering av hvordan forslaget om å frita «arbeidende» kapital fra skatten vil slå ut.

Ifølge departementets beregninger vil det både være dyrt og gi mye lettelser til få personer.

«Et fritak for alle næringseiendeler, også all aksjeformue, ville gitt et provenytap på over 6 milliarder kroner i 2011,» skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

- Mye til 9 000

De skriver videre at rundt 30 prosent av denne lettelsen ville ha gått til de snaut 9 000 personene i Norge som har en bruttoinntekt på mer enn 3 millioner kroner.

Finansdepartementet skriver at «arbeidende» kapital er et kunstig begrep og at det vil være vanskelig å foreta en grensedragning mot annen type formue.

De viser også til at formuesskatten er viktig for fordelingspolitikken i skattesystemet.

Den sørger for at de aller mest formuende personene i Norge betaler skatt løpende selv om de i enkelte år kan ha lav skattepliktig inntekt.

«Den sørger for at de aller mest formuende personene i Norge betaler skatt løpende selv om de i enkelte år kan ha lav skattepliktig inntekt,» skriver departementet.

Finansdepartementet er etter evalueringen stort sett fornøyd med effektene av skattereformen fra 2006.

Fornøyd med reformen

«Innføring av utbytteskatt og forbedringer i formuesskatten har gitt et mer omfordelende og mer rettferdig skattesystem. Samtidig er skatten blitt mindre avhengig av om en er ansatt eller driver egen virksomhet, og av hvordan næringsvirksomheten er organisert,» skriver departementet.

Regjeringen legger imidlertid opp til disse mindre endringene:

- Regelen om korreksjonsinntekt fjernes.

- Treprosentregelen i fritaksmetoden endres slik at bare utbytter omfattes.

- Sjablongregelen som avgrenser anvendelsen av fritaksmetoden ved realisasjon av andeler i deltakerlignede selskaper, vurderes nærmere.

- Det arbeides videre med forslag til regel som kan avskjære fradrag for tap på fordring mellom nærstående selskaper.

- Det arbeides videre med sikte på større grad av stedlig samordning av skatteoppgjøret for deltakere.

- Det vurderes forenklende endringer i fradragsbegrensningen for kommandittister

- Det vurderes alternative og enklere løsninger for måling av innskudd i deltakerlignede selskap.

Les også: På gli om skatt på formue

Les også: - Formuesskatten en akilleshæl

Les også: - Lei hele formuesskattgreien

Publisert: