Norsk industriundersøkelse: Historisk høy mangel på råstoff og arbeidskraft

Internasjonale flaskehalser og mangel på arbeidskraft i kjølvannet av pandemien rammer også norsk industri. Ressursknappheten er på sitt høyeste siden 2008.

INDUSTRILEDERNE er litt mindre positive i tredje kvartal, men internasjonale flaskehalser og mangel på arbeidskraft bekymrer. Bildet er en illustrasjon, og er hentet fra Linde Gas ved en tidligere anledning.
Publisert:

Konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gir en pekepinn på stemningen blant norske industriledere og gir viktig innsikt i hvordan økonomien utvikler seg.

I tredje kvartal viser barometeret at produksjonsoppgangen fortsetter, men at industrilederne er litt mindre positive. Den samlede konjunkturindikatoren faller til 8,8 fra 11,0 i forrige kvartal.

Samtidig opplyser byrået at en historisk høy andel oppgir at mangel på råstoff og arbeidskraft begrenser produksjonen.

«Det er en økende andel industriledere som melder om at produksjonen i tredje kvartal er blitt begrenset av corona-relaterte forhold som tilgang på arbeidskraft og manglende tilgang på råstoffer og andre innsatsfaktorer», skriver SSB.

Mangel på råstoff og innsatsfaktorer kan blant annet knyttes til logistikkutfordringer på verdensmarkedet og produksjonsbegrensninger på enkelte innsatsfaktorer som importeres.

Indikatoren for ressursknapphet har steget kraftig de siste kvartalene og er nå på det høyeste siden 2008.

Faktorer som begrenser produksjonen.

Færre ser optimistisk på fjerde kvartal

Det generelle synet på utsiktene for fjerde kvartal er klart positivt, men andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er noe lavere enn i forrige undersøkelse.

Industrilederne forventer likevel klar vekst i totalt produksjonsvolum i fjerde kvartal. Det er produsenter av innsatsvarer som er mest optimistiske til årets siste kvartal. Innsatsvarer er råvarer, halvfabrikata eller maskiner som ikke brukes direkte, men som anvendes i produksjon av andre varer.

Det forventes også sysselsettingsvekst det kommende kvartalet. Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet forventes å øke, og det ventes også videre vekst i den samlede ordrebeholdningen.

Gjennomgående ventes det sterkest vekst for produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer. Denne kategorien dekker næringer som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer, samt maskinreparasjon og -installasjon, ofte kalt leverandørindustri.

Forventningene er noe svakere for produsenter av konsumvarer, som gjelder varer som skal forbrukes innen kort tid.

Veksttoppen kan være passert

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov påpeker at undersøkelsen fortsatt viser optimisme, men at vekstsignalene tar seg litt ned. Fallet til 8,8 i tredje kvartal er også fortsatt godt over det historiske snittet.

«Men selve veksttoppen ser ut til å være passert. En historisk høy andel av industrilederne melder nå om at mangel på råstoff begrenser produksjonen», skriver han i en analyse.

Undersøkelsen for tredje kvartal er foretatt i perioden fra 9. september til 20. oktober 2021.

Saken hos SSB finner du her
Publisert: