Statens inntekter og utgifter i 2023

Statens oljeinntekter blir skyhøye både i år og neste år. Oljefondet vil få tilsendt over 1100 milliarder kroner neste år.

Publisert: Publisert:

Både for i år og neste år venter regjeringen at statens løpende olje- og gassinntekter fra borehullene blir historisk høye. Særlig høye gasspriser bidrar til dette. Derfor vil statsbudsjettet, inklusive oljen, gå med svært store overskudd både i år og neste år.

For 2023 vil statens netto inntekter fra olje og gass bli 1384 milliarder kroner. Av dette vil regjeringen bruke 257 milliarder oljekroner til å få 2023-budsjettet i balanse. Etterpå vil staten ha 1127 milliarder oljekroner til overs som overskudd.

Disse pengene blir satt inn i Oljefondet til glede for fremtidens generasjoner.

Dette er statens inntekter i 2023 i milliarder kroner

Dette er statens utgifter i 2023 i milliarder kroner.

Merverdiavgift

Statens viktigste inntektskilde. Betales på nesten alle varer og tjenester folk kjøper. Den vanligste satsen er 25 prosent. Lavere sats på mat og en del andre varer og tjenester.

Skatt på formue og inntekt på fastlandet

Personer og bedrifter betaler skatt på inntekter, formue og overskudd. Lønn er det desidert viktigste skattegrunnlaget.

Årets oljeinntekter

Dette er de direkte, løpende inntektene fra oljevirksomheten inn i statskassen. De omfatter skatter og avgifter fra oljeselskapene, utbytte fra Equinor og overskuddet i statens direkte eierandeler i olje- og gassfeltene.

Arbeidsgiveravgift

Alle arbeidsgivere betaler avgiften på grunnlag av utbetalt lønn og annen godtgjørelse til de ansatte. Satsene varierer geografisk, med høyest sats i sentrale strøk.

Trygdeavgift

Dette er å sammenligne med en skatt. Blir betalt av personer på grunnlag av brutto lønn, brutto pensjoner og næringsinntekt etter ulike satser for de tre inntektstypene.

Avgifter på alkohol og tobakk

Har høye avgifter fordi staten trenger penger og fordi begge deler er skadelig for helsen. Bidrar til å redusere forbruket.

Avgifter på biler

En rekke avgifter på kjøp og bruk av bil. Skaffer staten penger og bidrar i tillegg til at bilistene betaler for kostnader de påfører samfunnet i form av forurensing, støy og veislitasje.

Andre inntekter

Er en stor sekkepost som blant annet inneholder renter på lån staten har gitt og aksjeutbytte fra statens eierandeler i næringslivet på fastlandet, for eksempel i Statkraft, Hydro og DNB.

Trygder og pensjoner

Mye av statsbudsjettet består i å overføre penger fra skattebetalerne til trygdemottagerne. Alderspensjonen i folketrygden er budsjettets største utgiftspost. I tillegg er uførepensjon, sykepenger og nærmere spesifiserte helsetjenester store utgiftsposter i folketrygden.

Rammetilskudd kommuner og fylker

Er en viktig del av kommunenes inntekter. Rammetilskuddet kan de benytte fritt. I tillegg får kommunene øremerkede tilskudd fra staten, og de har egne skatteinntekter og næringsinntekter.

Sykehusene

Sykehusene blir drevet gjennom de regionale helseforetakene, men blir finansiert over statsbudsjettet.

Forsvaret og politiet

Forsvaret har sin egen langtidsplan som er en retningslinje for de årlige budsjettene. Pengene går til både investeringer og drift.

Samferdsel

En stor sekkepost. Omfatter blant annet utgifter til drift og investeringer i veier og jernbane.

Høyere utdanning

Høyere utdanning i Norge er i hovedsak gratis ved at studentene vanligvis ikke betaler på universitetet. Dermed må staten finansiere det aller meste.

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Dette er ytelser som blir gitt til familier med barn. Foreldrepenger betaler for foreldrenes permisjoner etter fødsel. Barnetrygd er for barn under 18 år. Kontantstøtte blir gitt til barn mellom 1 og 2 år som ikke er i barnehage.

Bistand

Norge er ett av landene i verden som gir den største andelen av landets inntekter i bistand til fattige land.

Statens utgifter til oljevirksomhet

Fordi staten har direkte eierandeler i oljefeltene må den også bidra til utgifter til investeringer og drift.

Andre utgifter

En stor sekkepost. Omfatter blant annet utgifter til jordbruksoppgjøret og renter på statens gjeld.

Sluttregningen

De samlede inntektene blir i 2023 mye større enn utgiftene. Overskuddet blir satt i Oljefondet.

Publisert:

Her kan du lese mer om