Finanstilsynet uenig med Norges Bank: Frykter høyere utbytte og svakere banker

Finanstilsynet mener bankene nå må forberede seg på økte utlånstap. Da kan sentralbankens råd om kutt i krisekapitalen føre til høyere utbytteutbetalinger, som igjen vil svekke bankene og forsterke nedturen i økonomien.

 • Camilla Knudsen
Publisert:

Norges Bank kutter ikke bare rentene, men også kravet til hvor mye kapital bankene må ha liggende som sikkerhet for dårlige tider, den såkalt motsykliske kapitalbufferen.

Finanstilsynet mener dette ikke er rette medisin.

«Lavere kapitalkrav kan snarere bidra til at bankenes soliditet svekkes ved at utbytter og annen tilbakeføring av egenkapital blir høyere enn uten reduksjon av kapitalkravet. Det vil i så fall redusere bankenes evne til å bære økte tap», skriver tilsynet.

Les på E24+

Les også: (+) Hva er motsyklisk kapitalbuffer?

Unødvendig

Etter råd fra Norges Bank kutter Finansdepartementet det motsykliske kapitalbufferkravet for banker med halvannet prosentpoeng til 1,0 prosent med umiddelbar virkning.

Grunnen til de er risikoen for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av coronaviruset. Kuttet er ment å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker nedgangen.

«Etter Finanstilsynets vurdering er imidlertid utgangspunktet til norske banker nå ikke slik at et redusert bufferkrav er nødvendig for å sikre kundene kredittilgang og nødvendige betalingsutsettelser», skriver tilsynet i et brev til departementet.

Les på E24+

Les også: (+) Regjeringen bør vise at de tar Finanstilsynets kapital-kritikk på alvor

Høyere utbytter

Tilsynet frykter at lavere kapitalkrav fører til at bankene prioriterer å betale ut overskudd til aksjonærene, noe som vil bidra til svakere soliditet enn ellers.

«I en situasjon der bankene må være forberedt på økte tap, er førstelinjeforsvaret bankenes overskudd. Ved vesentlig resultatsvikt, eller ved utsikter til vesentlig resultatsvikt, er det viktig at overskudd holdes tilbake for å styrke soliditeten», mener tilsynet.

Etter Finanstilsynets vurdering bør kapitalkravet derfor ikke reduseres før det er nødvendig for å motvirke uheldig innstramming av kredittilførselen.

Må tas høyde for alvorlig tilbakeslag

Tilsynet sier videre at utbruddet av koronaviruset og de omfattende smitteverntiltakene har fått alvorlige økonomiske konsekvenser og utløst stor uro i finansmarkedene.

«De økonomiske utsiktene er svært usikre, og det må tas høyde for et alvorlig økonomisk tilbakeslag internasjonalt og i Norge», skriver tilsynet og legger til at mange næringer allerede er hardt rammet.

I denne situasjonen understreker tilsynet viktigheten av at bankene er i stand til å bære betydelige utlånstap som kan oppstå i tiden framover, og samtidig ha god evne til å gi lån og betalingsutsettelser til de som får likviditetsproblemer.

«Manglende tilgang til kreditt kan forsterke krisen».

Første test

Etter at den motsykliske kapitalbufferen ble innført i 2013, har det vært skepsis i banknæringen til om kravene virkelige ville kuttes i en krise.

– Dette blir første testen for motsyklisk kapitalbuffer, at den kan skrus av i en stressituasjon. Utfordringen har vært om en kan stole på at den kan skrus av, for det er jo veldig lett å tenke at man ikke kan redusere kravet til soliditet i et tøft makroøkonomisk klima, sa Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpseth, til E24 for noen dager siden.

Brevet fra tilsynet
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Banks rentemøter
 2. Finanstilsynet
 3. Norges Bank
 4. Bank
 5. Coronaviruset
 6. Finansdepartementet
 7. Sparebanken Vest

Flere artikler

 1. Finanstilsynet ber banker og forsikringsselskap å revurdere utbytte for 2019

 2. Sentralbanksjefen formaner bankeiere til ikke å ta ut høyere utbytter etter kutt i kapitalkrav: – Ha magemål, sier Øystein Olsen

 3. Øker kapitalkravet til bankene

 4. Ottar Ertzeid om norsk rentekutt: – Ikke behov

 5. Finanstilsynet: Coronakrisen kan gi store banktap