Pønsker ut nye regler for boliglån: «Alle» ber Sanner trosse Finanstilsynet

Skal du og jeg få mindre i boliglån fra nyttår? Og fratas bankene handlingsrom? Her er de nye rådene finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått på bordet etter Finanstilsynets omstridte forslag. Og han lover å snart bestemme seg.

MÅ BESTEMME SEG: Dagens boliglånsforskrift går formelt ut i det kalenderen går over til 2021. Dermed tikker klokken for finansminister Jan Tore Sanner. Her under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.
Publisert: Publisert:

– Innspillene viser at det er bred enighet om at det fortsatt er behov for å regulere bankenes utlånspraksis, men at det er ulike syn på hvordan regelverket bør innrettes, sier Sanner til E24.

Klokken tikker ned til dagens boliglånsforskrift formelt utgår 31. desember. Den vil etter alle solemerker erstattes med en ny. Det store spørsmålet handler om retningen de nye reglene tar:

Vil Sanner nå være låne-festbrems av bekymring for galopperende boligpriser, kjøre stø kurs inn i 2021 – eller kanskje til og med åpne boliglånskranen enda mer?

Finansministeren må snart ta en beslutning. Men han røper ingenting ennå.

– Vi vil treffe en beslutning i god tid før dagens forskrifter går ut, lover han.

Les også

Tror boligprisene trosser smitte-boom: – Frykter ikke mer bensin på bålet

Ba Sanner være låne-brems

Tidligere i høst fikk han klare råd fra Finanstilsynet.

Tilsynet vil ikke at nordmenn skal få ta opp like store boliglån som i dag.

De vil også frata bankene en del av handlingsrommet de har til å gi unntaksvise boliglån til folk som ikke innfrir forskriftskravene. Dette vil gjøre boliglånsreglene mer rigide.

De tre viktigste endringene tilsynet ber om, er:

  • Senket maksgrense for hvor mye du kan låne i banken, fra dagens 5 til 4,5 ganger bruttoinntekten
  • Begrense bankenes mulighet til å fravike boliglånskravene til kun fem prosent av utlånene i hele landet – mot 10 prosent i dag (unntatt i Oslo)
  • Og skrote særkravene for Oslo, som har lavere unntaksgrense på åtte prosent og et høyere egenkapitalkrav på 40 prosent for sekundærboliger

Det er ingen selvfølge at Finansdepartementet følger rådene fra sitt eget tilsyn. Før har de trosset dem.

Og nå har finansministeren også fått mange flere råd å forholde seg til, etter at en bred høringsrunde om tilsynsforslagene er avsluttet.

– Nå jobber vi med å vurdere forslaget og høringsinnspillene som har kommet inn, opplyser Sanner.

Les også

Sparebank tilbyr historisk lav boliglånsrente

Kun én støtter tilsynet

E24 har gjennomgått høringssvarene fra ni toneangivende aktører innen banknæringen, forbrukermyndigheter, eiendom, huseiere og sentralbanken.

Gjennomgangen viser bred motstand mot innstrammingene tilsynet foreslår, også fra Norges Bank. Enkelte advarer om konsekvensene med kraftige ord:

– Skaden vil være relativt større dersom man utløser en korreksjon i en tid hvor norsk økonomi opplever det største tilbakeslaget siden krigen. Boliginvesteringene vil bli sterkt rammet av en boligpriskorreksjon i den sårbare fasen norsk økonomi er inne i, skriver Norges Eiendomsmeglerforbund i sitt høringssvar.

Bare én vil gå Finanstilsynets vei, og det er Forbrukertilsynet.

I sitt høringssvar går de ut mot argumentet fra tilsynets kritikere om at innstrammingene vil utestenge flere fra boligmarkedet. Tvert imot kan innstramminger på kreditt begrense boliglånsveksten, og slik også komme boligkjøpere til gode, mener Forbrukertilsynet.

Les også

Ber om 3,5 millioner for «ulovlig» leilighet

Dette rådes Sanner til å gjøre

E24s «panel» består av Norges Bank, Finans Norge, NHO, Finansforbundet, Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Huseierne, Norges Eiendomsmeglerforbund og NBBL.

Dette er rådene de gir finansministeren om de viktigste punktene i boliglånsforskriften:

MAKSLÅN: I dag er maksgrensen fem ganger bruttoinntekten. Ingen tar til orde for å heve grensen. Finanstilsynets forslag om å senke den til 4,5 ganger inntekten støttes av to: Forbrukertilsynet og NHO. Resten går inn for videreføring.

EGENKAPITAL: I dag kreves 15 prosent av kjøpesummen. Eiendom Norge, Huseierne, Norges Eiendomsmeglerforbund og NBBL tar til orde for et lavere egenkapitalkrav for førstegangskjøpere på 10 prosent. Flere foreslår å kompensere med krav om rentebinding for å gi økt trygghet.

FLEKSIBILITETSKVOTE: Dagens kvote er 8 prosent i Oslo og 10 prosent i resten av landet. Kun Forbrukertilsynet støtter Forbrukertilsynets forslag om innskrenking til fem prosent for hele landet. Resten vil enten holde dagens kvoter uendret, eller innføre 10 prosent overalt.

Enkelte aktører tar også til orde for andre boliglåns-endringer. Under er en oppsummering av hva de ulike aktørene forslår (E24s gjennomgang inkluderer ikke alle forslag):

Finans Norge: Videreføring

Finans Norge går inn for at dagens boliglånsforskrift videreføres uten endringer inntil Norge får en ny finansavtalelov. Banknæringen avviser Finanstilsynets forslag om innskrenking av fleksibilitetskvotene som grunnløst. Om noe, mener de heller at kvoten bør være 10 prosent i hele landet – altså uendret foruten en liten oppmykning i Oslo.

Forbrukerrådet: Videreføring
Går klart imot tilsynets forslag om å både redusere maksimalt låneopptak, og redusere bankenes unntaksmulighet. Mener likevel lånekravene må holdes like strenge som i dag for å «dempe appetitten på kreditt i markedet».

Forbrukertilsynet: Innstramming
Den eneste av de ti aktørene som støtter Finanstilsynets forslag. Mener redusert lånetak fra 5 til 4,5 ganger inntekten vil «kunne bidra til å bremse veksten i husholdningenes gjeldsbelastning». Støtter også halveringen av bankenes fleksibilitetskvote fra 10 til 5 prosent, men er mer skeptisk til å fjerne særkravene for Oslo: Hvis det strengere egenkapitalkravet for sekundærboliger bidrar til å dempe prispress fra investorer, bør man heller vurdere å beholde det, mener Forbrukertilsynet.

Huseierne: Oppmykning
Vil videreføre dagens lånetak, men vil ha fleksibilitetskvote på 10 prosent i hele landet, som for Oslos del vil være en oppmykning. Vil også myke opp det ekstra strenge egenkapitalkravet for sekundærboliger i hovedstaden, og anbefaler «særlige tiltak» for å hjelpe flere med god betjeningsevne inn i boligmarkedet – for eksempel at egenkapitalkravet senkes for dem som binder renten.

Norges Eiendomsmeglerforbund: Oppmykning
Støtter i likhet med Huseierne et nytt hjelpetiltak for førstegangsetablerere med «solid betjeningsevne»: Mindre krav til egenkapital når de er beskyttet mot renteøkning, f.eks. i form av rentebinding. Advarer sterkt mot Finanstilsynets foreslåtte innstramminger.

NHO: Videreføring/innstramming
Uenig i at «risikoen for finansiell ustabilitet har økt i så stor grad at det forsvarer de betydelige innstrammingene i utlånspraksisen som Finanstilsynet foreslår.» Støtter ikke tilsynets forslag om ny unntakskvote på fem prosent. Støtter lavere makstak på lån på 4,5 ganger inntekten såfremt dagens unntakskvote beholdes.

Norges Bank: Videreføring
Sentralbanken mener i motsetning til Finanstilsynet at utviklingen «ikke tilser endringer i kravene til utlånspraksis for boliglån». Vil at dagens boliglånsregler beholdes, men innlemmes i én felles forskrift for utlån, noe Finanstilsynet også har foreslått.

NBBL: Oppmykning
Kaller Finanstilsynets forslag «feil medisin»: Vil at dagens egenkapitalkrav på 15 prosent blir differensiert, og at førstegangskjøpere kun må stille ti prosent. Tar samtidig til orde for at sekundærboligkjøpere må stille 60 prosent egenkapital i pressområder. For vanlige boligkjøpere vil forslagene innebære en oppmykning.

Finansforbundet: Videreføring
Støtter ingen av Finanstilsynets foreslåtte innstramminger, men tar heller ikke til orde for oppmykninger.

Publisert:
Gå til e24.no