BLE ANSATT TIL SLUTT: Nicolai Tangen skal lede NBIM.

Vår felles formue må forvaltes ansvarlig

Første september overtok Nicolai Tangen ansvaret for Oljefondet. Norsk sivilsamfunn har klare forventninger til hvordan fondet skal styrke ansvarligheten, her er noen av våre forslag:

  • Kathrine Sund-Henriksen, Anja Bakken Riise, John Peder Egenæs, Sigrid Klæboe Jacobsen, Embla Regine Mathisen, Aurora Nereid, Bente Marie Bakke
    Henholdsvis daglig leder Forum for utvikling og miljø, leder Framtiden i Våre Hender, generalsekretær Amnesty International Norge, daglig leder Tax Justice Network Norge, leder Changemaker, daglig leder Fellesrådet for Afrika, nestleder Besteforeldrenes klimaaksjon.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Det er et kritisk tidspunkt i Oljefondets historie. Det skal navigere både en økonomisk krise og en klimakrise. Samtidig står fondet ved et etisk veiskille; det regjeringsnedsatte Etikkutvalget leverte før sommeren et forslag til et nytt etisk rammeverk som kan føre til store endringer, og som vil styrke fondets ansvarlighetsarbeid dersom det vedtas av Stortinget.

Den nye oljefondsjefen får ansvar for å forvalte et fond på vegne av 5,3 millioner mennesker i Norge, innenfor rammer satt av Stortinget.

Forvalteransvaret handler ikke bare om å tjene mest mulig penger, men å gjøre det på en måte som fondets eiere ser på som etisk forsvarlig. Da kan ikke selskaper kun vurderes etter kortsiktig avkastning, men også etter i hvor stor grad de tar menneskerettigheter og miljø på alvor. Det er et stort ansvar Tangen har tatt på seg, og vi vil her peke på noen av områdene som vil være spesielt viktig å styrke de neste årene.

Vi forventer en tydeligere holdning til skatteparadis og skatteflukt fra Oljefondet i tiden fremover. Det er bred enighet på stortinget om at Norge og Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter av fondet, skal ha en offensiv holdning til skatteflukt. Det viktigste er at det må få konsekvenser dersom selskaper legger til rette for eller tas for skatteunndragelse. Derfor er det bra at Etikkutvalget for Oljefondet har foreslått at økonomisk kriminalitet skal kunne føre til uttrekk, men NBIM kan også aktivt bruke forventningsdokumentet og gå i dialog med etikkrådet dersom selskaper ikke endrer adferd.

Dersom Stortinget vedtar forslaget fra etikkutvalget bør NBIM også oppdatere forventningsdokumentet om skatt og åpenhet, så det blir klart for selskapene at skatteunndragelse kan føre til nedsalg eller uttrekk. Åpenhet om eierskap, land-for-land rapportering og selskapsstruktur bør være en sentral del av Oljefondets selskapsdialog og vektlegges i en investeringsbeslutning. Det bør lyse en varsellampe hvis selskap skårer dårlig på åpenhet.

Fikk du med deg denne? Tangen overrasket igjen og gir fra seg livsverket sitt. Det er sånt som bygger tillit

Kampen mot klimaendringene har aldri vært mer prekær, og må tas på alvor også av investorer og forvaltere. Vi forventer at Oljefondet i større grad bruker sitt eierskap til å legge press på selskapenes arbeid med å kutte utslipp raskt. Vi er også spente på arbeidet med å bygge opp en portefølje på unotert fornybar infrastruktur, og forventer tett oppfølging og åpenhet fra fondet om dette arbeidet. Finansbransjen er i rask endring på klimafeltet og Oljefondet bør, slik flere andre investorer allerede er i gang med, jobbe for å justere porteføljen slik at den er i tråd med klimamålene i Paris-avtalen.

Oljefondet står overfor store menneskerettslige utfordringer. Fondet har vokst kraftig de siste årene, ikke bare i størrelse, men også i antall selskaper og land det opererer i. I dag investerer Oljefondet i land hvor menneskerettighetene er under kraftig press. I flere tilfeller risikerer fondet at investeringene går på tvers av menneskerettighetene. Hvordan håndterer Oljefondet investeringer i overvåkningsselskaper i land som driver systematisk overvåkning av folket, eller i et land som systematisk undertrykker kvinner?

Dette er spørsmål som regjeringen og Stortinget skal diskutere i året som kommer. Nye etiske rammer for Oljefondet skal på plass i løpet av 2021, og Oljefondet står dermed ved et etisk veiskille. Dette vil kreve at Oljefondets ledelse er åpen og tydelig når det kommer til utfordringene fondet står i.

Oljefondets størrelse og anerkjennelse gir det en enorm innflytelse i det globale finansmarkedet. Denne innflytelsen må brukes til å påvirke selskaper og heve den etiske minstestandarden blant investorer.

Fra Sting-konsert til Stortinget, dette er Tangen-saken (+)

NBIM har hatt en progressiv posisjon som en ansvarlig forvalter, men stadig flere investorer innser at langsiktig avkastning kun kan oppnås om man satser på selskaper som tar klima og menneskerettigheter på alvor. Skal fondet fortsette å være en ledestjerne på ansvarlighet må investeringsverktøyene utvikles videre. Et helt konkret grep Tangen kan ta er å ta til ordet for å utvikle fondets arbeid med forhåndsfiltrering av selskaper. Dette vil kunne skape positive insentiver for selskaper til å ta ansvarlighet på alvor, samtidig som det bidrar til risikoreduksjon for fondet.

Vi i sivilsamfunnet anerkjenner at Oljefondets arbeid med ansvarlig forvaltning og åpenhet har utviklet seg i positiv retning de siste årene. Samtidig er det fremdeles store hull i arbeidet med etikk og ansvarlighet. De må tettes for at Oljefondet skal bli en reelt ansvarlig investor. Fondet står overfor flere tunge etiske utfordringer som krever mye av en leder. Vi skal være både vaktbikkje og konstruktiv bidragsyter. Vi gleder oss til en god blanding av tøffe konfrontasjoner og god dialog.

Publisert: