Trygdeoppgjøret i havn

Partene i trygdeoppgjøret er enige om at folketrygdens grunnbeløp økes med 3.123 kroner, fra 82.122 kroner til 85.245 kroner. Økningen tilsvarer 3,8 prosent.

TRYGDEØKNING: Folketrygdens grunnbeløp økes med 3.123 kroner, fra 82.122 kroner til 85.245 kroner.
Publisert: Publisert:

Også alderspensjon under opptjening oppreguleres med 3,8 prosent, mens regulering av den løpende alderspensjonen for dagens pensjonister blir på 3,02 prosent.

- Oppgjøret gir landets pensjonister og trygdemottakere en forventet vekst i inntekten, likevel er dette langt fra bra med tanke på underreguleringen av løpende pensjon, sier Pensjonistforbundets leder Borge Rørvik.

Alderspensjonister

For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,29 prosent. Etter økningen får ektefellen utbetalt 133.546 kroner (lav sats). Dersom ektefellen ikke har pensjon, men årlig inntekt over to G er utbetalingen nå 155.372 kroner (ordinær sats).

For enslige pensjonister, samt for pensjonister med ektefelle med inntekt under to G, og som ikke har pensjon, blir det nå årlig utbetalt 167.963 kroner (høy sats). For forsørgerektefelle over 60 år som oppfyller vilkårene for rett til ektefelletillegg er utbetalingen 251.957 kroner (særskilt sats).

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive. Fra denne summen trekkes det fra 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.

Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive.

Fra 1. mai

Reguleringen av pensjonene gjelder fra 1. mai.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne.

Publisert: