SSB spår nedgang i boliglånsrenten

Statistisk Sentralbyrå mener det er rom for «markert konsumvekst de neste årene».

NY BENSIN: SSB spår at boligmarkedet får ny bensin ved at boliglånsrenten går ned.

Publisert:,

Høye oljeinntekter og laver renten legger grunnen for langvarig vekst i norsk økonomi, mener Statistisk Sentralbyrå.

Og noe snarlig økning i rentenivået tror ikke SSB på.

Tvert i mot tror «byrået» boliglånsrentene skal falle fra dagens nivå, før de tar seg opp igjen.

«Boliglånsrenta følger i stor grad pengemarkedsrenta med et tidsetterslep. Ifølge våre beregninger vil det nås en bunn i slutten av neste år, hvor den da ligger om lag 0,25 prosentpoeng lavere enn dagens nivå,» skriver SSB i sin pressemelding om byrået kvartalsvise oppdatering om konjunkturtendensene i Norge og utlandet.

Les også: Sjeføkonom: - Norsk økonomi tilsier 5 prosent rente

Fem prosent i 2015

Men etter 2013 kan rentefesten være slutt, tror SSB.

«Gjennom 2014 og ut 2015 regner vi med at styringsrenta gradvis settes opp, slik at pengemarkedsrenta kommer opp i vel 4 prosent i slutten av 2015. Boliglånsrenta anslås da til å være på i overkant av 5 prosent,» skriver SSB.

En viktig forklaring til at SSB spår fortsatt lave renter er den sterke kronekursen.

Les også: Handelsbanken tror renten holder seg under tre prosent ut 2015

Nordea Markets påpekte i sin siste konjunkturrapport som ble fremlagt tidligere i uken et scenario hvor boliglånsrenten kan gå stikk motsatt vei av hva SSB nå spår.

De viste til at Norges Bank fra og med 2013 har fått en ny oppgave og et nytt virkemiddel. Virkemiddelet er krav om motsyklisk kapitalbuffer.

Les også: - Sigbjørn kan utsette Norges Banks renteoppgang

Hvis de innføres vil rentene lånekundene betaler kunne stige med minst 0,25 prosentpoeng, selv om Norges Bank ikke gjør endringer i styringsrenten.

Euro i 7,20

Byrået spår at eurokursen vil komme ned i 7,20 kroner neste år.

Lave renter og fortsatt god, men dog avtagende, lønnsvekst bidrar til at det ligger an til forbruksvekst i året som kommer, selv om husholdningene samlet sparer omlag ni prosent av disponibel inntekt.

Rom for kjøpefest

«Det vil likevel bli rom for en markert konsumvekst de neste årene. I 2015 vil økende renter bidra til å redusere inntektsveksten, men redusert sparing vil føre til at konsumveksten likevel holder seg høy,» skriver SSB.

Byrået er heller ikke særlig bekymret for noen snarlig sprekk i boligmarkedet.

Lave renter, lav ledighet og høy lønnsvekst fører til fortsatt boligprisoppgang, selv om boligbyggingen har tatt seg kraftig opp.

I gjennomsnitt har prisene hittil i år steget med 7,6 prosent. Med uendrede priser i desember blir veksten fra 2011 7,7 prosent i år.

«Utsikter til relativt lave renter, samt høy inntektsvekst framover, bidrar til at boligprisene trolig fortsetter å øke klart. Likevel vil veksten bli noe lavere enn i de siste årene,» skriver SSB.

Trosser svak verdensøkonomi

Bakgrunnen for at SSB mener det vil gå godt for de fleste husholdningene i Norge i årene som kommer er at landet vårt vil fortsette å trosse meget svake internasjonale konjunkturer.

«Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011. Det er ventet at aktivitetsveksten holder seg ganske høy i lang tid,» skriver SSB.

De svake internasjonale konjunkturene vil imidlertid dempe fastlandsnæringenes investeringer noe.

«Veksten i innenlandsk etterspørsel vil samlet sett øke noe i 2013, men deretter gå litt ned. Dette vil motvirkes av at den internasjonale veksten da trolig tar seg litt opp,» skriver SSB.

Men ledigheten kan stige

Selv om verden ble rammet av finanskrise i 2008, kom norsk arbeidsledighet aldri over 3,7 prosent etter krisen.

De siste par årene er det skapt 100.000 arbeidsplasser i Norge. Men arbeidsledigheten har ikke falt mer enn til 3,1 prosent på grunn av stor arbeidsinnvandring.

Les også: Boligprisene doblet siden 2000

Den høye befolkningsveksten fører til at arbeidsstyrken kommer til å øke mer enn sysselsettingen fremover, tror SSB.

«Arbeidsledigheten kan dermed komme til å stige litt de neste årene,» skriver SSB.

Byrået spår at Norges bruttonasjonalprodukt vil vokse med 3,1 prosent i år. Neste år venter de at veksten synker til 2,8 prosent. I årene 2014 og 2015 ser de for seg en BNP-vekst på 2,8 og 2,4 prosent.

SSBs forrige makroøkonomiske anslag ble lagt frem i begynnelsen av september.

Den gang så SSB for seg at BNP ville vokte med 3,5 prosent i år. Deretter så de for seg at veksten ville falle til 2,2 prosent neste år for deretter å ta seg opp til 2,4 og 2,8 prosent i 2014 og 2015.

DNB Markets tolker SSBs konjunkturrapport som en marginal nedjustering av fremtidsutsiktene for norsk økonomi.

«SSB tegner et noe mindre optimistisk bilde av norsk økonomi enn tidligere: Likevel, aktivitetsveksten vil holde seg høy i lang tid. Anslagene er noe svakere enn Norges Banks anslag fra oktober. Noe lavere forbruksanslag motsvares av høyere investeringer i årene fremover,» skriver DNB Markets i en kort kommentar om SSB-rapporten.

Les også

- Sigbjørn kan utsette Norges Banks renteoppgangSSB: Oppgangen fortsetter i minst fire år til- Det er absolutt ingen kjøpefest på gang