Rekordhøye olje- og gassinntekter

Det offentlige Norge tjente 1144 milliarder kroner mer i 2022 enn året før, ifølge anslag fra SSB.

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland. Her eksporteres tørrgass til Tyskland.
Publisert:

Norges inntekter fra olje og gass i 2022 er beregnet til rekordhøye 1457 milliarder kroner. Det viser foreløpige tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt for 2022 er inntektene beregnet til 3592 milliarder kroner. Det er en historisk sterk økning i offentlig forvaltnings inntekter og skyldes høy eksport av olje og gass, skriver SSB.

En stor del av inntektene fra denne eksporten går til staten gjennom skatt og eierutbytte.

Flere rekorder

Sammenlignet med 2021 tjente offentlig forvaltning 1144 milliarder kroner mer i 2022. Det utgjør 26 prosent av BNPBNPBruttonasjonalprodukt (BNP) den totale verdien av alle varer og tjenester som er produsert i et land i løpet av et år, og brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. .

Det anslås at staten hentet inn 884 milliarder kroner gjennom ordinær skatt og særskatt fra oljeselskapene i fjor. Det er nesten en tredobling fra 2021.

Også inntektene fra statens direkte eierskap i olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg (SDØE) var historisk høye i 2022. Driftsresultatet her tikket inn på rundt 530 milliarder kroner, mot 182 milliarder året før.

Husholdningene tilførte mest

Til tross rekordhøye inntekter fra petroleumssektoren, er det fremdeles skatter og avgifter fra husholdningene som gir mest penger i statskassen. For fjoråret er disse beregnet til 1580 milliarder kroner, noe som tilsvarer litt over 44 prosent av BNP.

De nye tallene viser også at det igjen er balanse mellom utgifter og inntekter etter pandemiårene, skriver SSB. Da var utgiftene høyere enn inntektene (uten petroleumsinntekter) som følge av kompensasjon- og støtteordninger.

Retningslinjene for finanspolitikken i Norge bestemmer at den antatt langsiktige avkastningen fra Statens pensjonsfond Utland (SPU), kjent som Oljefondet, kan tilføres de offentlige budsjettene. Det betyr at Norges inntekter utenom petroleumsinntekter, omtrent vil tilsvare de totale offentlige utgiftene over tid.

Nå er Norges inntekter, minus inntektene fra olje og gass, omtrent de samme som de offentlige utgiftene igjen.

Mer skatt til fylker og kommuner

Også skatteinntektene til kommuneforvaltningen økte kraftig i 2022. I fjor ble det innbetalt 264 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt til Norges kommuner og fylkeskommuner. Det er en vekst på 12 prosent – 29 milliarder kroner mer enn i 2021.

Samtidig økte utgiftene til investeringer i bygninger, veier og annen realkapital med 11 prosent. Det gjorde også renteutgiftene, noe som medførte at det bokførte underskuddet for 2022 er beregnet til 17 milliarder kroner. Det er rundt 7 milliarder mer enn året før.

Publisert:

Her kan du lese mer om