Norges Bank venter svakere oljeinvesteringer neste år

Oljebremsen kaster lengre skygger over norsk økonomi. Norges Bank tar grep.

ETT AV FÅ: Kjempefeltet Johan Sverdrup er én av ikke så alt for mange feltutbygger som er ventet i årene som kommer. Investeringene i oljesektoren er ventet å falle betydelig.
  • Anders Park Framstad
Publisert:

– Oljeprisfallet gjennom sommeren kan bidra til at veksten i norsk økonomi holder seg lav lenger enn tidligere antatt, skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport torsdag morgen.

Sentralbanken setter ned styringsrenten til 0,75 prosent fra 1,0 prosent, og varsler at det kan komme et nytt kutt innen utgangen av første halvår neste år. Dette er ikke minst drevet av den såkalte «oljebremsen»:

Oljeselskapene fokuserer på kostnadskutt, hvilket gir redusert investeringsvilje, lavere aktivitet og ringvirkninger i både undersektorene og økonomien generelt.

– Oljeinvesteringene vil trolig falle mer enn anslått i juni, og lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen vil redusere aktiviteten i bedrifter med leveranser til denne næringen. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien for øvrig, og kan bidra til å holde lønnsveksten nede i årene som kommer, skriver Norges Bank.

Les også

- Norges Bank er mer bekymret nå enn før sommeren

Svakere oljepris

De legger nå til grunn at investeringene vil falle noe mindre i år enn i forrige rapport, men mer enn tidligere ventet neste år.

Sentralbanken har lagt til grunn en oljepris i tråd med terminprisene, som indikerer en oljepris på rundt 60 dollar i 2018. Disse har falt med nærmere 40 dollar siden i fjor sommer, og 10 dollar siden forrige rapport.

Dette gir et anslag over investeringsfallet på 12,5 prosent i år og ytterligere 10 prosent neste år. For de påfølgende årene ventes det fall på 5,0 prosent og 2,5 prosent.

– Anslagene innebærer at petroleumsinvesteringene som andel av brutto nasjonalprodukt for fastlands-Norge vil falle med tre prosentenheter fra 2013 til 2018, skriver Norges Bank.

Utsettelser

Enkelte av utbyggingene Norges Bank tidligere la til grunn at ville bli igangsatt de kommende årene er nå tatt ut av beregningen.

TAR GREP: Sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utgiftene til feltutbygging er ventet å falle med 15 milliarder i år og ytterligere 10 milliarder fra 2015 til 2018. Når det gjelder investeringer på felt i drift anslås disse å falle med 11 milliarder kroner i år, og med ytterligere 18 milliarder fra 2015 til 2018.

– Oppgradering av eldre felt har bidratt til høye investeringer de siste årene. Det vil ikke være like stort behov for oppgraderinger fremover. Innsparingstiltakene i oljeselskapene bidrar også til at investeringsutgiftene på felt i drift reduseres i løpet av prognoseperioden, står det å lese i dagens rapport.

Les også

Svenskekronen er nå sterkere enn den norske

Lyspunkter

Det er imidlertid lyspunkter.

Ikke minst kjempefeltet Johan Sverdrup er ventet å dempe nedgangen. Norges Bank trekker også frem Maria, Vette og Zidane, samt Snorre 2040 i 2018.

Det trekkes også frem at lavere etterspørsel innen oljeservice kan stimulere aktivitet.

– Nedgangen i oljeprisen vil bidra til å redusere leteaktiviteten betydelig fra 2014 til 2016. Lavere etterspørsel etter borerigger har ført til at riggratene har falt markert. Det vil etter hvert gi lavere borekostnader, som igjen kan bidra til at letingen tar seg noe opp igjen mot slutten av prognoseperioden.

Les også

To av ni tror på rentekutt

Les også

– Det blir verre

Les også

– Ikke overrasket over ledighetsfall

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. – Vi er blitt vesentlig fattigere enn vi var

  2. Norges Bank venter fortsatt økt arbeidsledighet

  3. Norges Bank venter høyere oljeinvesteringer i 2019

  4. Nordea mener DU kan dempe norsk nedtur

  5. Disse feltene skal løfte oljebransjen