Norsk økonomi falt i februar

Økonomien utvikler seg svakere enn ventet i februar. SSB ser nå tegn på at veksten bremser opp.

DEMPET VEKST: Fastlandsøkonomien ventes å dempe seg betydelig i 2023 sammenlignet med året før.
Publisert:

– Den underliggende veksten i fastlandsøkonomien viser tegn til å bremse opp, sier seksjonssjef i SSB Pål Sletten.

BNP for Fastlands-NorgeBNP for Fastlands-NorgeBruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen. Fastlands-BNP ser bort fra olje- og gass, samt utenriks sjøfart. falt 0,2 prosent i februar, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ventet nullvekst i februar, ifølge Bloomberg, etter et fall på 0,2 prosent i januar. Dette fallet er nå opprevidert til en vekst på 0,1 prosent.

I Norge ser man som regel på utviklingen i fastlands-BNP, som ekskluderer olje- og gassinntekter, for å vurdere tilstanden i økonomien. Inkludert disse næringene falt BNP 0,1 prosent i februar.

BNP-tallene kan ofte svinge en del fra måned til måned, og det blir derfor lagt større vekt på kvartalstallene. Den rullerende tremånedersveksten i fastlands-BNP var 0,3 prosent fra september-november til desember-februar.

Det er bred forventning om at den økonomiske veksten vil dempe seg betydelig i år sammenlignet med i fjor. Årsaken til det er blant annet høy prisvekst, renteoppgang og svakere vekst internasjonalt.

Les på E24+

Sofie og Martin tar ferien i Norge på grunn av svak kronekurs

Matkonsum trakk ned

Forbruket blant privatpersoner steg 1,3 prosent i februar, men er særlig trukket opp av bilkjøp, som har svingt mye grunnet skatteskjerpelser på elbiler.

Veksten i samlet forbruk i februar skyldtes i hovedsak at transportmiddelkonsumet steg hele 19,1 prosent fra det lave nivået måneden før.

Sett bort fra biler, falt forbruket 0,8 prosent i februar. Det var en bred nedgang i varekonsumet, men særlig matkonsumet trakk ned, etter en oppgang i januar.

SSB tror dette skyldes den forhåndsvarslede prisøkningen på mat i februar, som kan ha bidratt til noe forskyving av matvarekonsum fra februar til januar.

Eksporten falt 0,2 prosent, målt i faste priser. Det var særlig eksport av råolje som trakk ned, mens eksporten av tradisjonelle varer økte. Innen tjenesteeksporten var utviklingen tilnærmet flat.

Målt i løpende priser falt imidlertid samlet eksport 1,5 prosent i februar. Både prisene og volumet på samlet eksport falt, men det var hovedsakelig gassprisene som trakk ned.

Samlet import økte 1,9 prosent i februar, målt i faste priser. Økt import av tradisjonelle varer bidro mest til oppgangen og det var spesielt bilimporten som trakk opp.

Her finner du tallene hos SSB
Publisert:

Her kan du lese mer om