Dette er handlingsregelen

Handlingsregelen skal gi kommende generasjoner nytte av oljepengene. Men hva er detaljene?

HANDLINGSREGELEN BLIR FØDT: Det er 2001 – og daværende finansminister Jens Stoltenberg (Ap) la fram forslaget for en ny uttaksregel. Her presenterer den tidligere statsministeren salderingsproposjon av statsbudsjettet på en pressekonferanse samme år.

Foto: Knut Falch NTB scanpix
 • Ida Bing
Publisert: Publisert:

Handlingsregelen er et selvbestemt tak på hvor stor andel av Oljefondet regjeringen kan bruke hvert år.

Statens inntekter fra oljevirksomheten går direkte inn i Statens Pensjonsfond Utland (SPU), «Oljefondet».

Pengebruken skal tilpasses konjunktursvingningene i økonomien, som enkelt kan forklares med at staten skal bruke mer enn fire prosent når økonomien går dårligere, og mindre enn fire prosent når økonomien går bra.

Med andre ord vil handlingsregelen fungere motsyklisk.

Les også

Kommentar Per Valebrokk: «Godt forslag, underlig timing»

Hvert år overføres en sum fra Oljefondet til statskassen til bruk over statsbudsjettet.

Det er størrelsen på denne overføringen som er styrt av handlingsregelen, og den sier følgende: De årlige uttakene fra SPU skal ikke overstige den forventede realavkastningen fra SPU, som har vært anslått til 4 prosent av fondets verdi.

Begrepet «handlingsregel» kommer direkte fra definisjonen av handlingsrommet de statlige myndigheter har fått til å posisjonere oljeinntekter inn i norsk økonomi, avhengig av konjunkturene.

Bakgrunnen for innføringen

Les også

Ap om U-sving for handlingsregelen: Ser ikke rart ut

Regelen ble innført av Jens Stoltenbergs første regjering i 2001.

Bakgrunnen for handlingsregelen har vært begrunnet med at bruken av oljeinntektene må skje på en disiplinert måte, som bevarer Norges økonomiske posisjon.

Uttaksregelen går ut på at statsbudsjettet kan ha et underskudd i størrelsesorden 4 prosent av kapitalen i SPU, ved inngangen til budsjettåret, når inntektene fra oljevirksomheten blir holdt utenfor.

Anslaget på 4 prosent avkastning har imidlertid vært svært omstridt – og i dag har altså regjeringen bestemt at den skal senkes ned til tre.

På grunn av den store veksten i den statlige oljeformuen, har sentralbanksjefen tidligere tatt til orde for nettopp dette.

Grensen på 3 prosent er mer tålelig for økonomien og i tråd med hva som er realistisk fremtidig avkastning i dag, mener mange økonomer. IMF mener målet bør ligge på omtrent dagens nivå, som er på 2,8 prosent.

Les også

Regjeringen endrer handlingsregelen

Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene. Også Norges Bank anslår en avkastning på under 3 prosent fremover.

Regjeringen foreslår nå at det fra nå av legges til grunn en forventet realavkastning av fondet på 3 prosent, mot tidligere 4 prosent.

Dette tallet har en sentral plass i retningslinjene for finanspolitikken, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Les også

Regjeringen øker oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent

Balanse

Handlingsregelen innebærer at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som tilsvarer den årlige avkastningen man ved inngangen av året kan regne med å få fra SPU.

Dermed skal de tidligere fire prosentene av fondskapitalen brukes for å skape balanse i statsbudsjettet – nå det endrede 3 prosent.

De varierende innbetalingene fra oljevirksomheten overføres i sin helhet til utenlandsdelen av Pensjonsfondet, mens uttaket bestemmes av handlingsregelen. På denne måten skjermes statsbudsjettet og fastlandsøkonomien fra kortsiktige svingninger i oljeprisen. Retningslinjene understreker at hensynet til en stabil økonomisk utvikling skal tillegges betydelig vekt i utformingen av budsjettpolitikken, heter det fra Regjeringens sider om «Bruk av oljepenger».

Handlingsregelen innebærer at fondskapitalen ikke kan tappes over tid, siden det kun er den forventede realavkastningen som skal brukes.

Kilder: Stortingsmelding nr 29 (2002–2001) Retningslinjer for bruk av oljepenger
Snl: Olav Garvik

Les også

Ap om U-sving for handlingsregelen: Ser ikke rart ut

Les også

– Morsomt

Les også

Regjeringen endrer handlingsregelen

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Økonomi
 3. Jens Stoltenberg
 4. Politikk
 5. Handlingsregelen

Flere artikler

 1. Regjeringen om oljepengebruken: – Vi er inne i en ny fase

 2. Regjeringen advarer: Fremtidige generasjoner må betale for økt oljepengebruk

 3. Regjeringen endrer handlingsregelen

 4. Annonsørinnhold

 5. Siv sparer mindre enn ventet i Oljefondet

 6. Godt tegn for statsfinansene: Tapper mindre fra Oljefondet