Straks kommer rentedommen

Rykker neste renteøkning nærmere i dag?

RENTEMØTE: Klokken 10 presenterer visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad rentebeslutning fra sentralbankens hovedstyre.
  • Even Landre
Publisert:

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Det er klart etter sentralbankens møte torsdag.

– Konsumprisveksten har vært høyere enn ventet. Samtidig har kronen svekket seg. På den andre siden har veksten i norsk økonomi vært lavere enn tidligere antatt. Derfor holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Sentralbanken påpeker at styringsrenten er lav fordi rentene ute er svært lave, og fordi det lenge har vært utsikter til fortsatt lav prisvekst.

Samtidig viser sentralbanken til at det er stor forskjell mellom styringsrenten og rentene ut til publikum.

Som ventet har Norges Bank tatt hensyn til at utsiktene her hjemme for produksjon og sysselsetting er litt svekket, men kapasitetsutnyttingen ventes fortsatt å holde seg nær et normalt nivå fremover.

Det er utsikter til at prisveksten vil være i underkant av 2,5 prosent også de neste årene.

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren neste år, og at den deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå, sier visesentralbanksjefen.

Hovedstyret i Norges Bank varsler i dag at styringsrenten bør ligge i intervallet 1–2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 5. desember.

Les også: Renteøkningen rykker nærmere

Var ventet
Selve rentebeslutningen er imidlertid det punktet det er knyttet minst spenning til. «Alle» ventet uendret.

Langt mer interessant er det som kommer frem i en fersk utgave av pengepolitisk rapport og ikke minst sentralbankens nye renteprognose.

Spesielt inflasjonen har de siste månedene steget mye mer enn det Norges Bank hadde sett for seg, og det har fått mange økonomer til å ta til orde for at sentralbanken nå må oppjustere den såkalte rentebanen.

- Forutsetningen sist var at inflasjonen gradvis steg til 2 prosent i løpet av 2017. De siste overraskende høye inflasjonstallene viser at vi allerede er langt over og på 2,5 prosent nå. Med et inflasjonsmål og lav inflasjon som tungtveiende argument tidligere for å holde et kriselavt rentenivå, så har de et forklaringsproblem hvis de ikke følger opp dette i rentesettingen nå, sa Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til E24 tidligere denne uken.

Norges Bank skal styre renten etter det såkalte inflasjonsmålet på 2,5 prosent.

Nordea Markets senioranalytiker Katrine Boye har sagt til E24 at dette rentemøtet må være «det mest spennende siden finanskrisen».

En av de tingene ekspertene derfor vil følge mest med på, er når Norges Bank ser for seg at de vil heve renten, det vil si hva de gjør med rentebanen.

På den ene siden peker svakere kronekurs og høye inflasjonstall i retning av at renten skal opp.

I motsatt retning trekker tegn til noe svakere vekst i norsk økonomi. Det viser både noe svakere BNP-vekst samt tilbakemeldinger fra Norges Banks Regionalt Nettverk som måler temperaturen ute i bedriftene.

Motsyklisk kapitalbuffer
En annen ting er hva sentralbanken vil si om den motsykliske kapitalbufferen. Norges Bank har blitt bedt om å komme med en anbefaling om hvor mye norske banker må ha i buffer, hvis det skulle oppstå en ny finanskrise og/eller boligkrise.

Styringsrenten i dag er forøvrig på 1,5 prosent.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Norges Bank holderrenten uendret

  2. Fullt sprik i renterådet

  3. Tror Qvigstad på 2,5, går renten opp

  4. Endrer ikke på styringsrenten

  5. Rører ikke den rekordlave renten