Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet på 1-2-3

Fortapt i statsbudsjett-jungelen? Her er oversikten over dagens viktigste budsjettnyheter.

 • David Bach
 • Marius Lorentzen
 • Ole Martin Skaug
 • Martin Hagh Høgseth
 • Tyra Kristiansen Stave
Publisert:

Norge er inne i en god periode, mener regjeringen. De legger til grunn et anslag om at norsk økonomi vil vokse med 2,5 prosent neste år. Det er litt lavere enn anslaget om årets vekst på 2,7 prosent.

Samtidig venter de at den historisk lave arbeidsledigheten vil falle ytterligere neste år fra 2,2 til 2,1 prosent (registret ledighet).

– Men det er ingen selvfølge at det er slik, sa finansminister Siv Jensen om den lave arbeidsledigheten, da hun holdt finanstalen i Stortinget mandag formiddag.

– Vi må gjennomføre reformer som gir oss mer velferd for mindre penger, og vi må få flere til å delta. For det er nemlig ikke noe alternativ å øke skattenivået slik noen tar til orde for, sa finansministeren.

Her er de viktigste tallene og endringene i statsbudsjettet for 2019:

Slik blir oljepengebruken

Regjeringen foreslår en justert oljepengebruk på 243,6 milliarder kroner neste år, noe som er 2,6 milliarder kroner mindre enn i år (2020-kroner, målt etter det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet).

Oljepengebruken tilsvarer 2,6 prosent av den estimerte verdien av Oljefondet, noe som er ned fra 2,9 prosent i år.

Regjeringen legger nå til grunn en oljepris på 476 kroner fatet for 2020 og 474 kroner fatet i 2021.

Budsjettimpulsen faller fra 0,5 prosent i år til −0,2 prosent neste år, noe som betyr at regjeringen går fra å gi litt gass i norsk økonomi til å bremse litt.

Impulsen måler oljepengebruken opp mot den økonomiske veksten i fastlandsøkonomien i Norge, så et negativt tall betyr at regjeringen ikke øker pengebruken i takt med veksten i økonomien. Statsbudsjettet utgjør derfor en litt mindre andel av norsk økonomi.

Les også

Regjeringen om oljepengebruken: – Vi er inne i en ny fase

Kongefamilien, NRK og netthandel

Legger om NRK-finansieringen: Regjeringen varsler at kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020, for så å finansiere NRK gjennom skatt.

350-kronersgrensen fjernes: Regjeringen velger å kutte 350-kronersgrensen for netthandel fra utlandet. Regjeringen legger nå opp til at det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning av betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere. Dette skal innføres i EU fra 2021.

Skattefunn-ordningen styrkes: Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen som skal stimulere næringslivet til å investere enda mer i forskning og utvikling (FoU). Forslagene øker den årlige Skattefunn-støtten med 150 millioner kroner fra 2020. Samtidig foreslår regjeringen flere tiltak som gir bedre kontroll med ordningen.

Mer til kongefamilien: Kongeparet og kronprinsparet får til sammen rett i underkant av 23 millioner kroner i apanasje neste år. Det er en økning på 797.000 kroner fra i år. Samtidig er bevilgningen til kongehuset kraftig redusert fra 434 millioner kroner i 2019 til 291 millioner i budsjettet for 2020.

Les også

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Skatter og avgifter

Regjeringen foreslår ingen endringer i skatt på alminnelig inntekt eller selskapsskatten, som dermed blir stående på 22 prosent.

For eiendomsskatten varsler regjeringen at de vil redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille, men først fra høsten 2021. Reduksjonen vil bli en del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien.

Formueskatten videreføres uendret på 0,85 prosent, og bunnfradraget videreføres nominelt (1.500.000 kroner, 3.000.000 for ektefeller)

På grunn av svak krone forslår regjeringen å øke den reduserte satsen på elavgiften med 0,005 øre per kWh, slik at den er i overensstemmelse med EØS-avtalen.

Bil- og drivstoffavgifter

Bompenger: Tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene foreslås til 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på over 850 millioner kroner fra saldert budsjett 2019.

Derimot blir det ingen fradrag for bompenger: Da Høyre, Frp, Venstre og KrF i starten av året ble enige om en regjeringsplattform, sto det blant annet at det skal innføres et fradrag for bompengeutgifter. Altså at det skal være mulig for folk som har store utgifter til bompenger å trekke det fra på skatten. Frp feiret dette som et av sine største gjennomslag på bompenger.

Veibruksavgiften på bensin, diesel, etanol og biodiesel foreslås redusert, for å hindre at økt CO2-avgift og økt omsetningskrav for biodrivstoff skal bidra til økte pumpepriser på drivstoff.

I tillegg foreslår regjeringen å utvide veibruksavgiften til å omfatte alt flytende biodrivstoff samt å øke satsene i veibruksavgiften på LPG og naturgass.

Mindre til vei og jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 38 milliarder kroner til veiformål og om lag 26,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2020.

I statsbudsjettet for 2019 var tallet 73,1 milliarder kroner, som var en økning på 5,4 milliarder kroner fra saldert budsjett 2018.

Nå er totalsummen på dette området 64,8 milliarder kroner, altså 8,3 milliarder kroner mindre.

For jernbane skriver regjeringen at forslaget legger til rette for fremdrift i alle pågående store jernbaneprosjekter. Samtidig vil de prioritere midler til oppstart av et nytt InterCity-prosjekt, Kleverud-Sørli på Dovrebanen og planlegging av strekningen Sørli-Åkersvika.

Les også

Regjeringen om togprosjekt på Østlandet: – Uaktuelt

Klima og miljø

CO2-håndtering: Regjeringen foreslår å bevilge 628 millioner kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2020.

CO2-avgift på utslipp: Regjeringen foreslår å øke satsen i den generelle avgiften på utslipp av klimagasser med 5 prosent utover prisjustering, fra 508 til 544 kroner per tonn CO2.

Dette gir en likere prising av CO2-utslipp og en mer kostnadseffektiv klimapolitikk, skriver regjeringen.

CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten og innenriks, kvotepliktig luftfart økes også med 5 prosent. Omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken trappes opp fra 12 til 20 prosent i 2020.

Full CO2-avgift for fiskeflåten: Regjeringen foreslår å fjerne den reduserte satsen i CO2-avgiften, og fritaket for LPG og naturgass, levert til fartøy som driver med fiske og fangst i nære farvann.Regjeringen foreslår å innføre en kompensasjonsordning basert på gjeldende refusjonssats på 1,06 kroner per liter.

Les også

Økonomer om statsbudsjettet: Kvotesalg skjuler pengebruk

Politi og forsvar

Det foreslås å bevilge 100,4 millioner kroner til politiet i 2020 for å ansette flere polititjenestepersoner.

Regjeringen vil bruke i underkant av 61 milliarder kroner på Forsvaret neste år. Det gjør at forsvarsbudsjettet for neste år vil tilsvare rundt 1,8 prosent av BNP.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Luftforsvaret på om lag 6 milliarder kroner, og til Sjøforsvaret på om lag 4,5 milliarder kroner.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi skjerpes: Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Det styrker arbeidsgiverkontrollen og skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, skriver regjeringen.

Les på E24+

Kort forklart: Hvordan børsrally og svak krone sikret Siv Jensens oljepengebruk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2021
 2. Statsbudsjettet
 3. Norge
 4. Siv Jensen
 5. Oljepenger
 6. Formuesskatt
 7. Klima og miljø

Flere artikler

 1. Statsbudsjettet på 1–2–3

 2. Solberg-regjeringen holder på vekstanslag

 3. Dette betyr statsbudsjettet for deg

 4. Historisk milepæl: Den norske oljeformuen passerer 10.000 milliarder neste år

 5. Økonomer om statsbudsjettet: Kvotesalg skjuler pengebruk