Rett fra Kongen i statsråd: – God nyhet for landets kvinner og unge

– I landets kommuner og fylkeskommuner jobber 91 prosent av pleiemedarbeidere og 74 prosent av hjelpepleiere i deltidsstillinger, advarer arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Hun kommer rett fra Kongen i statsråd, med forslag hun mener kan gjøre noe med det.

VASK: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier forslagene regjeringen fremmer i dag er en viktig del av storrengjøringen sjefen hennes, statsminister Jonas Gahr Støre har tatt til orde for.
Publisert:

Regjeringen fremmer i dag for Stortinget en rekke forslag som skal skjerpe reglene for innleie og som skal gi folk som vil ha heltidsstilling bedre muligheter til å forlate deltidslivet.

– Dette er en meget god nyhet for landet kvinner og ikke minst de unge, som nå kan søke seg mot fagutdanning, vel vitende om at det er faste stillinger og trygge jobber til dem, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til VG.

Her er det viktigste lovforslagene når det gjelder heltid:

  • Hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid.
  • I fremtiden må arbeidsgiver dokumentere at det er behov for deltidsansettelse og det skal drøftes med tillitsvalgte.
  • Lovforslaget legger opp til at deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren leier inn nye arbeidstagere.
  • Deltidsansatte skal få fortrinnsrett til ekstravakter.

Persen sier det har fått utvikle seg en deltidskultur som må fjernes.

– Ufrivillig deltid og manglende heltidskultur er et stort problem deler av offentlig og privat sektor og det rammer spesielt kvinner.

NHO sure - LO fornøyde

NHO er ikke fornøyd med de nye reglene.

– Med innstrammingene i innleieregelverket fratar regjeringen bedriftene, og mange arbeidstakere, helt nødvendig fleksibilitet. Forslaget vil i praksis ramme verdiskapingen i hele Norge, sier NHO-direktør Nina Melsom.

– De nye reglene vil gjøre det ekstremt vanskelig, særlig for små- og mellomstore bedrifter over hele landet, å drive i mange bransjer. Det er allerede et skrikende behov for arbeidskraft i norske bedrifter og disse innstramningene gjør vondt verre, fortsetter hun.

Melsom mener man vil ende opp med at flere blir midlertidig ansatte i bedriftene, og vil stå uten arbeid når en arbeidsperiode er over.

– Dette i stedet for at de har faste jobber hos seriøse bemanningsbedrifter som vil sørge for nye oppdrag hos andre bedrifter med arbeidskraftbehov.

LO jubler derimot over regjeringens planer.

– Dette er «jæklig bra», for å si det rett ut. Regjeringen leverer nå på løftene om å rydde opp i norsk arbeidsliv. Forslaget vil bidra til flere faste trygge jobber og mindre innleie, sier nestleder Steinar Krogstad i LO.

Krogstad mener det er høyst nødvendig med en skjerping av regelverket for innleie fra bemanningsforetak.

– Vi støtter helhjertet opp om innstramming av innleieregelverket, som er helt nødvendig for å stanse løsarbeidertilstandene i det norske arbeidslivet.

– 91 prosent deltid

I privat sektor viser statsråden til at i varehandelen har mer enn hver tredje ansatt deltidsstilling, i hotell og restaurant gjelder dette omtrent halvparten.

– I offentlig sektor er det også en ukultur som må snus: Blant pleiemedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner jobber 91 prosent i deltidsstillinger, og blant hjelpepleiere er det 74 prosent som jobber deltid.

– En del ønsker å jobbe deltid?

– Ja, det er først og fremst ufrivillig deltid vi skal gjøre noe med, og det vil være mulig å jobbe deltid. Men kampen for heltid er ikke bare et privat spørsmål. Deltid kan være negativt for arbeidsmiljøet og for kvaliteten på tjenestene. Og så trenger vi som samfunn at flere jobber.

– Hovedregelen er vel de fleste enige i, men du risikerer at arbeidsgivere fortsatt kan sno seg unna og finne andre veier fordi de mener deltid gir dem større fleksibilitet og lavere kostnader?

– Dette kommer ikke til å løse alt, men det slås nå ettertrykkelig fast at normen og hovedregelen i norsk arbeidsliv er faste hele stillinger. Behov for deltid skal dokumenteres og drøftes med tillitsvalgte.

– FUNDAMENTAL: Persen mener det de foreslår «er en fundamental endring av styrkeforholdene på arbeidsplassene».

De nye innleie-endringene

De andre lovendringsforslagene dreier seg om innleie.

Et hovedgrep i lovproposisjonen er en generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».

– Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstager, hvor arbeidstagere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag, sier arbeidsministeren.

– Hvis arbeidsgiveren fortsatt i stor grad skal avgjøre om arbeidet er av midlertidig karakter, da er det ikke sikkert effekten av denne omleggingen blir så stor?

– Det vi foreslår er en fundamental endring av styrkeforholdene på arbeidsplassene. Vi strammer inn den generelle adgangen til innleie. Bruk av innleie skal i hovedsak avgrenses til vikar-tilfeller.

– Innfører godkjenningsordning

Hun sier innleie fra bemanningsforetak skal forbeholdes til tilfeller der virksomheter som er bundet av tariffavtaler på høyt nivå har inngått lokale avtaler om innleie.

Hun sier de åpner for avgrenset unntaksadgang på enkelte områder.

– Vi gir en forskriftshjemmel som blant annet åpner for å gi noen særregler om tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten.

Hun sier de også foreslår en godkjenningsordning:

– Bemanningsforetak må i dag være registrert hos Arbeidstilsynet. Vi foreslår heller en godkjenningsordning hvor det stilles utvidede krav til dokumentasjon for utleie av arbeidskraft.

Regjeringen har også hatt et forslag på høring om forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

– Det skal vi unngå

Hun sier departementet vil fastsette forskrift med virkning fra 2023.

– Hvorfor forbud mot innleie her, men ikke andre steder eller bransjer?

– Fordi det er mer utstrakt bruk av innleie der, hvor innleie er en generell bemanningsstrategi. Det skal vi unngå.

– I Trøndelag opplever entreprenører at de allerede har begynt å miste ansatte til Østlandet, fordi bedrifter her mangler folk og gir bedre betingelser?

– Det blir ikke færre folk selv om man ikke kan bruke bemanningsbyrå. Poenget er at selskaper som tidligere har leid inn, nå må ansette folk. Det er mangel på fagfolk i byggebransjen og når vi styrker den organiserte delen av arbeidslivet, vil gjøre det mer attraktivt for unge mennesker i dag å få seg fast jobb.

Publisert: