Statsråder uenige om E6-kryss ved Gaula

Miljøminister Tine Sundtoft (H) forsøker å hindre bygging av et arealkrevende E6-kryss som ble anbefalt av Landbruksdepartementet kort tid etter at Sylvi Listhaug (Frp) ble landbruksminister.

UENIG MED REGJERINGSKOLLEGAEN: Miljøminister Tine Sundhoft (H) vil ikke gå med på å nedprioritere det vernede vassdraget i Gaula for å bygge E6-krysset.
Publisert: Publisert:

Denne omstridte saken handler om planene for nye E6 ved Lundamo i Melhus kommune i Sør-Trøndelag. Veiplanen omfatter nedbygging av cirka 40 dekar god matjord og bygging av en ny bru som berører viktige gyteområder i Gaula, en elv med status som vernet vassdrag og nasjonalt laksevassdrag.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft skrev like før jul et brev der hun støtter innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mot dette prosjektet. Miljødirektoratet har tidligere tatt samme standpunkt.

Store naturverdier

Brevet fra statsråd Tine Sundtoft er adressert til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), som etter regjeringsskiftet har fått ansvaret for å avgjøre denne type omstridte reguleringssaker.

«Gaula har fått status som vernet vassdrag på grunn av at store naturverdier og viktige friluftsinteresser er knyttet til vassdraget», skriver Sundtoft. Hun peker på at Stortinget har vernet vassdraget mot kraftutbygging og samtidig gitt en generell henstilling om å unngå andre tiltak som reduserer verneverdien.

Sundtoft viser også til uttalelsen fra Miljødirektoratet, som har lagt vekt på at naturmiljøet langs Gaula «gjennom mange år er blitt belastet med omfattende tyngre tekniske inngrep». Direktoratet mener at de planlagte tekniske inngrepene medfører en økt samlet belastning på nasjonalt og regionalt viktig naturmangfold, skriver Sundtoft.

Frp-politikk

Landbruksdepartementet uttalte seg om denne saken første gang i mars i fjor og gikk da imot dette veiprosjektet, som med veikryss og ny bru vil knytte tettstedet Lundamo til den planlagte nye E6 på vestsiden av Gaula.

Men kort tid etter regjeringsskiftet i fjor høst, ba Landbruksdepartementet – nå under Sylvi Listhaugs ledelse – om å få avgi ny uttalelse om saken. Den 20. november kom departementet med følgende nye konklusjon:

«Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling begrunnet i vern av dyrket mark ikke tas til følge. Vi har etter en ny vurdering av saken kommet til at kommunens ønske om samferdselstiltak og utviklingsretninger må veie tyngst i denne saken».

Melhus kommune vil ha dette krysset for at tettstedet Lundamo skal bli direkte knyttet til nye E6, istedenfor atkomst via nåværende E6 og et planlagt veikryss ved Ler, cirka 7 kilometer lenger nord i kommunen.

Publisert: