Norges Bank får ansvaret for kapitalkrav til bankene

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om kravet til motsyklisk kapitalbuffer siden 2013. Nå skal sentralbanken ta beslutningen selv.

Norske banker må ha penger liggende, en motsyklisk kapitalbuffer, til dårlige tider.
Publisert:

Motsyklisk kapitalbuffer er et krav til norske banker om å ha penger liggende til bruk i tøffe tider, og skal gjøre bankene mer robuste overfor utlånstap.

– Banken har siden 2013 gitt råd om hvor stor motsyklisk kapitalbuffer bankene skal holde. Beslutningsgrunnlaget og rådene har vært gode, og har vært fulgt. Tiden er nå inne for å delegere beslutningsmyndigheten til Norges Bank, sier finansminister Jan Tore Sanner i en uttalelse.

– Omorganiseringen av banken etter den nye sentralbankloven, med en egen fagkomite for pengepolitikk og finansiell stabilitet, har også styrket bankens beslutningskompetanse på dette fagfeltet.

Beslutningen trer i kraft fra 10. september.

I tillegg skal Norges Bank regelmessig gi råd til Finansdepartementet om bankenes systemrisikobuffer, som skal vurderes minst annethvert år.

Systemrisikobufferen er ett av flere kapitalkrav til bankene, i tillegg til bevaringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer.

Det har siden 2013 vært krav om at norske banker skal holde en systemrisikobuffer, og denne er på 4,5 prosent fra utgangen av 2020. Bakgrunnen for kravet er er strukturelle sårbarheter i økonomien og finanssystemet.

Skal vurdere Finanstilsynet

Samme dag melder regjeringen at de har satt ned et utvalg som skal gå igjennom og vurdere finanstilsynsloven og virksomheten til Finanstilsynet.

Oppdraget går ut på å foreslå en ny finanstilsynslov.

Departementet skriver at loven skal «reflektere utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet,» og gi «gode rammer for Finanstilsynets virksomhet også fremover.»

– Finanstilsynet har en meget viktig oppgave som tilsynsorgan på finansmarkedsområdet, og bidrar med sitt arbeid til å fremme finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Det er viktig at rammene for dette arbeidet er godt tilpasset utviklingen fremover, sier finansminister Sanner.

Publisert: