Scheel-utvalget vil redusere selskapsskatten til 20 prosent

SSB-direktør Hans Henrik Scheel har fått i oppdrag å se på det norske skattesystemet. Tirsdag kom resultatet.

SKATTERAPPORT: Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Hans Henrik Scheel, har ledet utvalget som tirsdag presenterte sin skatterapport. Her overleverer han utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen.
 • John Thomas Aarø
 • Marius Lorentzen
 • Jostein Nissen-Meyer
Publisert:

Siden mars 2013 har utvalget ledet av SSB-direktøren jobbet med å se på det norske skattesystemet, og tirsdag kom endelig rapporten.

Et av de viktigste forslagene er at selskaps- og personskatten senkes fra 27 til 20 prosent.

Samtidig økes minstesatsen på moms, skattefritaket på uteleie av egen bolig fjernes og at utvalget vil øke ligningsverdien på din bolig fra 30 til 80 prosent. Det siste betyr at boligen din blir mer verdt, og at formuen din dermed øker.

Samtidig ønsker utvalget å øke innslagspunktet på formuesskatten til 2,13 millioner. Dette punktet er i dag 1 million, men skal økes til 1,2 i 2015. Dette betyr at du kan ha en dobbelt så stor formue før den beskattes. Men siden ligningsverdien på bolig mer enn dobles, vil de fleste med bolig ikke merke stor forskjell.

Totalt medfører Scheels forslag i gjennomsnitt omtrent samme skatt for 90 prosent av befolkningen, men høyere skatt for de ti prosentene med høyest inntekt (se også faktaboks).

Se alle punktene litt lenger ned i saken.

Momsøkning

Slik forslår utvalget å endre momsen:

«Utvalget foreslår derfor et tosatssystem i merverdiavgiften der man beholder den generelle satsen på 25 prosent, men der dagens nullsats og laveste sats økes til 15 prosent, tilsvarende dagens sats på matvarer. Forslaget anslås isolert sett å øke provenyet (inntekter til det offentlige, journ.anm.) med om lag 5,7 milliarder kroner», heter det i rapporten.

Dagens laveste sats i merverdiavgiften ligger på åtte prosent, og gjelder for persontransport, kinobilletter og utleie av rom. Det vil i klartekst si at turer med buss, tog og taxi, kino- og hotellbesøk vil bli en del dyrere om forslaget går gjennom.

I tillegg foreslår man å kreve inn moms av finansielle tjenester, altså fra bank- og finansnæringen. Denne næringen er i dag fritatt fra moms.

Vil fjerne skattefri utleie

Scheel-utvalget foreslår en rekke tiltak for å gjøre det mindre lønnsomt å investere i bolig fremfor andre investeringer.

Derfor økes verdisatsen av sekundærboliger, næringseiendom og din egen bolig til 80 prosent av faktisk markedsverdi. I tillegg vil man fjerne muligheten til å leie ut opp til halvparten av din egen bolig skattefritt.

Skattegrunnlaget for hytter og hus folk bor i selv, blir dermed doblet. I det ene forslaget til utvalget, der det totale skattenivået er likt, økes minstefradraget i formuesskatten til 2,13 millioner kroner.

Dokumentavgiften avvikles

Utvalget mener også at det er gode grunner for å fjerne dokumentavgiften på 2,5 prosent som påløper når man kjøper ny bolig.

«En vesentlig svakhet ved dokumentavgiften, sammenlignet med andre skatter på fast eiendom, er at den kun utløses ved eiendomsoverdragelse, noe som i praksis vil si ved flytting. Det kan gi en innlåsingseffekt ved at flyttekostnaden blir så stor at man velger å ikke flytte til en mer velegnet bolig. Dette kan føre til at boligmassen ikke får en samfunnsøkonomisk optimal utnyttelse» skriver de i rapporten.

De mener derfor at dokumentavgiften bør avvikles, men motsvares av en tilsvarende økning i bolig- og eiendomsbeskatningen.

Les også

- Spørsmålet er hva som ikke havner i skuffen

Her er alle hovedpunktene fra skatteutvalget:

 • Det foreslås å beholde dagens modell for beskatning av selskaper
 • Utvalget foreslår å sette skattesatsen på alminnelig inntekt ned fra 27 til 20 prosent for både selskaper og personer
 • Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere
 • Det foreslås å innføre kildeskatt på renter og royalty
 • Det foreslås å innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren
 • Utvalget foreslår å stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket)
 • Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet, for å redusere satsene i inntektsbeskatningen og redusere effektivitetstapet ved beskatning
 • Utvalget foreslår at eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Samtidig foreslås det særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
 • Utvalget foreslår å innføre en ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt
 • Det foreslås å endre formuesskatten slik at alle objekter inkl. gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes (innenfor en provenynøytral ramme)
 • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.

Vil ikke fjerne «en rettferdig» formuesskatt

Scheel-utvalget vil ikke fjerne formuesskatten, men mener det er viktig at den er rettferdig, langt mer enn i dag. Derfor foreslår de å jevne ut verdsettelsen i forskjellige investeringer, slik at eiendom og aksjer, for eksempel, ikke er så forskjellige skattemessig.

– Det beste er som ofte å ha flere skattbare instrumenter enn få. Det å fjerne en hel skatt er sjeldent et godt faglig argument for, sier Scheel og peker på fordelingseffekten.

Han avviser for øvrig at utvalget har foreslått noen økning, slik enkelte medier har rapportert.

Utvalget går inn for en sats på 0,8 prosent og et bunnfradrag på 2,13 millioner. Han understreker likevel at skatten kan både være høyere eller lavere.

I dag er stasen 1,0, men skal settes ned i 2015. Bunnfradraget skal økes fra 1 million til 1,2.

To forslag – ett med skattekutt

Scheel-utvalget ble opprinnelig satt ned av den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen 15. mars i fjor, men fikk en oppdatert instruks av finansminister Siv Jensen. Hun ga nemlig utvalget beskjed om at de skulle se på mulige skattekutt.

Derfor har utvalget laget to forslag. Ett med skattekutt og ett uten. Det med skattekutt inneholder totale kutt på 15 milliarder kroner.

Les også

Dramatiske skatteforslag fra Scheel-utvalget

– Vi som utvalg har ingen preferanser for det ene eller andre forslaget, det er opp til politikerne, sier SSB-sjef Scheel på pressekonferansen.

Latter i salen

Siv Jensen har nå tatt imot rapporten fra Hans Henrik Scheel, og lovte at regjeringen uansett vil følge opp lovnadene om flere skatteletter i tiden fremover.

Hun poengterte at dette er en rapport som skal ut på høring og at den vil bli gjenstand for omfattende debatt i tiden fremover:

– Jeg tror man kan finne forslag her hvor utvalget har lagt seg ut med alle de politiske partiene i Norge, sier finansministeren til en humrende sal.

Mange lekkasjer

Utvalgets mandat har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen. Bakteppet er at økte investeringer og eierskap på tvers av landegrenser har bidratt til mer internasjonal skatteplanlegging og skattekonkurranse mellom land.

Det har ikke vært stille på ryktefronten i dagene før presentasjonen av rapporten.

Flere lekkasjer har kommet, blant annet at utvalget foreslår å innføre en nasjonal eiendomsskatt, vil øke formuesskatten og senke rentefradraget.

Les også:

Kilder til VG: Vil kutte rentefradragetHøyre og Ap vil ha bredt skatteforlikSkatteutvalg vil øke formuesskatten

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Slik vil nytt skattesystem ramme din økonomi

 2. Dette betyr statsbudsjettet for deg

 3. Regjeringen vil verne boligeierne

 4. Småbedriftene vil kutte i formuesskatten før selskapsskatten

 5. – Økt boligskatt er ikke spiselig