Ferske Nav-prognoser: – Ledighetstoppen er nådd

Om to år er det 8.000 færre helt arbeidsledige enn i dag, tror NAV. Men bransjeorganisasjoner frykter fortsatt høy ledighet fremover.

TROR PÅ OPPGANG: Nav-direktør Sigrun Vågeng mener ledighetstoppen ble nådd allerede i våres.
Publisert: Publisert:

I sin nye prognose for arbeidsmarkedet, nedjusterer Nav anslaget for antall arbeidsledige de neste to årene.

– Vi mener ledighetstoppen er nådd, og at vi neste år går inn i en moderat oppgangskonjunktur, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ved utgangen av året tror Nav det er 82.000 registrerte arbeidsledige i Norge. I sin forrige prognose som kom i våres, fryktet de tallet skulle være 92.000.

– Vi ser at vendepunktet kom tidligere enn ventet, sier Vågeng.

– Det skyldes blant annet at det begynner å gå mindre dårlig i oljenæringen. Vi ser færre oppsigelser og færre permitteringer, samtidig som krisen ikke har spredd seg så mye som man kunne frykte, mener hun.

SPESIAL: Én av ti oljejobber har forsvunnet

Færre varsler om oppsigelser

Neste år venter Nav at antallet arbeidsledige skal ligge på 80.000 i gjennomsnitt, 4.000 under gjennomsnittstallet i år. Året etter skal dette tallet ned til 76.000.

Ledighetsraten er ventet å falle fra årets nivå på 3 prosent til 2,7 prosent i 2018.

En fortsatt svak kronekurs, lav rente og høye investeringer i boligmarkedet trekkes frem som noen av de viktigste driverne for denne utviklingen.

– Bygg- og anleggsbransjen går veldig bra som følge av høy boligbygging og nye samferdselsprosjekter. Den svake kronen har dessuten ført til en oppgang i turistnæringen og eksportindustrien, sier Vågeng.

Nav mottar nå færre varsler om oppsigelser og permitteringer enn de gjorde i fjor og gjennom vinteren, og antallet ledige stillinger har økt.

– Det faktum at det har gått mindre dårlig enn forventet, med færre oppsigelser og færre permitteringer, virker positivt inn på andre ting også. Varehandelen har for eksempel holdt seg ganske stabil. Der kunne vi ventet nedgang, legger hun til.

Les også

De mistet jobben i oljebransjen: Her kurses de for å kunne jobbe i svensk bilindustri

Har rustet seg for fortsatt høy ledighet

Selv om det overordnede bildet i Navs prognoser er positivt, regner Nav med at vi vil ha betydelige geografiske forskjeller og næringsvise forskjeller også det neste året.

De venter fortsatt nedgang i oljeinvesteringene i år og også neste år, men ikke like kraftig som i 2015 og 2016, og i 2018 vil de flate ut, anslår Nav.

De venter derfor at sysselsettingen innen utvinning av olje og gass vil fortsette å falle, men at nedgangen vil avta gjennom prognoseperioden.

«Mens fortsatt fall i oljeinvesteringer tilsier flere ledige ingeniører og industriarbeidere
vil økt aktivitet i andre deler av industrien dra i motsatt retning,» skriver Nav.

– BEHOVET ER STORT: Nito-president Trond Markussen sier det fortsatt er mange muligheter for ingeniører.

– Det Nav sier harmonerer godt med det som også Nito får tilbakemeldinger om og ser, sier Nito-president Trond Markussen.

Nito er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med mer enn 80.000 medlemmer.

Ledigheten blant ingeniører er rekordhøy, og Nito har rustet seg for at ledigheten skal fortsette å være høy også fremover.

– Vi har mobilisert våre 20 avdelinger rundt i landet med jobbsøkerkurs og ledighetskafeer, og vi er i tett dialog med Nav og med myndigheter om tiltak og løsninger, forteller Markussen.

– Fortsatt mange muligheter for ingeniører

Nito frykter flere nedbemanninger også i tiden fremover.

Markussen påpeker samtidig det paradoksale: nemlig at det fortsatt er et stort behov for ingeniører.

– Innen bygg og anlegg, helse og IKT og i kommunene trenger de ingeniører, så det handler om raskest mulig å mobilisere de som står ledige inn i en ny jobb, sier han.

– 80 prosent av medlemmene våre sier at med litt faglig påfyll kan de gå inn i andre kompetanseområder. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å se på kompetansen til de som søker og være tydelig på hva som mangler. I mange tilfeller kan litt etterutdanning være en løsning.

Norge har ikke råd til å la ingeniørene gå ledige, mener Markussen:

– Får vi dem i jobb sikrer vi verdiskaping og innovasjon.

– Det finnes fortsatt mange fantastiske muligheter for ingeniører. Selv om det er mange ledige, er behovet stort. Det er viktig at vi formidler det og at ungdommen ikke mister troen på dette yrket, sier han.

– Ingen tegn til at dette er over

I likhet med Nito frykter Tekna at ledigheten skal fortsette å være høy også fremover:

– IKKE SETT SLUTTEN ENNÅ: Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg får stadig nye varsler om nedbemanninger og permitteringer.

– Jeg håper at Nav har rett når de sier at sysselsettingen skal opp, men vi opplever dessverre at vi ikke har sett slutten på den høye ledigheten ennå, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna er Norges største forening for akademikere, med 70.000 medlemmer.

– Vi får fortsatt stadig varsel om nedbemanninger og permitteringer, og selv om takten er noe lavere nå, ser vi foreløpig ingen tegn til at dette er over, sier Randeberg.

Tekna er derfor opptatt av å holde aktiviteten oppe, og er nå spesielt opptatt av langtidsledige med høy utdanning.

– Vi ser en økning innenfor denne gruppen, sier Randeberg.

– Vi oppfordrer til å ta i bruk Nav sin ordning med praksisplasser for å gjøre seg mer attraktiv som arbeidstaker, sier hun.

Tekna oppfordrer også medlemmene til å være mobile.

– Oljenæringen er veldig konjunkturavhengig. Innenfor andre næringer kan det være behov, for eksempel har vi sett at de trenger ingeniører i bedrifter som jobber med infrastruktur, sier hun.

Skjønner ikke ledighetssprik

I Norge er det to mål for arbeidsledighet. I tillegg til Navs statistikk som viser antallet som har registrert seg som ledige hos dem, gjør SSB månedlig en arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Den siste tiden har resultatene spriket voldsomt. Mens Nav-ledigheten siden mai har falt noe, har SSBs ledighetstall skutt i været og ligger nå på det høyeste nivået på 20 år.

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav sier det er naturlig at det er en forskjell, ettersom SSB for eksempel gjerne fanger opp flere unge som ikke har rett til dagpenger.

Han synes imidlertid det er vanskelig å forklare at forskjellen er blitt såpass stor som den er i dag.

Les også

Regjeringen tror ledigheten har nådd toppen

– AKU-ledigheten har økt mer nå enn under finanskrisen. De har dessuten økning i hele landet, mens vi har økning i de oljerelaterte fylkene. Det er forskjeller som er vanskelig å forklare, sier han.

Nav venter at også Aku-ledigheten skal gå ned de neste årene, fra et snitt i år på 4,8 prosent til 4,4 prosent i 2018.

Sørbø mener det er normalt at ungdomsledigheten går noe opp i en nedgangskonjunktur.

– Fallet i sysselsettingen blant ungdom skyldes både at flere studerer og at færre kombinerer studier med jobb. Det er en av de naturlige mekanismene som fungerer i en slik situasjon, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no