Norges Banks utlånsundersøkelse: Økt etterspørsel etter fastrentelån

Husholdningenes etterspørsel etter fastrentelån økte noe i første kvartal. Bankene venter at låneetterspørselen fra husholdningene øker litt også i neste kvartal.

KVARTALSVISE TALL: Norges Banks utlånsundersøkelse bidrar til å belyse endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt, for husholdninger og bedrifter. Her sentralbanksjef Øystein Olsen ved en tidligere anledning.
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Mens husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var uendret i første kvartal, økte etterspørselen etter fastrentelån, viser Norges Banks utlånsundersøkelse.

Det var motsatt av hva bankene ventet i fjerde kvartal 2017, nemlig litt svakere etterspørsel etter boliglån.

Nå venter bankene en liten økning i samlet låneetterspørsel fremover. De venter at etterspørselen etter fastrentelån vil øke ytterligere i andre kvartal.

– På vei inn i et annet renteklima

Økningen i fastrentelån henger sammen med en varslet renteheving, mener analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Det at husholdningene i økende grad etterspør fastrentelån er litt i tråd med det bildet vi ser internasjonalt. Vi har egentlig ikke noen tradisjon for dette her hjemme, men nå er vi på vei inn i et annet renteklima, og det ser ut til å være noe folk har fått med seg, sier han.

Bernhardsen forklarer at flere sentralbanker nå setter opp renten, i tillegg til at Norges Bank også signaliserer at en renteheving er nært forestående.

– Dessuten ser vi at Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, reverserer de kvantitative lettelsene, og at også Den europeiske sentralbanken tråkker på bremsen. Denne normaliseringen fra sentralbankene driver frem en nytt renteklima, sier han.

Bernhardsen legger til at forventningene om økt låneetterspørsel fremover henger sammen med at det går litt bedre i boligmarkedet.

Fra boligbrems til ny prisoppgang

Undersøkelsen har de siste kvartalene ikke vist vesentlige endringer hverken i bankenes utlånspraksis eller i utlånsetterspørselen fra bedrifter eller husholdninger.

Tidligere har bankene strammet noe inn på utlån, i kjølvannet av innstrammingene i boliglånsforskriften i januar i fjor.

Les også

Boligprisene i Norge steg med 1,1 prosent i februar 2018

De strengere reglene for boliglån har vært pekt ut som en av årsakene til at boligmarkedet har kjølnet.

Fallet i boligprisene startet våren 2017, og siden toppen har prisene falt med over 11 prosent i det tidligere brennhete Oslo-markedet.

De siste månedene har imidlertid boligmarkedet flatet ut og viser tendenser til bedring igjen.

Nå er det knyttet spenning til om boliglånsforskriften, når den utløper i juni, vil bli videreført, og om den i så fall vil bli noe justert.

Små endringer

Kredittpraksisen og lånebetingelsene overfor husholdningene var uendret i kvartalet som gikk. Bankenes utlånsmarginer falt, som følge av noe sterkere konkurranse, og bankene venter at utlånsmarginen kan falle litt også neste kvartal. Også utlånsrenten falt noe, men den ventes ikke å falle videre.

Etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var uendret i første kvartal, og bankene venter heller ingen endringer fremover.

Dette er utlånsundersøkelsen

Norges Banks utlånsundersøkelse bidrar til å belyse endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt, for husholdninger og bedrifter.

I tillegg spørres det om endringer i bankenes lånebetingelser overfor husholdninger og bedrifter.

Bankene blir bedt om å vurdere siste kvartal sammenlignet med foregående kvartal. De blir også bedt om å vurdere forventet utvikling neste kvartal sammenlignet med siste.

De ti største bankene i det norske markedet deltar i undersøkelsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank

Flere artikler

  1. Ingen utslag tross renteheving: Etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i fjerde kvartal

  2. Etterspørsel etter boliglån økte i andre kvartal

  3. Fersk undersøkelse: Etterspørselen etter fastrentelån øker

  4. Bankene venter økt etterspørsel etter fastrentelån før rentehopp

  5. Nordmenn vil låne mer