Vanskelig å få oversikt? Her er de økonomiske krisetiltakene

Publisert:

Siden coronakrisen for alvor traff Norge har myndighetene kommet med en rekke økonomiske krisetiltak. Her får du oversikten over tiltakene som gjelder personer, foreldre, bedrifter, selvstendig næringsdrivende og studenter.

Denne saken inneholder bare tiltakene som er vedtatt og gjeldende. En rekke andre tiltak er foreslått og under behandling. Saken oppdateres fortløpende.

I tillegg til de nasjonale tiltakene som er med i denne saken, er det også innført flere kommunale og regionale tiltak.

Dagpenger:

 • Forskuttering av dagpenger: Nav kan betale ut dagpenger før søknaden behandles, for at de som har mistet inntekten skal få pengene raskt inn på konto.
 • Utvidet dagpengeperiode: Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå maksperioden på dagpenger, får utvidet denne perioden ut juni. Her kan du lese mer.
 • Personer som er permittert har rett på dagpenger i påsken. Dette har man vanligvis ikke, så her er det gjort et unntak. Her kan du lese mer.
 • Dropper aktivitetskrav: Flere av Navs ytelser etter folketrygden har aktivitetsplikt for mottagerne. Nå blir ytelsene utbetalt også når aktivitetskravene ikke kan følges opp som følge av virusutbruddet. Les mer.
 • AAP forlenges: Stønadsperioden forlenges med seks måneder. Les mer her.

Arbeidstid:

 • Dropper kjernetid: Ansatte i staten har vanligvis en kjernetid, som er avtalefestet mellom partene i staten. Denne går fra klokken 9 til 14.30. Nå er kjernetiden midlertidig droppet for å gjøre arbeidsdagene mer fleksible.
 • Utvider overtidsgrense: Arbeidsgiver for ansatte i samfunnskritiske virksomheter har mulighet til å pålegge overtid på inntil 400 timer i år. Normalt er overtidsgrensen på 300 timer hvert år. Virksomheter kan søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til å utvide denne til 400 overtidstimer.
 • Egenmelding: Arbeidstagere har nå rett til egenmelding i 16 dager.
 • Pensjonert helsepersonell kan jobbe: Pensjonert personell i helsesektoren som har gått av med AFP kan komme tilbake på jobb, uten at pensjonen deres avkortes. Dette gjelder fra og med 17. mars og frem til 1. november.

Permittering:

 • Lønn: Permitterte får full lønn inntil 6G de første 20 dagene. Dette gjelder fra 20. mars.
 • Dagpenger for permitterte og ordinært ledige oppjusteres: Beløpet skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Folketrygdens grunnbeløp (G) er 99.858 kroner. Det vil si at du ikke får dagpenger for det du tjener over 599.148 kroner. Endringen gjelder fra 20. mars.
 • Senker nedre inntektsgrense for rett til dagpenger: Denne senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige. 0,75G tilsvarer 74.893 kroner. Endringen gjelder fra 20. mars.
 • Opphever ventetid: Personer som er permittert slipper å gå tre dager uten inntekt. Dette gjelder også dem som blir oppsagt. Tiltaket gjelder fra og med 20. mars.
 • Justerer krav for å få dagpenger: Kravet til redusert arbeidstid for å få rett til dagpenger er endret fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent. Det betyr at en fulltidsansatt som er permittert to arbeidsdager i uken, får rett til dagpenger. Dette gjelder fra 20. mars.

Bolig:

 • Økt fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften: Denne gir bankene mulighet til å hjelpe kundene sine, og er økt til 20 prosent.
 • Kan gi utsettelse: Bankene har mulighet til å gi utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder på eksisterende lån.
 • Med ett eller to barn som er 12 år eller yngre får foreldre 20 omsorgsdager hver i år. De tre første dagene betaler arbeidsgiver lønn.
 • Med tre barn eller flere som er 12 år eller yngre får foreldre 30 omsorgsdager hver i år. Arbeidsgiver betaler lønn de tre første dagene.
 • Foreldre kan overføre dager med omsorgspenger mellom seg.
 • Antallet «sykt barn-dager» dobles også hos foreldre som allerede har utvidet kvote. Arbeidsgiver betaler de tre første dagene.
 • SFO og barnehage: Foreldre slipper å betale for dette så lenge tilbudet er coronastengt.

Kontantstøtteordningen:

Ordningen skal dekke store deler av bedrifters uunngåelige utgifter, som husleie, regnskapsføring og forsikring. Denne ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai.

Planen har vært at bedrifter skal kunne søke om denne støtten fra fredag 17.april. Fredag morgen opplyser Finansdepartementet imidlertid at de venter på en godkjennelse fra ESA, før de kan åpne portalen.

Ordningen skal forvaltes av Skatteetaten, og det skal være åpenhet rundt hvem som får støtte.

 • Bedrifter som har blitt pålagt å stenge: Disse vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader. Planen er at man skal kunne søke om dette fra 17.april.
 • Bedrifter med inntektsfall: Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.
 • Minstegrensen for å få kompensasjon: Denne er på 5000 kroner. Maksgrensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. Det er vedtatt at det vil settes en høyere maksgrense for konserner, men dette må godkjennes ev ESA før det er gjeldende.
 • Disse omfattes ikke av ordningen: Finansnæringen, el-og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde) og foretakene uten aktivitet eller de som er under konkursbehandling, omfattes ikke. Ordningen gjelder ellers for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.

Avgifter, lån og sykefravær:

 • Egne regler for coronarelatert sykefravær: Arbeidsgivere skal kun betale lønn for de tre første dagene med sykefravær som er relatert til corona.
 • Reduserer antall dager med lønnsplikt: Dagene der arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte er redusert fra 15 dager til 2 dager. Dette gjelder fra og med 20. mars. Arbeidsgivere som har betalt to eller flere dager med lønnsplikt fra denne datoen, slipper flere dager med lønnsplikt.
 • Reduserer antall dager med omsorgspenger: Arbeidsgiver skal nå betale for de tre første dagene med omsorgspenger. Deretter forskutterer arbeidsgiver resten av dagene med omsorgspenger, men dette kan man kreve refundert fra fjerde dag.
 • Arbeidsgiveravgift: Settes ned med fire prosentpoeng i to måneder. Dette utgjør ti milliarder kroner.
 • Utsetter forskuddsskatt: Forfallsfristen er utsatt fra 15. april til 1. september. Naturressurs- og grunnrenteskattepliktige kraftforetak vil ikke kunne utsette innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt.
 • Utsatt frist for skattemelding: Fristen for å lever skattemelding for formues- og inntektsskatt for selskaper er utsatt fra 31.mai til 31.august.
 • Tilbakeføring av selskapsunderskudd i 2020: Bedrifter får midlertidig adgang til å tilbakeføre dette mot beskattet overskudd de to foregående årene.
 • Utsatt og redusert merverdiavgift: Fristen for innbetaling for første termin for merverdiavgift er utsatt fra 14. april til 10. juni. Lav sats settes ned fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april til 31. oktober i år. Den lave satsen gjelder for bransjer i reiselivet og deler av kultur og idrett.
 • Flypassasjeravgiften: Denne blir opphevet for reiser fra 1. januar i år til 31. oktober.
 • Lånegaranti: Staten garanterer for lån som bankene gir ut til disse, for å gi bedriftene lettere tilgang på penger. Det er opp til bankene å vurdere lånesøknadene, og de er også ansvarlige for å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før det innvilges garanterte lån. Ordningen ble åpnet for små og mellomstore bedrifter 27. mars. Fra 2. april gjelder ordningen også større bedrifter med mer enn 250 ansatte. Den foreløpige rammen er på 50 milliarder kroner.
 • Statens obligasjonsfond: Folketrygdfondet kan, innenfor en ramme på 50 milliarder kroner, låne ut penger på markedsmessige vilkår til store selskaper ved å kjøpe selskapsobligasjoner. Folketrygdfondet kan kjøpe obligasjoner i både første- og annenhåndsmarkedet.
 • Kompetanseutvikling: Det er satt av 50 millioner til opplæring internt i bedriftene. Dette for at virksomheter skal kunne bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen om omstille seg, istedenfor å permittere eller si opp ansatte.

Kultur, idrett og frivillighet:

 • Kompensasjonsordning for kulturlivet: Denne utgjør rundt 300 millioner kroner. Ordningen skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltageravgifter, samt merutgifter på grunn av at arrangementer på avlyses eller utsettes.
 • Beholder tilskudd: Kulturen, idretten og frivilligheten beholder tilskuddet de har mottatt.
 • Fremskynder utbetalinger: Utbetalingen av mediestøtte og tilskudd til frivillig sektor er fremskyndet.
 • Egen ordning for kunst og kultur: Kulturrådet etablerer en egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses coronakrisen.
 • Kompensasjonsordning for idrett og frivillighet: Denne utgjør rundt 600 millioner kroner, og skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltageravgifter, samt merutgifter av avlyste eller utsatte arrangementer.
 • Sikret inntekt fra dag 17 etter at inntektene har falt bort: Selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 0,75G (74.893 kroner) får dekket 80 prosent av inntekten under 6G (I underkant av 600.000 kroner). Den månedlige utbetalingen blir dermed på maks 40.000 kroner før skatt. Ytelsen gis fra dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30.mars. Søknadssystemet og utbetalingene fra Nav vil ikke være klart før i mai. Her kan du lese mer.
 • Sykepenger: Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde coronarelaterte sykedag.
 • Coronarelatert sykefravær: Frilansere og selvstendig næringsdrivende får sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde sykedag. Nav trenger ikke å kreve legeerklæring. Les mer her.
 • Omsorgspenger: Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på det samme som ansatte, men har en venteperiode på tre dager fordi de er sin egen arbeidsgiver. Disse må søke om å få utbetalt omsorgspenger fra Nav.
 • Utsetter forskuddsskatt: Forfallsfristen er utsatt fra 15. mars til 1. mai for første termin, og fra 15. mai til 15. juli for annen termin.
 • Utsatt frist for skattemelding: Fristen for å lever skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende er utsatt fra 31.mai til 31.august.
 • Vanlig stipend og lån: Studenter får dette utbetalt dette for resten av semesteret i april. For fulltidsstudenter som også får støtte i juni tilsvarer dette 27.550 kroner.
 • Ekstra lån: De som har mistet arbeidsinntekt på grunn av coronakrisen kan ta opp et ekstra lån på 26.000 kroner gjennom Lånekassen. Av dette beløpet vil 8000 kroner bli omgjort til stipend, som utgjør litt over 30 prosent. For å få dette lånet må man fylle ut en egenerklæring om at man har tapt inntekt på grunn av coronakrisen. Lånekassen vil gjennomføre kontroller for å sjekke at dette faktisk har skjedd. Les mer her.
 • Frist for å søke studiestøtte: Denne er utvidet til 15. april.
 • Praksis: Praksisreglene er endret slik at utdanningsinstitusjonene får større handlingsrom til å tilrettelegge for at flest mulig får gjennomført.
 • Stipend og arbeid: Helsefagstudenter som bidrar i helsevesenet vil ikke miste stipender sitt hvis de tjener for mye.
 • Studenter i utlandet: De studentene som ikke kan være fysisk til stede på studiestedet sitt i utlandet, beholder likevel retten til lån og stipend.
 • Betalingsutsettelse: Man kan nå be om betalingsutsettelse uten at man bruker av dagens kvote på 36 ganger, tilsvarende tre år. Antallet er økt midlertidig etter coronaloven, slik at ingen overføres til Statens innkrevingssentral. Coronaloven gjelder i mars og april. Hvis lovens virkeperiode utvides, blir muligheten til å utsette studielånet forlenget med like mange måneder.
 • Lærlinger: De som blir permittert eller mister plassen sin får en kompensasjon på 100 prosent av lønnen opptil 12.482 kroner i måneden, og 62,4 prosent av lønn over dette opptil 49.929 kroner. Det finnes ikke et eget system for denne ordningen. Man søker dagpenger hos Nav på vanlig måte. Der blir det gjort unntak for krav til minsteinntekt og fra regelen om at man ikke kan kombinere dagpenger og utdanning. Her kan du lese mer om dette.

Noe vi har gått glipp av? Ta kontakt her!

Foto: Krister Sørbø/VG, Audun Braastad, Gorm Kallestad, Stian Lysberg Solum, Thomas Brun, Ole Berg-Rusten/ NTB scanpix

Stor spesial: Slik rammes næringslivet av coronakrisen
Les også

NHO: Corona koster bedriftene syv milliarder i uken

Les også

Søknader om avdragsfrihet på lån fosser inn hos bankene

Les på E24+

(Krever innlogging) De slo til og kjøpte hus midt i coronakrisen

Publisert: